<

ႏိုင္ငံျခားေခ်းေငြ၊ ကူညီေထာက္ပံ့ေငြတို႔ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေရး စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကီးၾကပ္သင့္ဟု ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ အၾကံျပဳ

ႏိုင္ငံျခားေခ်းေငြ၊ ကူညီေထာက္ပံ့ေငြ တို႔ျဖင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ဘ႑ာေငြမ်ားကို အေလ အလြင့္မရွိေစေရးအတြက္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနက စဥ္ဆက္မျပတ္ႀကီးၾကပ္သင့္ဟု ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက အၾကံျပဳခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာအေပၚ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းစဥ္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္ ေဒၚထုေမက “ႏိုင္ငံျခားေခ်းေငြ၊ ကူညီေထာက္ပံ့ေငြတို႔နဲ႔ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ၀န္ႀကီးဌာနေတြရဲ႕ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေတြ ထိေရာက္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဘ႑ာေငြေတြကို အေလအလြင့္မရွိေစေရးတို႔အတြက္ စီမံကိန္းနဲ႔ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနက စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကီးၾကပ္သင့္တယ္“ ဟု အၾကံျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ သံုးသပ္အၾကံျပဴခ်က္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားေခ်းေငြ၊ ကူညီေထာက္ပံ့ေငြမ်ားျဖင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ သတ္မွတ္စီမံကိန္းကာလအတြင္း အခ်ိန္မီၿပီးစီးေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစေရး သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူအဆင့္ဆင့္က ထိေရာက္စြာ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားေခ်းေငြ၊ ကူညီေထာက္ပံ့ေငြမ်ားအား ပိုမိုထိေရာက္စြာႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ ရည္ျပည့္၀စြာ အသံုးခ်ႏိုင္ေစၿပီး အမ်ားျပည္သူအတြက္လည္း အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား လ်င္ျမန္စြာ ရရွိခံစားႏိုင္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံျခားေခ်းေငြ၊ ကူညီေထာက္ပံ့ေငြမ်ားအား အမွန္တကယ္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္ႏိုင္မႈအေပၚ အေျခခံ၍ ဘ႑ာရန္ပံုေငြအား လ်ာထားေတာင္းခံျခင္းျဖင့္ ပိုမိုစနစ္က်သည့္ ေငြသားစီမံခန္႔ခြဲမႈတစ္ရပ္ကို ျဖစ္ေပၚ ေစၿပီး ႏိုင္ငံဘ႑ာရန္ပံုေငြမ်ားကို အေလ အလြင့္မရွိေစဘဲ ထိေရာက္အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ေစၿပီး ျပည္သူ႔ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ပိုမို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ဟုပါရွိသည္။

ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈကို စစ္ေဆးရာတြင္ အခ်ဳိ႕စီမံကိန္းမ်ားတြင္ စီမံကိန္းအေစာပိုင္းကာလမ်ား၌ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈမရွိျခင္း၊ သတ္မွတ္စီမံကိန္း ကာလအတြင္း လုပ္ငန္းမ်ားၿပီးစီးေအာင္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမ်ားကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ျဖစ္ခဲ့သည့္စီမံကိန္းအခ်ဳိ႕မွာ ေဆာက္ လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန  အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ႏြမ္းပါး လူထု လူမႈအေဆာက္အအံုႏွင့္ အေျခခံ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ခုခံက်ကာလသားေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးစီမံခ်က္မွ ဂ်ပန္အစိုးရ၏ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ရန္ပံုေငြ၏ အေထာက္အပံ့ႏွင့္ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ မဟာ မဲေခါင္ေဒသ HIV/AIDS ေရာဂါကာကြယ္ေရး စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရး စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည္။

ထို႔အျပင္ ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ စီမံကိန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ရရွိသည့္ ေခ်းေငြ၊ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို မလိုအပ္ဘဲ လက္၀ယ္ၾကာျမင့္စြာ ကိုင္ေဆာင္ထားျခင္းမျပဳရန္၊ သံုးစြဲရန္ လိုအပ္သေလာက္ကို အနီးစပ္ဆံုးခန္႔မွန္းေတာင္းခံသြားရန္၊ လုပ္ငန္း လ်ာထားခ်က္အတိုင္း အျပည့္အ၀အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈမရွိလွ်င္ မလိုအပ္ဘဲ ေငြမ်ား ပိုမိုေတာင္းခံထားပါက ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ Service Fee မ်ား ပိုမိုေပးေခ်ရျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ပိုမိုလာႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

August 25, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.