<

ဇူလိုင္လႏွင့္ ၾသဂုတ္လတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအေနျဖင့္ လူ ၂၂ ဦး ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရ

ဇူလိုင္လႏွင့္ ၾသဂုတ္လမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အေနျဖင့္ လူ ၂၂ ဦး ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး အမ်ားဆံုးအေနျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္၌ လူေျခာက္ဦးေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန အမ်ဳိးသားေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမွ သိရသည္။

ဇူလိုင္လလယ္ပိုင္းမွစတင္ကာ  မြန္ ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ကရင္ျပည္နယ္တို႔အပါအ၀င္ ေဒသအေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသအခ်ဳိ႕၌ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ေရႀကီးမႈျဖစ္စဥ္မ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိရာတြင္ အဆိုပါေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားေၾကာင့္ မြန္ျပည္နယ္တြင္ လူေျခာက္ဦး၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔ တြင္ လူေလးဦးစီ၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေလးဦး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ႏွစ္ဦးႏွင့္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ တစ္ဦးစီ၊ စုစုေပါင္း လူ ၂၂ ဦး ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ဳိးသားေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စာရင္းမ်ားအရ လက္ရွိတြင္ ေရေဘးေရွာင္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း ၃၇ ခု ဖြင့္လွစ္ထားဆဲ ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္စု ၃၄၄၇စု၊ လူဦးေရ ၁၄၅၂၃ ဦး တုိ႔ ယာယီေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဇူလိုင္လႏွင့္ ၾသဂုတ္လမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ေရေဘးေရွာင္ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း ၃၇၅ ခုဖြင့္လွစ္ခဲ့၍ ကယ္ဆယ္ေရးမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရၿပီး ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္စု ၃၅၉၉၄ စုမွ လူဦးေရ ၁၆၆၀၂၅ ဦး ေရေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ခဲ့ရကာ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားသို႔မေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ေသာ္လည္း ေရေဘးသင့္ခဲ့သည့္ အိမ္ေထာင္စု ၉၇၉၃စု၊ လူဦးေရ ၄၅၈၅၄ ဦးရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေရေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သဘာ၀ေဘးရန္ပံုေငြမွ ေထာက္ပံ့မႈအျဖစ္ ေငြက်ပ္သိန္း ၃၀၀၀ အပါအ၀င္ ေငြက်ပ္ သိန္း ၈၀၀၀ နီးပါး ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမွ သိရသည္။

August 19, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.