<

ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၀ ခန္႔မွာ ကမၻာ႔စီးပြားေရးေစ်းကြက္ သက္ေရာက္မႈျဖစ္ၿပီး ႏႈန္းရွင္မဲ့ (Free Float) လဲလွယ္မႈစနစ္ က်င့္သံုးကာ တည္ၿငိမ္စြာ ၾကံ့ၾကံ့ခံၿပီး ေရွ႕ဆက္ ေလွ်ာက္ပါက က်ပ္ေငြႏွင့္ ေဒၚလာတန္ဖိုး အလိုလိုျပန္လည္ ညီမွ်သြားမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အထူးစီးပြားေရးအၾကံေပး ေရွာင္တာနယ္ ေျပာၾကား

ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၀ ခန္႕မွာ ကမၻာ့စီးပြားေရးေစ်းကြက္ သက္ေရာက္မႈျဖစ္ၿပီး ႏႈန္းရွင္မဲ့ (Free Float) လဲလွယ္မႈစနစ္ က်င့္သံုးကာ တည္ၿငိမ္စြာ ၾကံ့ၾကံ့ခံၿပီး ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္ပါက က်ပ္ေငြ ႏွင့္ ေဒၚလာတန္ဖိုး အလိုလို ျပန္လည္ ညီမွ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အထူးစီးပြားေရးအၾကံေပး ေရွာင္တာနယ္က ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ယင္း၏ Facebook စာမ်က္ႏွာေပၚ ေရးသား ေျပာၾကားထားသည္။

Sean Turnell ၏ Facebook စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ျမန္မာက်ပ္ေငြႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေငြလဲလွယ္မႈႏႈန္း အတက္အက် ျပင္းထန္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏႈန္းရွင္မဲ့ (Free Float) လဲလွယ္မႈစနစ္ က်င့္သံုးၿပီး တည္ၿငိမ္စြာ ၾကံ့ၾကံ့ခံၿပီး ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္ပါက သူ႔အလိုလို ျပန္လည္ ၿငိမ္သက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

ထို႔ကဲ့သို႔ ေျပာဆိုရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေရွာင္တာနယ္က အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို ေရးသားခဲ့သည္။

Sean Turnell ၏ ေရးသားခ်က္အရ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာေစ်းမ်ား တက္လာရျခင္းမွာ ခ်မ္းသာေသာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ၿပီး ဤကဲ့သို႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာ ကမၻာ့စီးပြားေရး မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စီးပြားေရး ထိခိုက္မႈမ်ား ရွိလာပါက လူအမ်ားမွာ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြအေပၚ အားကိုးၾကသျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာေစ်းႏႈန္းသည္ ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏွင့္ အၿပိဳင္အဆိုင္ ျမင့္တက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး လတ္တေလာ အခ်ိန္အတြင္း ျမန္မာက်ပ္ေငြ က်ဆင္းမႈ၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၀ မွာ ကမၻာ့စီးပြားေရး ေစ်းကြက္၏ သက္ေရာက္မႈသာလွ်င္ျဖစ္ၿပီး အင္ဒိုနီးရွား ႐ူပီးရာ (က်ဆင္း) ႏွင့္ အိႏၵိယ ႐ူပီး (က်ဆင္း) အပါအ၀င္ တျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ ေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ပါက ျမန္မာက်ပ္ေငြသည္ သိသိသာသာ တန္ဖိုးက်ဆင္းသြားျခင္း ေတြ႕ရွိရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသို႔ က်ဆင္းျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရးေစ်းကြက္သည္ ငယ္ရြယ္ၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြမွာ ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ အားကိုးရေသာ ေငြသားတစ္ခုဟု ယံုၾကည္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

