<

လူဦးေရ ၃၁ ဒသမ ၅ သန္းခန္႔ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ကူးစက္ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ငွက္ဖ်ားေရာဂါတုိက္ဖ်က္ရန္ လႈံ႕ေဆာ္မႈကို Yoma Strategic မွ ပုဂၢလိကက႑ကို ဦးေဆာင္၍ လုပ္ကိုင္သြားမည္

လူဦးေရ ၃၁ ဒသမ ၅ သန္းခန္႔ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ကူးစက္ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ တုိက္ဖ်က္ရန္ လႈံ႔ေဆာ္မႈကို Yoma Strategic Holdings မွ ပုဂၢလိကက႑ကို ဦးေဆာင္၍ လုပ္ကိုင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္တြင္ သိရသည္။

Yoma Strategic ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ Melvyn Pun မွ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ ေဒသအတြင္း ငွက္ဖ်ားေရာဂါ လံုး၀ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ M2030 လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပုဂၢလိကအခန္းက႑မွ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ လုပ္ကိုင္သြားမည္ျဖစ္ကာ Global Fund ၏ အလုပ္အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ Peter Sands ႏွင့္အတူ Mr.Pun သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁၈ ရက္က လန္ဒန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ေသာ Malaria Summit တြင္ M2030 ကို တရား၀င္ မိတ္ဆက္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

M2030 လႈပ္ရွားမႈကို အာရွပစိဖိတ္ေဒသအတြင္းရွိ ႏိုင္ငံမ်ားမွ အစိုးရေခါင္းေဆာင္ေပါင္း ၂၃ ဦး ပါ၀င္ေသာ Asia Pacific Leaders Malaria Alliance (APLMA) မွ စတင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ လႈပ္ရွားမႈသည္ စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ငွက္ဖ်ားတိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ ေထာက္ခံအားေပးၿပီး ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ယခုအခါ Yoma Strategic သည္ APLMA ႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ အျခားပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ား ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္၍ ႏိုင္ငံအတြင္း ငွက္ဖ်ားေရာဂါအေၾကာင္း သတိမူသိရွိလာေအာင္ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးအတြက္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည့္ ရန္ပံုေငြမ်ားကို ရွာေဖြစုေဆာင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ M2030 မွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စုေဆာင္းရရွိသည့္ ရန္ပံုေငြမ်ားကို ႏုိင္ငံအတြင္း ငွက္ဖ်ားတိုက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ငွက္ဖ်ားေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အထူးတိုးျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း စစ္တမ္းအရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ကူးစက္ခံရသူ တစ္သိန္းေက်ာ္ရွိခဲ့သည္။ ငွက္ဖ်ားေရာဂါကဲ့သို႔ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာေရာဂါမ်ဳိးအတြက္ အဆိုပါ ကူးစက္ခံရသူ အေရအတြက္သည္ ၀မ္းနည္းစရာပင္ျဖစ္ေၾကာင္း APLMA ၏ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ Mr. Benjamin Rolfe က ေျပာၾကားသည္။

August 20, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.