<

ရွမ္းျပည္နယ္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး အနိမ့္က်ဆံုးျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ Mobile Team ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရန္ ျပင္ဆင္ေန

ရွမ္းျပည္နယ္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး အနိမ့္က်ဆံုးျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ Mobile Team ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္း အပါအ၀င္ နည္းလမ္းသစ္မ်ား ရွာေဖြသြားရန္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ ျပင္ဆင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၃ ရက္တြင္ သတင္းရရွိသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႕ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး႐ံုးခန္းတြင္ ၾသဂုတ္ ၃ ရက္၌ ျပည္နယ္တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈမ်ား တားဆီး အေရးယူႏုိင္ေရး အထူးအဖြဲ႕ေကာ္မတီ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္း အစည္းအေ၀း က်င္းပခဲ့ၿပီး နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ဌာနဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၄-၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္တန္ဖုိး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂ ဒသမ ၄၆ သန္း ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅-၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃ ဒသမ ၈၃ သန္း၊ ၂၀၁၆-၁၇ တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၄ဒသမ ၄၈ သန္း ျဖစ္ကာ၊ ၂၀၁၇-၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၉ သန္းသာ ရရွိေတာ့သျဖင့္ မ်ားစြာက်ဆင္းခဲ့ရသျဖင့္ ေသခ်ာစိစစ္၍ လုပ္ေဆာင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖဲြ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ အစုိးရမွ ထိုသုိ႔ အေရးေပၚ အစည္းအေ၀း က်င္းပရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

“ေျမျပင္မွာ အမွန္တကယ္ျဖစ္ေနတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြကို သိခ်င္တယ္။ ဘယ္ေလာက္ပဲ အေျခအေနဆုိးဆုိး တင္ျပေပးပါ။ ဘယ္လို ဆက္လက္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္မလဲဆိုတာ နည္းလမ္းရွာမယ္။ သက္ဆိုင္ရာဌာန အသီးသီးက ဘယ္လိုနည္းလမ္းေတြ ရွာရမလဲ၊ ျပည္သူေတြကို လမ္းေၾကာင္းမွန္ေရာက္ေအာင္ ဘယ္လိုဆဲြတင္ရမလဲဆိုတဲ့ ကိစၥရပ္ေလးေတြ စဥ္းစားေပးဖုိ႔ လိုပါတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ လႈပ္ရွားေနတဲ့ ကုန္သည္ေတြမွာ ဘာအခက္အခဲေတြ ျဖစ္ေနလဲ။ ရွမ္းျပည္နယ္ အစုိးရက ဘာေတြေျဖေလွ်ာ့ေပးဖုိ႔ လိုအပ္ေနလဲဆုိတာ ဒီေန႔ ပြင့္လင္းစြာ တင္ျပေပးဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္” ဟု ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးစုိင္းရွဲန္တစ္လံုက ေျပာၾကားသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ မူဆယ္ကုန္သြယ္ေရးသည္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး ကုန္သြယ္မႈပမာဏ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ခန္႔ ရွိသျဖင့္ အႀကီးဆံုး နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမွန္တကယ္တြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွ ရရွိေသာ အခြန္ေငြကိန္းဂဏန္းအရ မွားယြင္းမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈ တားဆီးရျခင္းမွာ (၁) ႏုိင္ငံေတာ္မွ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြန္အခမ်ားမရရွိျခင္း၊ (၂) ကုန္သြယ္မႈပမာဏ မွန္ကန္ေသာ ကိန္းဂဏန္း မရသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး မူ၀ါဒမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားေရးဆဲြရာတြင္ အခ်က္အလက္မ်ား မွားယြင္းႏုိင္ျခင္း၊ (၃) အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား ရွင္သန္ေနျခင္း၊ (၄) ျပည္သူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ စားသံုးသူေရးရာ႐ႈေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္ ပစၥည္းအတုမ်ား ကုန္သြယ္၀င္ေရာက္လာသျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း မ်ားစြာထိခိုက္ႏုိင္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီး ဦးစုိးညြန္႔လြင္က ေျပာၾကားသည္။

