<

နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးကာရန္ျခင္း လုပ္ငန္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ အေလးေပး ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းျဖစ္၍ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းအရ အဆိုျပဳေငြအေပၚ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမျပဳဘဲ အျပည့္အ၀ ခြင့္ျပဳသင့္ဟု ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အၾကံျပဳ

နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး ကာရန္ျခင္းလုပ္ငန္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ အေလးေပး ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္၍ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းအရ အဆိုျပဳေငြအေပၚ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမျပဳဘဲ အျပည့္အ၀ ခြင့္ျပဳသင့္ဟု ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က အၾကံျပဳခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာအေပၚ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းစဥ္ ထိုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးကာရန္ျခင္း ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး ကာရန္ျခင္းလုပ္ငန္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေးစိုးမိုးေရးအတြက္ အထူးအေလးေပး ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္၍ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းအရ အဆိုျပဳေငြအေပၚ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမျပဳဘဲ အျပည့္အ၀ ခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္ လံုျခံဳေရးစနစ္ ေကာင္းမြန္လာသည္ႏွင့္အမွ် နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းလာႏိုင္သည္ဟု သံုးသပ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ ျခံစည္း႐ိုးကာရံရန္ က်န္ရွိေနေသာေနရာမ်ားကို ခိုင္ခ့ံေကာင္းမြန္ေသာ ျခံစည္း႐ိုးမ်ားျဖင့္ ကာရံရန္၊ ပ်က္စီးေနရာမ်ားကို ခိုင္ခံ့ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳျပင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အၾကံျပဳေၾကာင္း သံုးသပ္ထားသည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အတူ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္း ေကာ္မတီကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တင္ျပလာသည့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ားအရ ေရတိုက္စားခံရ၍ ပ်က္စီးသည္ကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ထားသည့္ ေျမထိန္းနံရံမ်ား၊ ျခံစည္း႐ိုးမ်ားတြင္ ေရထြက္ေပါက္မ်ား မပါရွိျခင္း၊ အခ်ဳိ႕ပါရွိေသာ္လည္း လံုေလာက္ႏိုင္မႈမရွိျခင္းမ်ား ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ျခံစည္း႐ုိးမ်ား တည္ေဆာက္မႈ၊ ပ်က္စီး၍ ျပန္လည္ျပဳျပင္မႈမ်ားကို ေရရွည္ခိုင္ခံ့ေကာင္းမြန္ၿပီး စံခ်ိန္စံညႊန္း သတ္မွတ္ခ်က္ ကိုက္ညီေစရန္ႏွင့္ ေျမျပင္အေနအထားအရ လိုအပ္သည့္ ေရထြက္ေပါက္မ်ား၊ ေရေက်ာ္မ်ား ျပဳလုပ္ထားရွိ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳထားသည္။

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္းေျမ ထိစပ္လ်က္ရွိေသာ နယ္နိမိတ္အရွည္သည္ ၁၈၂ ဒသမ ၆၈ မိုင္ရွိၿပီး ျခံစည္း႐ိုးကာရံျခင္းကို အဆင့္ေလးဆင့္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျခံစည္း႐ိုး ကာရံၿပီးစီးမႈအေနျဖင့္ ၁၃၈ ဒသမ ၁၈ မိုင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ဆဲအျဖစ္ ၁၄ ဒသမ ၇၀ မိုင္ျဖစ္ၿပီး ျခံစည္း႐ိုး ကာရံရန္က်န္ရွိမႈ အေနျဖင့္ ၂၉ ဒသမ ၈၀ မိုင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခုႏွစ္အထိ စုစုေပါင္းက်ပ္ ၂၁၃ ဒသမ ၂၆၈ ဘီလ်ံ သံုးစြဲခဲ့ၿပီး ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ Deposit Work အျဖစ္ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္ အေနျဖင့္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးကာရံျခင္း လုပ္ငန္မ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး ကာရံျခင္းလုပ္ငန္း ေျခာက္ခု၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၌ ျမန္မာ-အိႏၵိယနယ္စပ္ ျခံစည္း႐ိုးကာရံျခင္းလုပ္ငန္း တစ္ခု ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး ကာရံျခင္းလုပ္ငန္း ေျခာက္ခုအတြက္ က်ပ္ ၂၂ ဒသမ ၂၃၉ ဘီလ်ံႏွင့္ ျမန္မာ-အိႏၵိယ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးကာရံျခင္း လုပ္ငန္းတစ္ခုအတြက္ က်ပ္ သုည ဒသမ ၃၅၄ ဘီလ်ံ၊ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၂၂ ဒသမ ၅၉၃ ဘီလ်ံ သံုးစြဲခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

August 21, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.