<

စံခ်ိန္စံညႊန္းမီစြာ ေဆာက္လုပ္ျခင္းမရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားကုိ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း၍ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

စံခ်ိန္စံညႊန္းမီစြာ ေဆာက္လုပ္ျခင္းမရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားကုိ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႕ႏွင့္ ညိႇႏႈိင္း၍ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ န၀မပုံမွန္အစည္းအေ၀း ၁၁ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ အေျခအေနႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ အမွတ္စဥ္ ၆/၂၀၁၈ အပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျပာၾကားရာတြင္ ထုိသုိ႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးေထာက္ျပသြားတဲ့ စံခ်ိန္စံညႊန္းမမီဘဲ ေဆာက္လုပ္ထားတဲ့ ကုမၸဏီေတြကုိ အေရးယူဖုိ႔ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စံခ်ိန္စံညႊန္းမီစြာ ေဆာက္လုပ္ျခင္းမရွိတဲ့ ကုမၸဏီေတြကုိ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႕နဲ႔ ညိႇႏႈိင္း၍ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး အေၾကာင္းၾကားစာေတြလည္း ေပးပုိ႔သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာလည္း တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္ေတြမွာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမမီတဲ့ အေဆာက္အအုံေတြ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ခုိင္းျခင္း၊ အရည္အေသြးမမီတဲ့ အေဆာက္အအုံအခ်ဳိ႕ကုိ ဖ်က္သိမ္းၿပီး အသစ္ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ခုိင္းျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္” ဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ အေရးယူႏုိင္ရန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အက်င့္ပ်က္၀န္ထမ္းမ်ား ရွိပါက ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသုိ႔လည္းေကာင္း၊ အျခား၀န္ႀကီးဌာနမွ အက်င့္ပ်က္ ၀န္ထမ္းမ်ားရွိပါက သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားေပးရန္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႕မ်ားသုိ႔ ေမတၱာရပ္ခံ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တင္ဒါေခၚယူရာတြင္ ရွစ္လအထိ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒုတိယ၀န္ႀကီးက “ဘာေၾကာင့္ ဒီလုိျဖစ္လဲဆုိရင္ ၀န္ႀကီးဌာနအားလုံး ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားေရးဆဲြၾကရာမွာ One Line Budget ေရးဆဲြၿပီး PAE ႏႈန္းထားေတြနဲ႔ တြက္ခ်က္ ေတာင္းခံခဲ့ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ရန္ပုံေငြရရွိၿပီး ဘ႑ာေရးႏွစ္အစမွာသာ (Architectural Drawing)၊ (Structural Drawing) တုိ႔ကုိ ေရးဆဲြၾကပါတယ္။ ႀကိဳတင္ ေရးဆဲြၿပီးသား Architectural Drawing, Structural Drawing မရွိပါဘူး” ဟု ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွစၿပီး အေဆာက္အအုံ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ၀န္ႀကီးဌာနမွ ကုိယ္တုိင္မေဆာင္ရြက္ဘဲ Regulatory Body အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနကုိ လုပ္ငန္းမ်ား အပ္ႏွံျခင္းမျပဳေတာ့ဘဲ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕မ်ားကုိသာ တုိက္႐ုိက္အပ္ႏွံၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနမ်ားကုိ အေၾကာင္းၾကားေပးပုိ႔ခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနမ်ား အေနျဖင့္လည္း တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႕မ်ားသုိ႔ အပ္ႏွံေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

August 21, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.