မူဆယ္ကုန္သြယ္ေရးသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက တိုက္႐ုိက္ကုိင္တြယ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္အစုိးရက ေဆာင္ရြက္ခြင့္မရေၾကာင္း၊ ေအာက္ေျချပႆနာမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရတုိ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း၊ ယခင္ အစုိးရလက္ထက္တြင္လည္း တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈမ်ားကို တားဆီးရန္ မိုဘိုင္းအဖဲြ႕မ်ား ဖဲြ႕စည္းခဲ့ေသာ္လည္း အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈမရွိဘဲ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ေရွ႕ဆက္၍ တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈမ်ား တားဆီးအေရးယူေရးအထူးအဖြဲ႕ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစုိးညြန္႔လြင္က ေျပာၾကားသည္။

“အပိုင္းႏွစ္ပိုင္း သတ္မွတ္လိုက္မယ္။ တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းမွာ တရားမ၀င္ျဖစ္ေနတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြရွိတယ္။ ဒီ တရားမ၀င္ျဖစ္ေနတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ရသင့္ရထုိက္တာရဖုိ႔။ အက်င့္ပ်က္ျခစားတာ အဂတိလုိက္စားတာ ေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔က အပုိင္း (၁) လို႔ သတ္မွတ္မယ္။ ဥပမာ နမူနာ တစ္ခုေပးမယ္။ တာခ်ီလိတ္ မယ္ယန္းဂိတ္ကို သြားစစ္ေတာ့ ထိုင္းဘက္မွာလည္း ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္စာရင္းေတြ ရွိတယ္။ ထိုင္းဘက္ စာရင္းေတာင္းလိုက္တယ္။ ထုိင္းဘက္စာရင္းနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဘက္က စာရင္းကြာေနတယ္။ ဘယ္ေလာက္ကြာေနလဲဆုိရင္ ကာလတူငါးလအတြင္းမွာ ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ကြာတယ္။ ဒါအေျဖပဲ ဘယ္လိုျဖစ္တာလဲ။ တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းကေတာင္ ဘာလို႔ကိန္းဂဏန္းေတြ ဒီေလာက္ မွားေနလဲဆုိရင္ ဒါအေျဖပဲ။ ဒီျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းရမယ္။ မူဆယ္ဘက္မွာလည္း ဘယ္ေလာက္ျဖစ္ေနၿပီလဲ။ တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းကိုပဲ မွန္မွန္ကန္ကန္ တိတိက်က် မျဖစ္ေသးတဲ့ ျပႆနာ။ အပုိင္း(၁)အေနနဲ႔ စီမံခ်က္ဆြဲမယ္။ အပိုင္း (၂) အေနနဲ႔ တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈအေပါက္ေတြကို နည္းပညာလံုျခံဳေရးအင္အား ဘယ္လိုထိန္းခ်ဳပ္မလဲ။ တရားမ၀င္ကေန တရား၀င္ျဖစ္လာေအာင္ ဘယ္လိုဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြနဲ႔ ေျဖေလွ်ာ့ေပးမလဲ စဥ္းစားတာ အပုိင္း(၂) ျဖစ္သြားၿပီ” ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီး ဦးစုိးညြန္႔လြင္က ေျပာၾကားသည္။

တက္ေရာက္လာေသာ အေကာက္ခြန္ဌာနႏွင့္ စီးပြားကူးသန္းဌာနမွ ျပည္နယ္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတို႔က ဂ်ာမနီႏုိင္ငံလုပ္ ေခတ္မီ X-Ray စက္သစ္ႀကီးမ်ား တပ္ဆင္သံုးစဲြရန္၊ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားတြင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ျပဳလုပ္ခ်ိန္ ၾကာျမင့္ေနျခင္းတုိ႔ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္၊ ဖမ္းဆီးရမိေသာ တရားမ၀င္ကုန္စည္မ်ားကို ဖမ္းဆီးရာတြင္ ဒဏ္ေၾကးႏွစ္ဆတပ္၍ အေရးယူျခင္းအားျဖင့္ တရား၀င္ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမွန္ကုိ ေရာက္လာေစရန္ႏွင့္ စာရင္းျပထားသည့္ ကုန္စည္ထက္ပိုမိုတင္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ေစျခင္း စသည့္နည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ အၾကံျပဳတင္ျပၾကသည္။

August 16, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.