<

ဘ႑ာႏွစ္ ကုိးႏွစ္အတြင္း က်ပ္ ၆၂၁ ဘီလ်ံေက်ာ္ကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း လမ္းခင္းျခင္းႏွင့္ လမ္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သံုးစဲြခဲ့ေၾကာင္း သိရ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ ဆူးေလလမ္း တစ္ေနရာအား ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု- ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ေစေရး လမ္းခင္းျခင္း အပါအ၀င္ လမ္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြက်ပ္ ၆၂၁ဘီလ်ံေက်ာ္ကို ဘ႑ာႏွစ္ ကုိးႏွစ္အတြင္း သံုးစဲြခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ လက္ရွိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လအတြင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၏ လမ္း၊ တံတား၊ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ ေရရရွိေရး အသံုးစရိတ္မ်ားအရ လမ္းလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ သံုးစဲြမႈမ်ား အေနျဖင့္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုႏွစ္ဘ႑ာေရးႏွစ္ အမွန္စာရင္းအရ ေငြက်ပ္သန္း ၁၂၃၅၆ ဒသမ ၄၀၂သန္း၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးတြင္ ေငြက်ပ္ ၄၉၁၃၀ ဒသမ ၆၀၀ သန္း၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေငြက်ပ္ ၄၉၈၁၉ ဒသမ ၆၃၆ သန္း ၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေငြက်ပ္သန္း ၉၃၈၈၃ ဒသမ ၅၀၆ သန္း၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၉၇၈၈၇ ဒသမ ၃၀၈ သန္း သံုးစဲြခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ NLD အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေရွးေျပးအမွန္စာရင္းအရ ေငြက်ပ္ ၇၁၄၉၁ ဒသမ ၅၁၅ သန္း၊၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခ စာရင္းအရ ေငြက်ပ္ ၁၀၆၁၁၇ ဒသမ ၈၇၅ သန္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လစာရင္းအရ ေငြက်ပ္ ၅၅၁၀၈ ဒသမ ၆၀၄ သန္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၁- ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ လမွ စက္တင္ဘာလ ေျခာက္လအထိ ကုိးႏွစ္အတြင္း လမ္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စုစုေပါင္းေငြက်ပ္ ၆၂၁၄၈၆ ဒသမ ၈၅၆ သန္း သံုးစဲြခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ (၃၃) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ သာမန္အသံုးစရိတ္ ေငြက်ပ္ ၁၂၃၀၀ ဒသမ ၉၀၀ သန္း၊ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္ ေငြက်ပ္ ၅၀၂၉၂ ဒသမ  ၆၆၇ သန္းကုိ သံုးစဲြထားေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ သာမန္အသံုးစရိတ္ ေငြက်ပ္ ၃၂၃၄ ဒသမ ၄၁၆ သန္း၊ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္ ေငြက်ပ္ ၂၈၄၆၁ ဒသမ ၈၅၈ သန္း သံုးစဲြမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး နယ္နိမိတ္ျပင္ပရွိ ၿမိ႕နယ္ ၁၂ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ လမ္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေက်းလက္ဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္မွာ ေငြက်ပ္ ၁၇၂၄၃ ဒသမ ၀၀၆ သန္းအားလည္းေကာင္း၊ လမ္းဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ သာမန္အသံုးစရိတ္မွာ ေငြက်ပ္ ၁၄၃၂ ဒသမ ၀၇၅ သန္း၊ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္မွာ ေငြက်ပ္ ၁၈၁၉ ဒသမ ၈၅၄ သန္းအားလည္းေကာင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးအဖဲြ႕ အေနျဖင့္ သာမန္အသံုးစားရိတ္မွာ ေငြက်ပ္ ၁၇၀ ဒသမ ၁၁၈ သန္း၊ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္မွာ ေငြက်ပ္ ၂၄၆၅ ဒသမ ၀၉၀ သန္းအား လည္းေကာင္း အသံုးျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။

August 25, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.