<

တကၠသိုလ္မ်ား၏ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းတြင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြး

ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ Amara ဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ေတြ႕ရစဥ္

အဆင့္ျမင့္ပညာ တကၠသိုလ္မ်ား၏ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းတြင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ Amara ဟိုတယ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တကၠသိုလ္သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းတြင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ကို အားျဖည့္သင္ၾကားပို႔ခ်ေရးဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုး ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ တကၠသိုလ္မ်ားဆိုင္ရာ အတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႕နဲ႔ ျမန္မာရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ကို ထည့္သြင္းအားျဖည့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ႏိုင္ေရးအစပ်ဳိးႏိုင္မည့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ပါတယ္” ဟု သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္း၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

German Watch ၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္  Global Climate Risk Index Report အရ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရသည့္ တတိယေျမာက္ေနရာတြင္ရွိ ေနျခင္းေၾကာင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ခံႏိုင္ရည္ရွိေစရန္ႏွင့္ ကာဗြန္ထြက္ရွိမႈေလ်ာ့နည္းသည့္ လူမႈအသိုက္အ၀ိုင္းျဖစ္လာေစရန္အတြက္ ျမန္မာရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ၊ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ၂၀၃၀ ပင္မလုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးလွေမာင္သိန္းက “ဒီပင္မလုပ္ငန္းစဥ္ကို ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါက်ေတာ့ ပင္မလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖုိ႔ အတြက္ အဓိက အေရးႀကီးတဲ့တစ္ခ်က္ကေတာ့ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ ပညာေရးက႑မွာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အရည္အေသြးေတြ ျမႇင့္တင္ဖို႔ အဓိက လိုအပ္လာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီလူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးနဲ႔ ရာသီဥတုဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ေတြကို အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနေအာက္မွာရွိတဲ့ တကၠသိုလ္အဆင့္ေတြမွာ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းေတြမွာ ထည့္သြင္းေရးဆြဲႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဓိက ေဆြးေႏြးဖို႔ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ “အထူးျပဳဘာသာရပ္ တစ္ခုအေနနဲ႔ ျပ႒ာန္းဖို႔လိုအပ္သလုိရွိၿပီး ဘာသာရပ္ေတြမွာလည္း ေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့ ျပ႒ာန္းဖို႔လိုပါတယ္။ နည္းလမ္းႏွစ္သြယ္နဲ႔ သြားမွာပါ။ တကၠသုိလ္တိုင္းမွာေတာ့ မလိုအပ္ဘူး။ တကၠသိုလ္တိုင္းမွာေတာ့ သင္ၾကား ျပသေနတဲ့ ဘာသာရပ္မွာ ေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျဖည့္စြက္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔၊ တခ်ဳိ႕တကၠသုိလ္ေတြမွာက ရာသီတုေျပာင္းလဲမႈကို သီးျခားဘာသာ တစ္ခုအေနနဲ႔ ျပ႒ာန္းေဆာင္ရြက္သြားဖို႔လိုတယ္” ဟု ဦးလွေမာင္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဆက္စပ္က႑မ်ားရွိ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္း၍ ဖြဲ႕စည္းမႈ၊ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြ စသည့္ က႑အလိုက္ အေျခခံရာသီဥတုလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

 

August 28, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.