<

ဘာသာေရးစိတ္ျပင္းထန္ေသာ ဘုန္းႀကီးမ်ား၏ စာအုပ္၊ တရားေခြမ်ား ေဇယ်ာၿဖိဳးအိမ္မွ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္ဆုိေသာ တရားလုိေရွ႕ေန၏ ေမးခြန္းႏွင္႔စပ္လ်ဥ္း၍ ေဇယ်ာၿဖိဳး ျငင္းဆုိ

ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္က ဦးကိုနီအမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ားကို ႐ံုးထုတ္လာစဥ္

ေဇယ်ာၿဖိဳး၏အိမ္အား ရဲတပ္ဖြဲ႕က ရွာေဖြရာတြင္ ဘာသာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပင္းထန္ေသာ ဘုန္းႀကီးမ်ား၏ စာအုပ္၊ တရားေခြမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္မွာ မွန္လားဟူသည့္ အဓိပၸာယ္ရေသာေမးခြန္းအား တရားလိုေရွ႕ေနက ေမးျမန္းခဲ့မႈအေပၚ ေဇယ်ာၿဖိဳးက ျငင္းဆုိခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္က ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ တရား႐ံုးတြင္ ႐ံုးထုတ္ခဲ့ၿပီး ယင္း႐ံုးခ်ိန္းတရားခြင္တြင္ ေဇယ်ာၿဖိဳးက ျငင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးကုိနီလုပ္ၾကံခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားလုိေရွ႕ေန ဦးေနလ၏ ေမးခြန္းအေပၚ ေဇယ်ာၿဖိဳးက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔ေျဖၾကားရာတြင္ ေဇယ်ာၿဖိဳးက  ‘မဟုတ္ပါ။ ႐ုိဟင္ဂ်ာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စာအုပ္တစ္အုပ္သာ ရွာေဖြပုံစံတြင္ သိမ္းဆည္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၎စာအုပ္မွာလည္း ကြၽန္ေတာ့္ စာအုပ္မဟုတ္ေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ့္စာအုပ္မွန္လွ်င္ ကြၽန္ေတာ္၏ လက္ေဗြရာႏွင္႔ ဒီအင္န္ေအမ်ား ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဓိကထြက္ဆုိခ်က္တြင္ ထြက္ဆုိထားပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္၏ေနအိမ္အား ရွာေဖြရာတြင္ ရွာေဖြပုံစံနည္းလမ္းမက်ျခင္း အပါအ၀င္ ကြၽန္ေတာ့္စာအုပ္မဟုတ္ေၾကာင္း ထြက္ဆုိၿပီးျဖစ္ပါသည္’ ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ေဇယ်ာၿဖိဳး၏အိမ္အား ရွာေဖြရာတြင္ အေမရိကန္မွ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားဆုိေသာ စာအုပ္အား ရွာေတြ႕ခဲ့ေၾကာင္း၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ရွာေဖြပုံစံစာရြက္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိၿပီး အဆုိပါ ရွာေဖြပုံစံတြင္လည္း ေဇယ်ာၿဖိဳးက လက္မွတ္ေရးထုိးထားေၾကာင္း၊ ယင္းတုိ႔ကုိ ရဲတပ္ဖြဲ႕က သက္ေသအျဖစ္ တရား႐ုံးသုိ႔ တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေဇယ်ာၿဖိဳး၏ ျပန္လည္ေျဖၾကားခ်က္အေပၚ တရားလုိေရွ႕ေန ဦးေနလက ‘ရွာေဖြ ပုံစံနည္းလမ္းက်ျခင္း မက်ျခင္းမွာ တရား႐ုံးက ဆုံးျဖတ္ရမည့္ကိစၥျဖစ္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္ (ေဇယ်ာၿဖိဳး) မျငင္းႏုိင္သည္မွာ အဆုိပါ႐ုိဟင္ဂ်ာႏွင္႔ပတ္သက္သည့္ စာအုပ္မွာကြၽန္ေတာ့္ ေနအိမ္မွ ရွာေဖြသိမ္းဆည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရွာေဖြပုံစံတြင္ ေတြ႕ရွိရပါသည္ဆုိလွ်င္’ ဟု ဆက္လက္ေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါေမးျမန္းမႈအေပၚ ေဇယ်ာၿဖိဳးက ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ‘တရား႐ုံးကဆုံးျဖတ္ရမည့္ ကိစၥဆုိသည္ကုိ ကြၽန္ေတာ္မသိပါ။ ကြၽန္ေတာ့္အိမ္တြင္ ရွာေဖြလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္မႈမရွိေၾကာင္းကုိ တင္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ႐ုိဟင္ဂ်ာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စာအုပ္ကိစၥႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ၎အားျပသခဲ့ျခင္းမရွိဘဲရွာေဖြ ပုံစံတြင္လည္း ၎ (ရဲ) တုိ႔ လက္မွတ္ေရးထုိးခုိင္းေသာ ေနရာတြင္သာ လက္ထိတ္ခတ္လ်က္ ေရးထုိးခဲ့ရသည္မွအပ ရွာေဖြပုံစံပါ စာရင္းမ်ားလည္း ၾကည့္႐ႈခြင့္မရခဲ့ပါ။ ၎စာအုပ္သည္လည္း ဥပေဒအရ တားျမစ္ထားေသာ စာအုပ္လည္းမဟုတ္ပါ။ ထုိ႔ျပင္ ကြၽန္ေတာ့္အိမ္တြင္ အျခားမည္သည့္ အစြန္းေရာက္ႏုိင္ငံေရး၊ ဘာသာေရးစာအုပ္မ်ား အပါအ၀င္ မည္သုိ႔ေသာအစြန္းေရာက္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ပစၥည္းစာရြက္စာတမ္းမ်ား ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းလည္း မရွိပါ။ ေနအိမ္တြင္ ရွာေဖြပုံစံႏွင္႔ပတ္သက္၍ လာေရာက္ထြက္ဆုိခဲ့သူမ်ား(တရားလုိျပသက္ေသမ်ား) အားလုံးကလည္း အစြန္းေရာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္ထြက္ဆုိခ်က္ကုိမွ ထြက္ဆိုထားျခင္း မရွိပါ’ ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ယခင္႐ုံးခ်ိန္းမ်ားတြင္ ေဇယ်ာၿဖိဳးက ၎အိမ္တြင္ ရဲမ်ားကရွာေဖြရာ၌ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတုိင္း ရွာေဖြျခင္းမရွိဘဲ ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္တြင္ အႏုၾကမ္းစီးသကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေနေၾကာင္း ထြက္ဆုိထားသည္။

ယခင္႐ံုးခ်ိန္းျဖစ္သည့္ ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္တြင္ ေဇယ်ာၿဖိဳးကုိ ၎အပါအ၀င္ ေအာင္၀င္းခုိင္ႏွင့္ မုိင္းျဖတ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလင္းေဇာ္ထြန္းတုိ႔ ေဟာင္ေကာင္တြင္ ဆုံေတြ႕ခ့ဲသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ကြာဟေနသည့္ ထြက္ဆုိခ်က္အခ်ဳိ႕ကုိ ဦးကုိနီ၏ေရွ႕ေနက ေမးျမန္းခဲ့သည္။

 

August 31, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.