<

ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရွိ လူထုပါ၀င္ခြင့္ မရွိေသာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ား၊ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္

ကရင္လူ႕အခြင့္အေရးအဖဲြ႕ (KHRG) ၏ အစီရင္ခံစာ မိတ္ဆက္ပြဲကုိ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္ နံနက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Orchid Hotel တြင္ ျပဳလုပ္စဥ္

ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရွိ လူထုပါ၀င္ခြင့္မရွိေသာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ား၊ လူအခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကရင္လူ႕အခြင့္အေရးအဖဲြ႕ (KHRG) ၏ အစီရင္ခံစာ မိတ္ဆက္ပြဲကုိ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္ နံနက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Orchid Hotel တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆုိပါ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ရျခင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရွိ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈျပႆနာမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရၿပီးေနာက္ ကရင္ ျပည္နယ္အတြင္း စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကုိင္ရန္ ၀င္ေရာက္လာသည့္ ကုမၸဏီမ်ားက ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားသိရွိေစရန္ အစီရင္ခံထုတ္ျပန္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယွက္ႏႊယ္ေနတဲ့ Mix Control ေနရာမွာဆုိရင္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားေတြက သူတုိ႔ ဘယ္အစိုးရဆီမွာ မွတ္ပံုတင္ရမယ္ဆုိတာ မသိဘူး။ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ဖုိ႔အတြက္ အစုိးရႏွစ္ရပ္ရွိေနတဲ့ ေျမယာဥပေဒေတြက အၿပိဳင္ရွိေနတယ္။ အဲဒီလို အၿပိဳင္ရွိေနတဲ့အတြက္ ေက်းလက္ေဒသမွာရွိတဲ့ ေဒသခံေတြက သူတို႔အတြက္ပုိၿပီးေတာ့ အခက္အခဲရွိေနတာကုိ ကြၽန္မတုိ႔ေလ့လာ ေတြ႕ရိွရတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရလာၿပီးတဲ့ ေနာက္ပုိင္းမွာဆုိရင္ ကုမၸဏီေတြ ပုိၿပီးေတာ့ ၀င္လာတယ္။ အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြ ေဖာ္ေဆာင္တဲ့စီမံကိန္းမွာေတြ၊ သတၱဳတူးေဖာ္တာေတြ၊ လမ္းေဖာက္တာေတြ၊ စီးပြားျဖစ္စုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေတြ အမ်ားႀကီး ၀င္လာတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာဆုိရင္ ကုမၸဏီေတြက ေဒသခံေတြရဲ႕အခြင့္အေရးေတြကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားၾကတယ္” ဟု ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕မွ Programme Director ေနာ္ထူးထူးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္ အဓိကလုပ္ကုိင္ေနသည့္ စီးပြားျဖစ္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ သတၱဳမုိင္းလုပ္ငန္း၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားျဖစ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားမွ အက်ဳိးအျမတ္ရရန္သာ ရည္ရြယ္ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ လ်စ္လ်ဴရႈထားကာ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္၍ အလြန္စိုးရိမ္ရသည့္ အေျခအေနရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည္။

“မယာ အသိမ္းခံရတဲ့အတြက္ ေဒသခံ ျပည္သူေတြဆီမွာ ေျမယာမရိွေတာ့အတြက္ သူတုိ႔ရဲ႕ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းေတြကုိ ထိခိုက္တယ္။ ေနရာအသစ္ေတြကုိ အတင္း အဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းခံရတယ္။ အဲဒီလုိ အတင္းအဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းခံရတဲ့အခ်ိန္မွာဆုိရင္  ေဒသခံေတြအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြ မရွိဘူး” ဟု ေနာ္ထူးထူးက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္ ေျမယာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အစုိးရက စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္နည္းစနစ္ႏွင့္ကရင္ အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ံုး (KNU) က စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ နည္းစနစ္တုိ႔ရွိၿပီး ေျမယာမွတ္ပံုတင္စနစ္ ႏွစ္ခုစလံုးသည္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ (KNU စနစ္ေအာက္) သုိ႔မဟုတ္ ေျမယာလုပ္ပုိင္ခြင့္ (ျမန္မာအစိုးရ ႏွင့္  KNU စနစ္ႏွစ္ခုလံုး၏ေအာက္) တြင္ လိုအပ္ေသာ တရား၀င္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ရႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းေပးထားေၾကာင္း၊ ထုိ႔ ျပင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစ၍ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္း ႏွင့္ ေျမပံုေရးဆဲြျခင္းမ်ားသာမက ေျမယာပို လုပ္ပုိင္ခြင့္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးျခင္းမ်ား ႀကိဳတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးမ်ားျမင့္တက္လာေသာေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔ေျမယာမ်ားကို ကုမၸဏီမွ သိမ္းယူမႈႏွင့္ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ေျမယာလုပ္ပုိင္ခြင့္ လက္မွတ္မ်ားရရွိရန္ ပုိမုိႀကိဳးစားလာခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ ရြာသားမ်ားမွ ေျမယာလုပ္ပုိင္ခြင့္ လက္မွတ္၏အေရးႀကီးမႈမ်ားကုိ ပုိမုိသတိျပဳမိလာေသာ္လည္း ေျမယာလုပ္ပုိင္ခြင့္လက္မွတ္အား မည္သုိ႔ေလွ်ာက္ထားရမည္၊ မည္သည့္ ေလွ်ာက္ထားမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ မည္မွ်ၾကာျမင့္မည္စသည္တုိ႔ကုိ နားလည္ရန္ အခက္အခဲမ်ားရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံ ေဖာ္ျပထားသည္။

 

 

August 29, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.