<

လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း စုိက္ပ်ဳိးမႈမရွိျခင္း၊ စာခ်ဳပ္စည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက္သည့္ ပုဂၢလိကသစ္ေတာစိုက္ခင္းမ်ားအား ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေျမႏွင့္ေျမေပၚရွိ အပင္ႏွင့္ပစၥည္းမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမည့္အျပင္ တည္ဆဲဥပေဒျဖင့္ အေရးယူမည္

လာမည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ စတင္၍ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း အျပည့္အ၀ စိုက္ပ်ဳိးရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္အတိုင္း မေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ ပုဂၢလိကသစ္ေတာစိုက္ခင္းမ်ားအား လုပ္ကုိင္ခြင့္ ျပဳထားသည့္ ေျမ ႏွင့္ေျမေပၚရွိ အပင္ႏွင့္ပစၥည္းမ်ားကို သိမ္းဆည္းမည့္အျပင္ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သယံဇာတ ႏွင့္  သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏွစ္ကာလ အတြင္း ဧရိယာအားလံုးအျပည့္အ၀ စိုက္ပ်ဳိးရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ျခင္းမရွိပါက လုပ္ကိုင္ခြင့္ကို ျပည္လည္ ႐ုပ္သိမ္းျခင္းခံရမည့္အျပင္ သစ္ေတာပ်က္စီး ဆံုး႐ံႈးမႈအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေလ်ာ္ေၾကးကို ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ စာခ်ဳပ္ပါစည္းကမ္းခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာကို ခ်ဳိးေဖာက္ပါက စားခ်ဳပ္ရပ္စဲၿပီး လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေျမႏွင့္ေျမေပၚရွိ အပင္ႏွင့္ပစၥည္းမ်ားကို သိမ္းဆည္း ျခင္းခံရမည့္အျပင္ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူရန္ စသည့္စည္းကမ္း ခ်က္မ်ားျဖင့္  ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေန႐ံုး၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ရယူ၍ ျပင္ဆင္ၿပီးသျဖင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွစတင္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထို႔အျပင္ ႏွစ္ရွည္ေျမငွားရမ္းမႈျဖင့္ ပုဂၢလိက ကြၽန္းႏွင့္သစ္မာမ်ဳိး စံုစုိက္ပ်ဳိးသူမ်ားအေနျဖင့္ ေျမငွားရမ္းခ ႏွစ္စဥ္ေပးသြင္းရန္ ႏွင့္ ေနာက္က်ေပးသြင္းခဲ့ပါက တစ္ရက္လွ်င္ က်ပ္ငါးေထာင္ျဖင့္ ဒဏ္ေၾကးေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ပုဂၢလိကသစ္ေတာစိုက္ခင္း စိုက္ပ်ဳိး တည္ေထာင္ရန္အတြက္ ကုမၸဏီ/လုပ္ငန္းမ်ားမွ ႏွစ္အလိုက္စီမံခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိျခင္း၊ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈ မရွိျခင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေသာ္လည္း ရွင္သန္ေအာင္ ျမင္မႈရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ မျပည့္မီျခင္းမ်ားကို (၁) ဧကလွ်င္ ေငြက်ပ္ငါးေသာင္းႏႈန္းျဖင့့္ ေပးသြင္းထားသည့္ လုပ္ငန္းအာမခံေၾကးေငြသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ေျမျပန္လည္ သိမ္းဆည္းျခင္းကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ပုဂၢလိက ကြၽန္းစိုက္ခင္း စိုက္ပ်ဳိးတည္ေထာင္ ထုတ္လုပ္ရန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွလည္းေကာင္း၊ ပုဂၢလိက သစ္မာမ်ိဳးစံု စိုက္ခင္းစိုက္ပ်ဳိး တည္ေထာင္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွ လည္းေကာင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ၿပီး တည္ေထာင္စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ ခြင့္ျပဳလွ်က္ရွိသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏွစ္ရွည္ ေျမငွားရမ္းမႈစနစ္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳခ်ထားေပးလွ်က္ရွိရာ လုပ္ငန္းရွင္၊ ကုမၸဏီ၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ အေသးစား၊ အလတ္စား  စီးပြားေရးအသြင္ျဖင့္ ပုဂၢလိသစ္ေတာစိုက္ ခင္းတည္ေထာင္ရန္အတြက္ ကြၽန္းစုိက္ခင္း ဧက ၅၀၀ ႏွင့္ ပုဂၢလိကသစ္မာမ်ဳိးစံုစုိက္ခင္း ဧက ၁၀၀ အထိခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

August 29, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.