<

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္သမား ၂၅၀ ႏွင့္အထက္ရွိသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အလြန္နည္းၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစုသည္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေန

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္သမားအေရအတြက္ ၂၅၀ႏွင့္အထက္ရွိသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ အလြန္နည္းပါးၿပီး ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်သာ ရွိသည့္အတြက္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစုသည္ အေသးစား ႏွင့္အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္  ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္  ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစစ္တမ္းအရ  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေရအတြက္အမ်ားဆုံးသည္  ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑ (Manufacturing Sector) တြင္ ရွိ ၿပီး ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ စုစုေပါင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္း၄၀ရွိေၾကာင္း၊ထို႔ျပင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ လုပ္ငန္းငယ္မ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း၊   အလုပ္သမားအေရအတြက္၂၅၀ ႏွင့္ အထက္ရွိသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အလြန္နည္းပါးၿပီးႏွစ္ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်သာ ရွိသည့္အတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး၏   စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

အမ်ားစုသည္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္  အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚမ်ားစြာအေျခခံေနသည့္အတြက္  ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား  ပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္အတြက္ လက္ေတြ႕က်က် ကူညီ ေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊  ထို႔ေၾကာင့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားကို ဖြဲ႕စည္း၍ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑သည္ အျခားေသာ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈက႑မ်ားထက္ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးႏိုင္မႈအမ်ားဆုံး ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည့္က႑ျဖစ္ေၾကာင္း၊   အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးမႈ ပိုမိုေဆာင္ရြက္ေပးရန္အတြက္ တန္ဖိုးျမႇင့္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားသည့္   ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑ကို ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အငယ္စား၊ အေသးစား ႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား  စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စစ္တမ္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းေပါင္း ၇၁၀၀၀ ေက်ာ္ကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္ဟုသိရွိရေၾကာင္း၊ အဆိုပါစစ္တမ္းသည္ အေသးစားႏွင့္  အလတ္စား စီးပြားေရး

လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား SMEs လုပ္ငန္းမ်ား၏ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္း တိုးတက္ေရးအတြက္လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရာေရာက္ေၾကာင္း၊ ထို႔ ျပင္

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း စတင္လုပ္ေဆာင္သူမ်ား၏ ဘ႑ာေငြ ရရွိႏိုင္မႈ အခ်က္အလက္မ်ား၊ နည္းပညာ ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ၀ိေသသလကၡဏာရပ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္မႈ၊ လုပ္သားအင္အား၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ေရာင္းလိုအား၊ဘ႑ာေရး လက္လွမ္းမီမႈ (ေခ်းေငြ ရရွိႏိုင္မႈ )ႏွင့္ လက္ရွိ စီးပြားေရး၀န္းက်င္တြင္ တည္ရွိေနသည့္ အကန္႔အသတ္၊ အလားအလာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္  ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ မ်ား၊စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္မ်ား၊ ႐ႈေထာင့္အသီးသီး အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားကို အေသးစိတ္ေလ့လာႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္ဟု သိရသည္။

August 29, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.