<

အစြန္းေရာက္မ်ား၏ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈမ်ားကုိ နားေယာင္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္လုပ္ၾကံ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားအား ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားကုိသာ ထုတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိေနျခင္းေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ NV ကတ္ေလွ်ာက္ထားရန္ အမ်ားစု က်န္ရွိေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

အစြန္းေရာက္မ်ား၏ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈမ်ားကုိ နားေယာင္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္လုပ္ၾကံ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားအား ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားကုိသာ ထုတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိေနျခင္းေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ NV ကတ္ေလွ်ာက္ထားရန္ အမ်ားစု က်န္ရွိေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာအေပၚ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ အမွတ္စဥ္ (၇/၂၀၁၈) ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ ေနျပည္ေတာ္၌ ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ န၀မပုံမွန္အစည္းအေ၀း ၁၅ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျပာၾကားရာတြင္ အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ NV ကတ္ေလွ်ာက္ထားဖို႔ က်န္ရွိေနတဲ့ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းေတြကေတာ့ အစြန္းေရာက္မ်ားရဲ႕ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈမ်ားကို နားေယာင္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈမ်ားအား ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ခံရသည့္ ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား NV ကတ္အစား ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားကိုသာ ထုတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိေနျခင္းေၾကာင့္ NV ကတ္ ေလွ်ာက္ထားေဆာင္ရြက္ျခင္း အားနည္းေနေၾကာင္း ေတြ႕ရပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံတစ္၀န္းလံုးတြင္ ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ အပ္ႏွံမႈ စုုစုေပါင္း ၄၆၉,၁၈၃ ခုရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁ ရက္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္အထိ စုစုေပါင္း ၆၅,၄၀၈ ဦးကို NV ကတ္ထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ကာ ေလွ်ာက္ထားရန္ က်န္ရွိေနသူ အမ်ားစုသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွျဖစ္၍ ယာယီသက္ေသခံ လက္မွတ္ အပ္ႏွံသူ စုစုေပါင္း ၃၉၇,၄၉၇ ဦးႏွင့္ NV ကတ္ကုိင္ေဆာင္သူ ၁၆,၃၉၅ ဦးရွိေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရသူ ဟုတ္ မဟုတ္ အဆံုးျဖတ္ခံယူနုိင္ရန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွစၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အားလံုးတြင္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ၿပီး ထုိက္သင့္သည့္ နုိင္ငံသား အဆင့္အတန္းတစ္ခု သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ လက္မွတ္မ်ားထုတ္ေပးျခင္းတို႔ကို ယေန႔တုိင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁ ရက္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္ထိ ႏုိင္ငံသား သက္ေသခံကတ္ျပား ထုတ္ေပးၿပီးသူ စုစုေပါင္း ၁၆၃၉၅ ဦးရွိၿပီး အဆုိပါ NV ကတ္ကုိင္ေဆာင္သူမ်ားမွာ နုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရသူ ဟုတ္၊ မဟုတ္ ဗဟုိအဖြဲ႕ရဲ႕ အဆံုးအျဖတ္ခံယူရန္ ေလွ်ာက္ထားလာမည္ဆုိပါက ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း ဥပေဒႏွင့္အညီ စနစ္တက် စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

August 31, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.