<

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ႏုိင္ငံ ၁၇ ႏုိင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁၄၉၁ သန္းေက်ာ္ ျမႇဳပ္ႏွံလ်က္ရွိၿပီး ဖြဲ႕စည္းမွတ္ပံုတင္ၿပီးသည့္ ကုမၸဏီအားလံုး အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ရမည္

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လကုန္အထိရရွိေသာ စာရင္းမ်ားအရ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ တြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၇ႏုိင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းေပါင္း ၉၇ ခုကို ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးထားၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏေဒၚလာ ၁၄၉၁ သန္းေက်ာ္ရွိကာ လုပ္ငန္း ၅၂ခုမွာ စီးပြားျဖစ္ လည္ပတ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမွ သိရသည္။

“ဇုန္အတြင္း စက္႐ံုမ်ားမွာ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ လုပ္သားေတြအေနန႔ဲ လုပ္သားအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ တည္ဆဲဥပေဒပါအခြင့္အေရးေတြ အကာအကြယ္ေတြခံစားႏုိင္ဖို႔ အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုလုပ္ကိုင္ရန္ တိုက္တြန္းေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္ရာမွာ အျမဲတမ္းလုပ္သားေပါင္း ၄၅၀၀ ေက်ာ္ဟာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ျဖစ္ပါတယ္” ဟု သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ စက္႐ံုမ်ားရွိ အျမဲတမ္းလုပ္သားမ်ား၊ အလုပ္သင္မ်ား၊ အခ်ိန္ပိုင္း၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ေဆာက္လုပ္ဆဲ စက္႐ံုမ်ား၏ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ားႏွင့္ ဇုန္အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္မႈမ်ားလည္းရွိရာ ယင္းတို႔တြင္ ကန္ထ႐ိုက္စနစ္လုပ္ငန္းမ်ား အပါအ၀င္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ဳိးစံု၌ လုပ္ကိုင္သူတစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိသျဖင့္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ေန႔စဥ္အလုပ္လုပ္ေနသူေပါင္း ၁၅၀၀၀ အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ႀကီးျဖစ္ေနေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာကုမၸဏီ ဥပေဒအသစ္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္၁ရက္တြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ရာ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ရွိ ဖြဲ႕စည္းမွတ္ပံုတင္ၿပီးသည့္ ကုမၸဏီအားလံုးသည္လည္း အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္း၍ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ျမန္မာကုမၸဏီဥပေဒအသစ္ဆုိင္ရာႏွင့္ အြန္လိုင္းျဖင့္ ကုမၸဏီျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ႐ံုး၌ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အီလက္ထေရာနစ္စနစ္ျဖင့္ သံုးစြဲရန္ႀကိဳးပမ္းေနရာ အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းျခင္းကို ျမန္မာအလိုအေလ်ာက္ အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းစနစ္ (MACCS) သံုးစြဲ၍လည္းေကာင္း၊ ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္ကိစၥမ်ား၊ ဗီဇာကိစၥမ်ား၊ ကုမၸဏီ မွတ္ပံုတင္ကိစၥ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအဆိုျပဳလႊာ တင္ျခင္းကိစၥတို႔ကို အြန္လိုင္းစနစ္တင္ျပ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ရာ ကုမၸဏီမ်ားျပန္လည္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္၀င္ေငြခြန္ကိစၥကိုပါ တိုးခ်ဲ႕ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သီလ၀ါ၊ ထား၀ယ္ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ဇုန္Aသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး စီးလုနီးပါးရိွၿပီျဖစ္ၿပီး ဇုန္B ကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

 

August 17, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.