<

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား (IDPs) ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ မွာ KIO အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိစခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၿပီး ၎တုိ႔အားကူညီရန္ သြားလာခြင့္မ်ား ကန္႔သတ္ထားသျဖင့္ အခက္အခဲျဖစ္ေနဟု FORTIFY RIGHTS အဖြဲ႕ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပ

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား (IDPs) ေနထိုင္သည့္ စခန္းေပါင္း ၁၄၀ ရွိၿပီး IDPs ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ မွာ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (KIO) အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနၾကကာ ၎တုိ႔အားကူညီရန္ သြားလာခြင့္မ်ား ကန္႔သတ္ထားသျဖင့္ အခက္အခဲျဖစ္ေနဟု FORTIFY RIGHTS အဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Sule Shangri-La ဟိုတယ္၌ ယင္းအဖြဲ႕က အစီရင္ခံစာ မိတ္ဆက္ျခင္း အခမ္းအနား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား (IDPs) သည္ လက္ရွိတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ စခန္း ၁၄၀ တြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိရာ ခန္႔မွန္းေျခဒုကၡသည္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ ခန္႔မွာ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (KIO) (KIA ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္း) ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ တည္ရွိၿပီး ျမန္မာအစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွ ကင္းလြတ္ေနသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ား ၁၀၆၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေရးသားထားသည္။

အဆိုပါ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားတြင္ အစားအစာ မလံုေလာက္မႈမ်ား၊ အစားအစာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို အစဥ္မျပတ္ လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈမရွိျခင္း၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လက္လွမ္းမမီႏိုင္ျခင္းစသည့္ အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္တြင္ ေရးသားထားသည္။

ထို႔ျပင္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အစိုးရက ခ်မွတ္က်င့္သံုးေသာ ခရီးသြားလာခြင့္ေပးအပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မွာ အလြန္ပင္႐ႈပ္ေထြးၿပီး အခ်ိန္ယူလြန္းသည့္ အျပင္ အေျပာင္းအလဲ မ်ားျပားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ ေတာင္းခံေသာ ခရီးသြားလာခြင့္မ်ားအနက္ အနည္းငယ္မွ်ကိုသာ ျခြင္းခ်က္မရွိ ခြင့္ျပဳေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္တြင္ ပါရွိသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္အထိကာလအတြင္း အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္းသို႔ ခရီးသြားလာခြင့္ရရွိရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ေအဂ်င္စီမ်ား၏ ေလွ်ာက္ထားမႈေပါင္း ၅၆၂ ခုရွိသည့္အနက္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ ျမန္မာအစိုးရက ျခြင္းခ်က္မရွိ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာအက်ဥ္းခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“သူတို႔ (အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္) ေျပာတာက လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေတြ ေပးတဲ့အခါမွာ အေထာက္အပံ့ေတြက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြလက္ထဲကို ေရာက္သြားတာေပါ့ေနာ္။ အဲဒါကလည္း တကယ္တမ္းက တကယ္မွန္ကန္တဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္လည္း မဟုတ္ဘူးေပါ့။ အဲဒီလို အေထာက္အထားေတြလည္း မရွိခဲ့ဘူးေပါ့ေနာ္။ အဓိကကေတာ့ အစိုးရေရာ၊ တပ္မေတာ္ေရာ သူတို႔ေတြအေနနဲ႔က တကယ္လိုအပ္တဲ့ လူဆီကို အကူအညီေတြ ေရာက္သြားေစခ်င္တာ အမွန္ပဲျဖစ္တယ္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ဒီလုိမ်ိဳးရွိတယ္ဆိုရင္လည္း သူတို႔ေတြ အေနနဲ႔က တျခားေသာ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ လိုအပ္တဲ့ အကူအညီေတြကို စစ္ေဘးေရွာင္ေတြဆီကို ေရာက္ေအာင္ စီစဥ္ေပးရမွာ ျဖစ္တာေပါ့ေနာ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ တျခားနည္းလမ္းေတြနဲ႔ လိုအပ္တဲ့အကူအညီေတြကို ေရာက္ေအာင္ လုပ္ေပးတဲ့ဟာမ်ိဳး မရွိေသးဘူးေနာ္” ဟု FORTIFY RIGHTS အဖြဲ႕၏ Executive Director ျဖစ္သူ AMYA.SMITH က ေျပာၾကားသည္။

လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အေထာက္အပ့ံမ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈမ်ား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္း ခံရသူမ်ားအေပၚ အေထာက္အပံ့ေပးေရးဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္မႈမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား၊ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ခြဲျခားေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူ႕အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ အစီရင္ခံစာကို ေရးသားထားသည္။

FORTIFY RIGHTS အဖြဲ႕သည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ မွတ္ပံုတင္ထားကာ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အေျခစိုက္ေသာ လြတ္လပ္ၿပီး အမွီအခိုကင္းသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မယူေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာအက်ဥ္းခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

August 31, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.