<

ဘ႑ာႏွစ္ ရွစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၌ လွ်ပ္စစ္မီးအတြက္ က်ပ္ ၄၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ သံုးစဲြခဲ့ဟု သိရ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလုိင္း ျပဳျပင္ေနသည့္ လွ်ပ္စစ္၀န္ထမ္း တစ္ဦးအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု- ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္)

ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရွစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၌ လွ်ပ္စစ္မီးအတြက္ ေငြက်ပ္ ၄၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ သံုးစဲြခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးအတြက္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ငါးႏွစ္တြင္ ဘတ္ဂ်က္အမွန္စာရင္း (A) အရ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၈ ဒသမ ၁၂၅ သန္း၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၁၅၈ ဒသမ ၅၈၇ သန္း၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၅၀ ဒသမ ၀၀၀ သန္း၊ ၂၀၁၄ -၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၃၉၀ ဒသမ ၀၀၀ သန္း၊၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္ က်ပ္ ၈၀၈၄ ဒသမ ၆၈၉ သန္းတုိ႔ကုိ သံုးစဲြခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ NLD အစုိးရတာ၀န္ယူသည့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေရွ႕ေျပးအမွန္စာရင္း (PA) အရ က်ပ္ ၃၀၂၀၆ ဒသမ ၈၄၆ သန္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မူလခန္႔မွန္းေျခစာရင္း (BE) ဘတ္ဂ်က္မွာ က်ပ္ ၁၈ ဒသမ ၃၃၁ သန္းျဖစ္ၿပီး ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခ (RE) စာရင္းအရ က်ပ္ ၂၅၂၁ ဒသမ ၀၅၀ သန္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလ ေျခာက္လအထိ က်ပ္ ၆၈၅၃ ဒသမ ၃၀၁ သန္းျဖစ္ကာ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလ ေျခာက္လအထိ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရွစ္ႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးအတြက္ စုစုေပါင္းေငြက်ပ္ ၄၈၂၉၀ ဒသမ ၉၂၉ သန္း သံုးစဲြခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

NLD  အစုိးရလက္ထက္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ပတ္သက္၍ အခက္အခဲမ်ိဳးစံုကုိ ႐ုန္းကန္ခဲ့ရၿပီး လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ လွ်ပ္စစ္မီးအား လံုေလာက္ေအာင္ ေပးႏုိင္သည့္ အဆင့္တစ္ခုသုိ႔ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕၏ ဒုတိယတစ္ႏွစ္တာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ လွ်ပ္စစ္မီးအား ျပည္သူလူထုအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ အ႐ႈံးခံကာ မီးေပးေနရသည့္ အေျခအေနမ်ဳိး ရွိေနေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီးသည္ မ်ားမ်ားျဖန္႔ေ၀ပါက မ်ားမ်ား႐ႈံးသည့္ အေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ စိစစ္သုံးသပ္ကာ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအၾကား ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္တြင္ အျမင့္ဆံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ ၃၂၂၄ ဒသမ ၉ မဂၢါ၀ပ္ရွိၿပီး တစ္ရက္တာ စုစုေပါင္း ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ယူနစ္ ၆၁၀၉၄ ဒသမ ၅ မဂၢါ၀ပ္နာရီ ျဖစ္ကာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိသံုးစဲြမႈမွာ ၁၃၃၅ ဒသမ ၂ မဂၢါ၀ပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔အတူ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အျမင့္ဆံုး ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ တစ္ရက္တာ စုစုေပါင္း ထုတ္လုပ္သည့္ ယူနစ္အား ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္အရ အျမင့္ဆံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ ၂၇၄၄ ဒသမ ၉ မဂၢါ၀ပ္ရွိၿပီး တစ္ရက္စုစုေပါင္း ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ယူနစ္ ၅၀၈၂၈ ဒသမ ၆ မဂၢါ၀ပ္နာရီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

August 28, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.