<

ဧရာ၀တီတိုင္းအတြင္းရွိ ပင္လယ္လိပ္မ်ဳိး ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားျဖစ္သည့္ သမီးလွလိပ္ကြၽန္းႏွင့္ ကဒံုကနိလိပ္မ်ဳိး ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားတြင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ လိပ္သားေပါက္ခ်ိန္၌ လိပ္သားေပါက္ ၅၀၀၀ ေက်ာ္အား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ခဲ့

ကဒံုကနိ လိပ္မ်ဳိးထိန္းသိမ္းေရးစခန္းတြင္ ပင္လယ္လိပ္တစ္ေကာင္ကို ေတြ႕ရစဥ္

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ပင္လယ္လိပ္မ်ဳိး ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ား ျဖစ္သည့္ သမီးလွလိပ္ကြၽန္းႏွင့္ ကဒံုကနိ လိပ္မ်ိဳး ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားတြင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ လိပ္သားေပါက္ခ်ိန္တြင္ လိပ္သားေပါက္ ၅၄၁၀ ေကာင္အား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ပင္လယ္ျပင္အတြင္း သဘာ၀အတိုင္း ႀကီးျပင္းေစရန္ ျပန္လည္လႊတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ပုသိမ္ခ႐ိုင္ ဟိုင္းႀကီးကြၽန္းသမီးလွ လိပ္ကြၽန္းတြင္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ပင္လယ္လိပ္မ်ဳိး ထိန္းသိမ္းေရးသုေတသန ႏွင့္ ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး သမီးလွလိပ္ကြၽန္းတြင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ လိပ္ဥဥခ်တတ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ဥခ်က်င္းေရ ၇၂က်င္း၊ ဥလံုးေရ ၅၈၆၅ ဥအား ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး လိပ္သားေပါက္ေကာင္ေရ ၄၀၈၁ အား ထိခိုက္မႈမ်ားမရွိေစရန္ ေအာင္ျမင္စြာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ပင္လယ္အတြင္းသို႔ ျပန္လည္လႊတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဖ်ာပံုခ႐ိုင္ ဘိုကေလးၿမိဳ႕ နယ္ႏွင့္ အမာၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ လိပ္ကြၽန္းလိပ္ေသာင္မ်ားကို ကဒံုကနိလိပ္မ်ဳိးထိန္းသိမ္းေရး စခန္းအျဖစ္ ၁၉၉၇ ခုနွစ္မွ စတင္၍ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ပင္လယ္လိပ္မ်ဳိးထိန္းသိမ္းေရး သုေတသနႏွင့္  ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေျပာင္းလဲမႈအရ ကတံုးကေလးကြၽန္း၊ ဂယက္ႀကီးကြၽန္း၊ ငမန္း ေသာင္ေဒသမ်ားတြင္ လိပ္မ်ားပိုမိုဥခ်မႈမ်ား ျပားမႈေၾကာင့္  ယင္းေဒသမ်ားကိုအဓိကထား ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ကဒံုကနိ လိပ္မ်ိဳးထိန္းသိမ္းေရးစခန္းတြင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ လိပ္ဥဥခ်တတ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဥခ် က်င္းေရ ၁၆ က်င္း၊ ဥလံုးေရ ၁၅၉၇ ဥအား ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး လိပ္သားေပါက္ေကာင္ေရ ၁၃၂၉ အား ထိခိုက္မႈမ်ားမရွိေစရန္

ေအာင္ျမင္စြာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ပင္လယ္အတြင္းသို႔ ျပန္လည္လႊတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဧရာ၀တီတိုင္းထဲမွာ လိပ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးစခန္းက ႏွစ္ခုရွိေပါ့။ စခန္းေတြမွာ ပင္လယ္လိပ္မ်ိဳး ထိန္းသိမ္းေရးသုေတသနႏွင့္ ပညာေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ပင္လယ္လိပ္မ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းေစရန္ စားက်က္မ်ားကို လက္ရွိအေျခအေနကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာအေျခအေနကို ေရာက္ရွိလာေစရန္၊ ပင္လယ္လိပ္မ်ား မ်ဳိးပြားသည့္ လိပ္ေသာင္ လိပ္ကြၽန္းကမ္းေျခမ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ေရျပင္ကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ရန္၊ ပင္လယ္လိပ္မ်ားကို သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ဥမ်ားကို တူးေဖာ္ေရာင္းခ် စားသံုးျခင္းမ်ားကို တားျမစ္ႏိုင္ရန္၊ ပင္လယ္ျပင္ ေဂဟစနစ္ ေကာင္းမြန္ေစေရး အေထာက္အကူျပဳေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီးေတာ့လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္” ဟု ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ဒုတိယဦးစီးမွဴး ဦးစံုမိုင္းက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ့ ပင္လယ္ျပင္အတြင္း ပင္လယ္လိပ္မ်ား ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ဥမ်ားကို တရားမ၀င္ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားကို ဥပေဒအရတင္းက်ပ္စြာ တားျမစ္ထားေသာ္လည္း တရားမ၀င္ ဖမ္းဆီးေရာင္းခ်မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနကာ ပင္လယ္လိပ္မ်ဳိး မ်ဳိးသုန္းေပ်ာက္ကြယ္လာမည္ကို စိုးရိမ္ေနရေၾကာင္း၊ ပင္လယ္လိပ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး စခန္းမ်ားတြင္လည္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မည့္ ၀န္ထမ္းအင္အားမ်ားစြာ လိုအပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

 

August 22, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.