<

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ျပည္ပအကူအညီရေငြ၊ ေခ်းယူေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားကို လ်ာထားခ်က္ႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈ မရွိသည့္အတြက္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ဟု ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ အၾကံျပဳ

ၾသဂုတ္ ၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း ေခတၱရပ္နားေနစဥ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ျပည္ပအကူအညီရေငြ၊ ေခ်းယူေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားကို လ်ာထားခ်က္ႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ မရွိသည့္အတြက္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ဟု ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက သံုးသပ္အၾကံျပဳထားသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာအေပၚ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထား မွတ္ခ်က္အစီရင္ခံစာအား တင္သြင္းစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ျပည္ပအကူအညီရေငြႏွင့္ ေခ်းယူေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားကို စီမံကိန္း လ်ာထားခ်က္ႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈမရွိျခင္း၊ အကူအညီရေငြႏွင့္ ေခ်းယူရေငြမ်ားကို ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္အညီ ထုတ္ယူသံုးစြဲႏိုင္မႈ မရွိျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ Disbursement Plan ႏွင့္အညီ ထုတ္ယူသံုးစြဲႏိုင္ေရးႏွင့္ ၎ထုတ္ယူသံုးစြဲေငြပါ လုပ္ငန္းမ်ားအတိုင္း ျပည္ျပည့္၀၀ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး ၾကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သံုးသပ္အၾကံျပဳေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏိုင္ငံတကာမွ ေပးအပ္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္မ်ားကို အသံုးျပဳရာတြင္ ျပည္သူမ်ား ထိေရာက္စြာ အက်ိဳးရွိေစေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အခ်င္းခ်င္း ညိႇႏႈိင္းျခင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အကူအညီ ရယူျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္း၊ ျပည္သူ႔အက်ိဳးအတြက္ ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ တာ၀န္ခံျခင္းတို႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအကူအညီမ်ား ညိႇႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၂၀၁၆ မွ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာန ၁၁ ခုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ႏွစ္ခုတို႔အတြက္ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ႏွင့္ နည္းပညာမ်ား စီမံခ်က္မ်ားရရွိရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၅၀ ဒသမ ၇၇၄ သန္း တန္ဖိုးရွိ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ၁၁၂ ခု ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ မူေဘာင္စာခ်ဳပ္မ်ား၊ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာမ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဥပေဒကို က႑အလိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လယ္ယာက႑ႀကီး အနည္းငယ္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္မွအပ စက္မႈက႑ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ က႑တို႔မွာ ရည္မွန္းခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ စုစုေပါင္း ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈတန္ဖိုး (GDP) မွာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၅ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည့္အတြက္ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံပိုင္ အခန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အသံုးစရိတ္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းအခ်ဳိ႕ကို ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေခ်းေငြေထာက္ပံ့ေငြမ်ားျဖင့္ သံုးစြဲခဲ့ၿပီး အခ်ဳိ႕လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားသည္ လ်ာထားခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ မရွိေသးဟု သံုးသပ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မွလည္း သံုးသပ္ထားသည္။

ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားသို႔ တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္၍ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းၿပီးစီးရမည့္ကာလ၊ ပစၥည္းေပးသြင္းရမည့္ကာလမ်ားကို သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ အတိအလင္း ထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆိုထားၿပီးျဖစ္ရာ ၎ကာလသတ္မွတ္ခ်က္အတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာ၀န္မွာ သက္ဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္သူ၊ ပစၥည္းေပးသြင္းသူတို႔၏ တာ၀န္သာျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

August 16, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.