<

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ယုိယြင္းခ်က္မ်ားကုိ အမွန္အတုိင္းသိရိွေစရန္ ေဆးတကၠသုိလ္ (၁) ေက်ာင္းသားသမဂၢက ၎တုိ႔ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေပးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ထံသုိ႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ ေပးပုိ႔ေတာင္းဆုိ

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ယုိယြင္းခ်က္မ်ားကုိ အမွန္တုိင္းသိရိွေစရန္ ေဆးတကၠသုိလ္(၁)ေက်ာင္းသား သမဂၢက ၎တုိ႔ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေပးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သုိ႔ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္၌ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ ေပးပုိ႔ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

ေဆးတကၠသုိလ္(၁) ေက်ာင္းသား သမဂၢမွ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သုိ႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတြင္ လက္ရိွျမန္မာႏုိင္ငံ၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ယုိယြင္းခ်က္မ်ားကုိ အမွန္အတုိင္း သိရိွေစရန္ ေဆးတကၠသုိလ္ (၁)ေက်ာင္းသားသမဂၢက တင္ျပေဆြးေႏြးလုိပါေၾကာင္း ပါရိွသည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မွာ ေက်ာင္းသား၊ ျပည္သူ၊ အလုပ္သမားမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္မိခင္ဟု မွတ္ယူထားေၾကာင္း၊ ၎အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ စာေပစကား၀ုိင္း၊ ျပည္သူတုိ႔ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ုိင္းမ်ားကုိ မအားလပ္သည့္ၾကား မွ အပင္ပန္းခံကာ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး အသီးသီးတြင္ ျပဳလုပ္ေနျခင္းမွာ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ေက်ာင္းသား၊ ျပည္သူတုိ႔၏အသံအား အျခားလူၾကားမခံဘဲ တုိက္႐ိုက္နားေထာင္လုိသည့္ စိတ္ဆႏၵျပင္းျပေနသည္ဟု ေဆးတကၠသုိလ္(၁) ေက်ာင္းသား သမဂၢအေနျဖင့္ မွတ္ယူထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္၍ အဆုိပါစကား၀ုိင္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အား ထဲထဲ၀င္၀င္ တင္ျပႏုိင္ျခင္းမရိွသည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုရိွေနေၾကာင္း၊ အဆုိပါအေၾကာင္းအရာမွာ “ယုိယြင္းပ်က္ဆီးေနေသာ  က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္” အေၾကာင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ ယုိယြင္းပ်က္ဆီးေနသည္အား ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ထံသုိ႔ အသိေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္း အဆုိပါအိတ္ဖြင့္ေပးစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အလုပ္သင္ဆရာ၀န္မ်ားမွာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈယႏၲရားတြင္ ျပည္သူႏွင့္အနီးဆုံး ထိေတြ႕ေနရၿပီး အဆုိပါယႏၲရား၏ ပ်က္စီးမႈဒဏ္အား အဆုိးရြားဆုံး ခံစားေနရသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအေျခအေနအား ေဆးတကၠသုိလ္(၁) ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ထံသုိ႔ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၿပီး ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ အလုပ္သင္ဆရာ၀န္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအား နားေထာင္ေပးလုိေစေၾကာင္း အိတ္ဖြင့္ေပးစာ၌ ပါရိွသည္။

အလုပ္သင္ဆရာ၀န္မ်ား၏ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ ကိစၥမွစ၍ အလုပ္ဆင္းရခ်ိန္ႏွင့္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းကိစၥအလယ္၊ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္၏ လူမသိသူမသိ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ ထင္သာျမင္သာ ယုိယြင္းခ်က္မ်ားအဆုံး အားလုံးကုိ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ထံသုိ႔ တင္ျပလုိေၾကာင္း အိတ္ဖြင္႔ေပးစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဆးတကၠသုိလ္(၁) ေက်ာင္းသား သမဂၢအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ထံသုိ႔ တင္ျပေဆြးေႏြးလုိသျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အေနျဖင့္ ၎တုိ႔အား လက္ခံေတြ႕ဆုံေပးပါရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။

August 29, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.