<

ဘ႑ာႏွစ္ၾကားကာလ ေလးလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာ သန္း ၁,၃၀၀ ေက်ာ္ ပိုမုိရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ ေဒၚလာ သန္း ၉၈၀ ရွိ

ဘ႑ာႏွစ္ၾကားကာလ ေလးလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈသည္ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာ သန္း ၁,၃၀၀ေက်ာ္ ပိုမိုရရွိခဲ့ေသာ္လည္း  ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၉၈၀ အထိ ရွိေနေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ဘ႑ာႏွစ္ၾကားကာလ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ဇူလိုင္လအကုန္အထိ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁,၉၂၄ သန္း အထိရရွိထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူတြင္မႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၅၇၇ သန္းသာ ရရွိထား သျဖင့္ ယခုဘ႑ာႏွစ္ၾကားကာလ ေလးလအတြင္း ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၄၇ သန္း အထိ ပိုမိုရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သု႔ိေသာ္လည္း ဘ႑ာႏွစ္ ၾကားကာလ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ဇူလိုင္လအကုန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ထားသည့္ ပို႔ကုန္ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅,၄၇၂ သန္းရရွိ ထားၿပီး သြင္းကုန္ပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၆,၄၅၂  သန္းအထိ တင္သြင္းထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သြင္းကုန္ပမာဏသည္ ပို႔ကုန္ပမာဏထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၉၈၀ အထိပိုမိုတင္သြင္းထားသည့္အတြက္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ (Trade Deficit) ပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၉၈၀ အထိရွိေနသည္။

လာမည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏွစ္အလိုက္ေစ်းႏႈန္းအရ ျပည္ပပို႔ကုန္ကို က်ပ္ဘီလ်ံႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ တင္ပို႔ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျပည္ပသြင္းကုန္ကို က်ပ္ဘီလ်ံႏွစ္ေသာင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ တင္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္၊ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ၊ အမ်ဳိးသား စီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းတြင္ ႏွစ္အလိုက္ေစ်းႏႈန္းအရ ျပည္ပပို႔ကုန္ကို က်ပ္၂၀,၈၀၈ ဘီလ်ံတင္ပို႔ရန္ႏွင့္ ျပည္ပသြင္းကုန္ကို ၂၁,၄၈၈ တင္သြင္း သြားမည္ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ပို႔ကုန္က႑တြင္ လယ္ယာထြက္ပစၥည္း သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အျခားပစၥည္းစသည့္က႑မ်ားတြင္ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ တင္ပို႔မႈေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ထို႔အတူ သြင္းကုန္က႑တြင္မႈ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းသံုးကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား၊ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စက္သံုးဆီစသည္တို႔ကို အဓိကတင္သြင္းေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သြင္းကုန္က႑တြင္မႈ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းသံုးကုန္ၾကမ္း ပစၥည္းမ်ား၊ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား စသည့္ က႑မ်ားတြင္ ယခင္ႏွစ္ထက္ ပိုမိုတင္သြင္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

August 22, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.