<

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Brand New ကားသစ္ ၆၈၄၁ စီး ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ေရာင္းအား ၁၁၄ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ျမင့္တက္

BMW ကားအေရာင္းျပခန္းအတြင္း ေလ့လာၾကည့္႐ႈေနသူမ်ားကုိ ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Brand New ကားသစ္စီးေရ ၆၈၄၁ စီး ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ၁၁၄ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ မ်ားျပားခဲ့ကာ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအနက္ တုိးတက္မႈႏႈန္း အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေနေၾကာင္း ASEAN Automative Federation မွ ထုတ္ျပန္ေသာ ေဒသတြင္း ကားသစ္ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လကုန္အထိ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအလုိက္ ကားသစ္ေရာင္းခ်မႈ ပမာဏမွာ အင္ဒုိနီးရွားတြင္ ၅၅၃၇၇၉ စီး၊ ထုိင္းတြင္ ၄၈၉၁၁၈ စီး၊ မေလးရွားတြင္ ၂၈၉၇၁၄ စီး၊ ဖိလစ္ပုိင္တြင္ အစီးေရ ၁၇၁၅၉၀၊ ဗီယက္နမ္တြင္ ၁၂၅၆၅၉ စီး၊ စင္ကာပူတြင္ ၄၈၄၄၃ စီး၊ ျမန္မာတြင္ ၆၈၄၁ စီး၊ ဘ႐ူႏုိင္းတြင္ အစီးေရ ၅၆၉၀ ျဖစ္ၿပီး စင္ကာပူ၊ ဘ႐ူႏုိင္း၊ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ေရာင္းအားက်ဆင္းခဲ့ၿပီး က်န္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေရာင္းအား အနည္းအမ်ားအလုိက္ တုိးတက္ခဲ့သည္။ အာဆီယံေစ်းကြက္တစ္ခုလံုး အေနျဖင့္ ယခင္ႏွစ္ ကာလတူႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ကားသစ္ေရာင္းခ်မႈ ပမာဏ ၄ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းတုိးတက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံက ၁၁၄ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ျဖင့္ တုိးတက္မႈႏႈန္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Brand New ကားသစ္စီးေရ ၈၂၂၅ စီး ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ရာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကထက္ ၉၇ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ မ်ားျပားခဲ့ၿပီး လက္ရွိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကာလတူထက္ ပုိမုိေရာင္းခ်ခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၈၉၁ စီး၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၁၀၇၉ စီး၊ မတ္တြင္ ၂၉၆၂ စီး၊ ဧၿပီတြင္ ၃၇၁၅ စီး၊ ေမတြင္ ၁၅၃၈ စီး၊ ဇြန္တြင္ ၁၅၈၈ စီး ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ၃၆၄၆ စီး ပုိမုိေရာင္းႏုိင္ခဲ့ကာ တုိးတက္မႈႏႈန္း ၁၁၄ ဒသမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ကားသစ္စီးေရ ၄၁၆၈ စီး ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာအစုိးရ၏ ကားတင္သြင္းမႈဆုိင္ရာမူ၀ါဒ အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ကားသစ္အစီးေရ ၈၂၀၀ ေက်ာ္အထိ ေရာင္းခ်ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ကားသစ္မ်ား ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာေစ်းကြက္သည္ ထြန္းသစ္စေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္လာၿပီး ႏွစ္အလုိက္ တုိးတက္မႈႏႈန္း ဆက္လက္ျမင့္မားမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ကားသစ္ေရာင္းခ်မႈ ပမာဏ တုိးတက္မႈနည္းတူ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကားသစ္ထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏတုိးတက္မႈလည္း အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအနက္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေနသည္။ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေျခာက္ႏုိင္ငံတြင္ ကားသစ္တပ္ဆင္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး အာဆီယံေဒသတစ္ခုလံုး အေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၀ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ တုိးတက္မႈရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံက ရာခုိင္ႏႈန္း ၃၂၀ ေက်ာ္ တုိးတက္ခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လကုန္အထိ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအလုိက္ ကားတပ္ဆင္ထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏမွာ ထုိင္းက ၁၀၅၆၅၆၉ စီး၊ အင္ဒုိနီးရွားက ၆၂၄၄၀၈ စီး၊ မေလးရွားက ၂၈၀၉၄၇ စီး၊ ဗီယက္နမ္က ၁၀၁၄၅၉ စီး၊ ဖိလစ္ပုိင္က ၄၀၉၈၂ စီး၊ ျမန္မာက ၄၆၈၃ စီးျဖစ္ၿပီး ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံမွလဲြ၍ က်န္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ထုတ္လုပ္မႈပမာဏ တုိးတက္ခဲ့သည္။ အာဆီယံေစ်းကြက္တစ္ခုလံုး အေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလအထိ ကားသစ္တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏ ၆ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံက ၁၉၄ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ျဖင့္ တုိးတက္မႈႏႈန္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္သည့္ ကားသစ္အစီးေရမွာ ၄၉၃၀ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကထက္ ၃၇၇၈ စီး ပုိမုိခဲ့ကာ တုိးတက္မႈပမာဏ ၃၂၈ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္လည္း ဇန္န၀ါရီတြင္ ၆၁၀၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၇၇၇ စီး၊ မတ္တြင္ ၆၆၅ စီး၊ ဧၿပီတြင္ ၆၁၈ စီး၊ ေမတြင္ ၉၈၂ စီး၊ ဇြန္တြင္ ၁၀၃၁ စီးတပ္ဆင္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ၃၀၉၄ စီး ပုိမုိခဲ့ကာ တုိးတက္မႈႏႈန္း ၁၉၄ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရွိခဲ့သည္။

August 20, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.