<

အမ်ဳိးသမီး ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္း၊ လူကုန္ကူးခံရျခင္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစရန္အတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳၿပီး မွ်တမႈရွိေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္ျခင္း စီမံကိန္းဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္

ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းကို ေတြ႕ရစဥ္

အမ်ဳိးသမီး ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္း၊ လူကုန္ကူးခံရျခင္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစရန္အတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳၿပီး မွ်တမႈရွိေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ ေနထိုင္ျခင္း စီမံကိန္းဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“ဒီေဆြးေႏြးပြဲကို ထိခိုက္လြယ္တဲ့ အမ်ဳိးသမီး ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ၊ လူကုန္ကူးခံရမႈ ေလ်ာ့နည္းလာေစဖို႔ က်ား/မေရးရာ၌ စိတ္ပါ၀င္စားစြာ သတိျပဳ ေဆာင္ရြက္တဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆုိင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမူေဘာင္နဲ႔ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ရရွိေစဖို႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအ၀င္ အာဆီယံ ၁၀ ႏိုင္ငံမွာ စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္က်င္းပျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးမ်ဳိးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ EU-UN Spotlight Initiative ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ILO အဖြဲ႕ႏွင့္ UN Women အဖြဲ႕ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အာဆီယံေဒသတြင္း အမ်ဳိးသမီး ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေစျခင္း “Safe & Fair” စီမံကိန္း ၂၀၁၈-၂၀၂၂ ကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေ၀း၌ မိတ္ဆက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမ်ဳိးေအာင္က ဆိုသည္။

အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးမ်ဳိးေအာင္က ““Safe & Fair စီမံကိန္းဟာ က်ား/မ အေျချပဳလုပ္သားမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီး ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးဖို႔၊ အမ်ဳိးသမီး ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား အၾကမ္းဖက္ခံရမႈနဲ႔ လူကုန္ကူးခံရမႈ ေလ်ာ့နည္းလာၿပီး အရည္အေသြးျပည့္၀တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈကို အက်ဳိးခံစားခြင့္ရရွိဖို႔၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားရဲ႕ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္၊ အသိပညာ ဗဟုသုတနဲ႔ သေဘာထားမ်ား ေကာင္းမြန္တုိးတက္လာေစဖို႔စတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားနဲ႔ ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ “ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးမူ၀ါဒမွာ ျပည္တြင္းေန ႏိုင္ငံသားမ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုးအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ျမင့္မားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကာလတိုအတြင္း ပိုမိုဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္ဆိုၿပီး ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသလို အလုပ္သမားေရးရာ ဥပေဒမ်ားနဲ႔အညီ အစိုးရ၊ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား သံုးပြင့္ဆိုင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစဖို႔နဲ႔ ျပည္တြင္းျပည္ပတို႔၌ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္တဲ့ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးနဲ႔ ေဘးကင္းေ၀းတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ ျဖစ္ေပၚလာေစေရး အေလးထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္” ဟု ဦးမ်ဳိးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိကအခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိျခင္းေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ရရွိေစရန္၊ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အ၀ရရွိရန္၊ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ရရွိရန္၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ရရွိရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္တို႔ကိုလည္း အေလးထား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳၿပီး သင့္တင့္မွ်တသည့္ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ ခိုင္မာအားေကာင္းလာေစမည့္ က်ား/မ သာတူညီမွ်မႈႏွင့္ အခြင့္အေရး အေျချပဳဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းရာတြင္လည္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ အမ်ဳိးသမီးထုအား လႊမ္းျခံဳႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ယူေရးဆြဲရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးမ်ဳိးေအာင္က ဆိုသည္။

August 31, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.