<

အခြန္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေတာင္းဆိုေနေသာ္လည္း အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၀င္ေငြခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္မ်ားမွာ သင့္တင့္ေသာ ႏႈန္းထားမ်ားျဖစ္၍ ႏႈန္းထားတိုးျမႇင့္မႈ မျပဳသင့္ဟု ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အၾကံျပဳ

အခြန္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း လက္ရွိ ေကာက္ခံေနသည့္ ၀င္ေငြခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္မ်ားမွာ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက သင့္တင့္ေသာ ႏႈန္းထားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏႈန္းထား တိုးျမႇင့္မႈ မျပဳသင့္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက အၾကံျပဳထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိ ေကာက္ခံေနေသာ ၀င္ေငြခြန္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္မႈအရ သင့္တင့္ေသာ ႏႈန္းထားမ်ားျဖစ္သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ “ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာအေပၚ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္” အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခြန္ရေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးမွာ ၄ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိၿပီး အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အနည္းဆံုး ျဖစ္ေနေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက Heritage Foundation ၏ 2015 Macro Economic Data ႏွင့္ Index of Economic Freedom အစီရင္ခံစာတို႔ကို ကိုးကား၍ ေဖာ္ျပထားသည့္ ၀ီကီပီဒီးယားရွိ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား၏ အခြန္အေကာက္ရေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီ အခ်ဳိးဇယားကို ကိုးကား ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အခြန္ရရွိမႈ အနည္းဆံုးႏွင့္ ဂ်ီဒီပီတြင္ အခြန္ပါ၀င္မႈအခ်ဳိး နည္းပါးေနေသာ္လည္း အခြန္ရရွိမႈ ႏွစ္စဥ္ ျမင့္တက္ေနၿပီး လာမည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ အခြန္လ်ာထားခ်က္တြင္လည္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ထက္ ဘီလ်ံ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ တုိးျမႇင့္ရရွိရန္ ခန္႔မွန္းထားသည္။

ႏွစ္အလိုက္ အခြန္ရရွိမႈမ်ားတြင္ ၂၀၁၃- ၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အခြန္အေကာက္ရေငြ က်ပ္ ၄၄၅၉ ဘီလ်ံရွိၿပီး အခြန္ႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိး မွာ ၇ ဒသမ ၆၉ ျဖစ္ကာ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အခြန္အေကာက္ရေငြ က်ပ္ ၆၅၁၈ ဘီလ်ံရွိၿပီး အခြန္ႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးမွာ ၉ ဒသမ ၉၉ အထိ အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ အခြန္အေကာက္ရေငြ က်ပ္ ၆၃၁၄ ဘီလ်ံရွိၿပီး အခြန္ႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးမွာ ၈ ဒသမ ၆၈ ျဖစ္ကာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အခြန္အေကာက္ရေငြ က်ပ္ ၇၁၂၂ ဘီလ်ံရွိၿပီး အခြန္ႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးမွာ ၈ ဒသမ ၉၃ သာ ရွိခဲ့သည္။

အခြန္ႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးမွာ ႏွစ္စဥ္ က်ဆင္းေနေသာ္လည္း အခြန္ရရွိမႈတြင္ မ်ားျပားေနျခင္းႏွင့္ က်ဆင္းေနေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ျပန္လည္ ဆြဲတင္ႏိုင္ရန္ လုပ္သာကိုင္သာရွိေသာ အခြန္ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်မႈ တစ္ရပ္ကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေတာင္းဆိုေနသကဲ့သို႔ ၀င္ေငြရလမ္း မျပႏုိင္သည့္သူမ်ား ေပးေဆာင္ရသည့္ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ အခြန္ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ေကာက္ခံမႈ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးရန္၊ အခြန္ႏႈန္းကို ငါးရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးရန္ႏွင့္ အလုပ္ေလွ်ာ့ခ်မႈမ်ား ရွိလာေၾကာင္း ေစပိုင္ ကုမၸဏီဥကၠ႒ ဦးေမာင္၀ိတ္က ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ တင္ျပခဲ့ၿပီး MCEA ဥကၠ႒ ဦးရွိန္၀င္းကလည္း အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ အခြန္ရရွိမႈ ေလ်ာ့က်ပါက ၎၏ ပိုင္ဆုိင္မႈမွ စိုက္ေလ်ာ္မည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ကတိေပးခဲ့သည္။

“အခြန္ႏႈန္းထားေတြက သံုးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း ေတာင္းဆိုေနတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ လုပ္သာကိုင္သာရွိတဲ့ ႏႈန္းထားတစ္ခုကို ေလွ်ာ့ခ်သင့္တယ္။ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း ၊ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ နည္းလြန္းတယ္” ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာ ေအာင္ကိုကိုက ဆုိသည္။

ထိုသို႔ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အခြန္ေလွ်ာ့ခ် ခိုင္းေနေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ အခြန္ရရွိမႈ နည္းပါးေနသည္ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုး၀င္း က ေျပာၾကားသည္။

“အခြန္ေလွ်ာ့ခ် ခိုင္းေနေပမယ့္ အခြန္ရရွိမႈေတြက ေလ်ာ့နည္းေနပါတယ္။ ဒီႏွစ္ခုကို ဘယ္လို အေပးအယူ (Compromise) လုပ္မလဲဆိုတာကို အေျဖရွာဖို႔ လိုပါတယ္” ဟု ဦးစိုး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

 

August 31, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.