<

နယ္စပ္ေဒသတြင္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအပါအ၀င္ အျခားအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး က႑မ်ားပါ၀င္မည့္ ျမန္မာ-ထိုင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံက်န္းမာေရးက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ၂၀၁၉-၂၀၂၁ လုပ္ေဆာင္မည္

လား႐ိႈးၿမိဳ႕အတြင္း ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ က်န္းမာေရးေဆးေပးခန္းတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္

နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအပါအ၀င္ အျခား အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးက႑မ်ားပါ၀င္မည့္ ျမန္မာ-ထုိင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံက်န္းမာေရးက႑  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ၂၀၁၉- ၂၀၂၁ ကို လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာ-ထိုင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံက်န္းမာေရးက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ၀န္ႀကီးအဆင့္ အစည္းအေ၀းမွ သိရသည္။

ျမန္မာ-ထုိင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံ က်န္းမာေရးက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ က်န္းမာေရးက႑ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ-ထိုင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ရွည္လ်ားစြာ ထိစပ္ေနၿပီး ျမန္မာဘက္တြင္ ျပည္နယ္ ေလး ခုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခု၊ ထိုင္းႏုိင္ငံဘက္တြင္ ေဒသႀကီးသံုးခုႏွင့္ ထိစပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္ကို ေက်ာ္ျဖတ္လ်က္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူ အေျမာက္အျမားရွိေန၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ၾကားတြင္ ကူးစက္ေရာဂါ မ်ားႏွင့္ မလိုလားအပ္ေသာ က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားႏုိင္ၿပီး ထိုသို႔ေသာ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားကို အခ်ိန္မီထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္  ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားတြင္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားပါက လ်င္ျမန္စြာ ကူးစက္ျပန္႔ပြားႏုိင္သျဖင့္ ထိုသုိ႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္ စပ္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈပံုစံႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာသူမ်ားကို ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အဆုိပါပြဲတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ယခုေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ေရြ႕လ်ားေဆးကုသမႈေဆာင္ရြက္ေရး၊ ေဆး၀ါးႏွင့္ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ား အပါအ၀င္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈက႑၊ ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးက႑၊ လူသားအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးက႑၊ တိုင္းရင္းေဆး၀ါးက႑၊ က်န္းမာေရးအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးက႑၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ား က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး က႑ စသည့္က႑မ်ားပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒတစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာေစရန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္သူမ်ားဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း (International Organization for Migration, IOM) ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒတစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာေစေရး ၿပီးခဲ့သည့္မတ္လအတြင္းက က်န္းမာေရး ႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္ IOM အဖြဲ႕ အာရွပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Dr.Maria Nenette Motus ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

August 25, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.