<

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ၏ ဆုိးရြားသည့္ ႐ုိက္ခတ္မႈမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ ေျပာၾကား

အၾကမ္းဖက္မႈ၏ ဆုိးရြားသည့္ ႐ုိက္ခတ္မႈမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္တြင္ နီေပါႏုိင္ငံ Soaltee Crown Palaza Hotel , Malhar Hall ၌ က်င္းပသည့္ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ဘင္းမ္စတက္ ထိပ္သီး အစည္းအေ၀း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာ၌ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဘင္းမ္စတက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ားအဖြဲ႕ခြဲ၏ ဦးေဆာင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ တာ၀န္ယူထားသျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ မႈခင္းမ်ား တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀းမ်ားကို လက္ခံ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ၏ ဆိုးရြားသည့္ ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ မႈခင္းမ်ား၊ တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေလးထားၿပီး ဘင္းမ္စတက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မူေဘာင္ေအာက္မွ ဆက္လက္ တက္ၾကြစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဘင္းမ္စတက္ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားက ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ္လည္း ၎တြင္ ပါ၀င္သည့္ သီးျခား သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ခြဲမ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ရန္အတြက္ ဆက္လက္ ညိႇႏႈိင္းဆဲအဆင့္တြင္သာ ရွိေနေၾကာင္း၊ ညိႇႏႈိင္းဆဲ အေျခအေနတြင္ မိမိတို႔ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ား အျပန္အလွန္ ေစလႊတ္ျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း အစရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီး ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ျမႇင့္တင္သင့္ေၾကာင္း သမၼတဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအျပင္ ဘင္းမ္စတက္၏ အဆင့္ဆင့္ေသာ အစည္းအေ၀းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ကြပ္ကဲမႈစနစ္သည္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းလမ္းၫႊန္ရာ၌ အေရးပါသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ား သတ္မွတ္ ေရးဆြဲႏိုင္ပါက မိမိတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးသည္ ပိုမိုထိေရာက္မႈ ရွိမည္ဟု ထင္ျမင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္ အနာဂတ္ ဘင္းမ္စတက္ ပဋိညာဥ္စာတမ္း ေရးဆြဲရာတြင္ အေျခခံေကာင္းအျဖစ္ ရွိေနမည္ ျဖစ္သျဖင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မူၾကမ္းေရးဆြဲမည့္ အစီအစဥ္ကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

August 31, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.