ထိုသို႔ ယံုၾကည္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ တျခားႏိုင္ငံ ေငြသားမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ပိုင္ဆိုင္ရျခင္းမွာ တျခားေငြသားမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ အႏၲရာယ္ပိုမ်ားေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းက အဆင့္တူေသာ ႏိုင္ငံမ်ားထက္ အနည္းငယ္ပိုမ်ားေၾကာင္း၊ အဆိုပါ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ က်ပ္ေငြႏႈန္းေၾကး က်ဆင္းျခင္းက ျဖစ္ကိုျဖစ္လာမည့္ အရာျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္သြင္းသည့္ သၾကားႏွင့္ေရနံလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ စတင္ေနေသာေၾကာင့္ က်ပ္ေငြအေပၚ ဖိအားေပးမႈ ရွိေနေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ျပည္အား ပို႔ကုန္အျဖစ္ ပို႔ေပးရမည္ျဖစ္ေသာ သၾကားႏွင့္ ေရနံမ်ားအား သြင္းကုန္အျဖစ္ အရင္တင္သြင္းရျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြအား အရင္သံုးစြဲရေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ အဆိုပါ သၾကားႏွင့္ ေရနံကို ပို႔ကုန္အျဖစ္ ပို႔ေပးၿပီး ျပန္လည္ရရွိမည့္ ႏိုင္ငံျခားေငြမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္သို႔ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္ျခင္း မရွိဘဲ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ ဘဏ္မ်ားထဲတြင္ သိမ္းဆည္းထားေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္တြင္း ဘဏ္မ်ားမွာလည္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ေငြသားမ်ားအား ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘဏ္စာရင္း ($US Nostro Accounts) ထဲမ်ားသို႔ အပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္လည္း အခက္အခဲမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာေငြ နည္းပါးမႈမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ေရွာင္တာနယ္က သူေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း အဆိုပါ အခက္အခဲမ်ားအား ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားရင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြသားလဲလွယ္မႈ ေစ်းကြက္သည္ ျပန္လည္ တည္ၿငိမ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၁၉၉၇-၉၈ တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အာရွစီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး အက်ပ္အတည္းတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ေငြသားတန္ဖိုးမ်ား လြန္စြာက်ဆင္းခဲ့ၿပီး အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားေငြသား ေၾကြးၿမီမ်ားျပားလြန္းေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိ အေျခအေနအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပုဂၢလိက က႑အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံျခားေငြသားေၾကြးၿမီ နည္းပါးေသးေသာေၾကာင့္ ဤသို႔ျဖစ္လာမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေရးသားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြသား သိုေလွာင္ထားမႈ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သံုးစြဲၿပီး က်ပ္ေငြအား ၀ယ္ယူ၍ က်ပ္ေစ်းကို ျမႇင့္တင္မည္ဆိုပါက သိုေလွာင္ထားေသာ အေမရိကန္ ေဒၚလာမ်ား လ်င္ျမန္စြာ ကုန္သြားမည္ ျဖစ္ကာ ဤကဲ့သို႔ ျဖစ္ခဲ့ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏႈန္းရွင္မဲ့စနစ္အား က်င့္သံုးရမည္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ တန္ဖိုးသည္ မည္မွ်ေလာက္ ရွိရမည္ဟု သတ္မွတ္ခ်က္ ခ်လိုက္ပါက ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္မ်ား ခ်က္ခ်င္း ေပၚေပါက္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ ႏႈန္းရွင္မဲ့စနစ္ က်င့္သံုးျခင္းအားျဖင့္ ၁၉၈၃၊ ဒီဇင္ဘာမွစၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္သံုးဆယ္အတြင္း တည္တံ့ခိုင္ၿမဲခဲ့ေသာ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈကို ခံစားခဲ့ရေၾကာင္း ေရွာင္တာနယ္က သူ၏ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားခဲ့သည္။

ဗဟိုဘဏ္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေငြလဲေစ်းကြက္ (Manage Float) အျဖစ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စတင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ ဗဟိုဘဏ္၏ ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္းအေပၚ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားက အတုိးအေလ်ာ့ ရွစ္က်ပ္အျဖစ္ (+/- 0.8) သတ္မွတ္ထားမႈအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္တြင္ ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ပယ္ဖ်က္မႈကို Free Float အျဖစ္ ရည္ညႊန္းေနေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ အေျခအေနအရမူ Manage Float ကိုသာ က်င့္သံုးဆဲ ျဖစ္ေနေၾကာင္း စီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ားက ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ဗဟိုဘဏ္၏ ပယ္ဖ်က္မႈေၾကာင့္ ေဒၚလာေစ်း ႐ုတ္ခ်ည္းျမင့္တက္သြားၿပီး ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္တြင္ ၁၄၇၅ က်ပ္သာ ရွိခဲ့ရာမွ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ၁၅၂၀ က်ပ္သို႔ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ဗဟိုဘဏ္၏ Free Float လုပ္ေဆာင္မႈပံုစံမွာ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ မွန္ေသာ္လည္း ကုန္သြယ္ေရး စစ္ပြဲေၾကာင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ ေငြေၾကးက်ဆင္းမႈထက္ ဆိုးရြားေနသည့္ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ အခ်ိန္အခါ မဟုတ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္သည္။

“ Free Float လုပ္ေတာ့မယ္ ဆိုရင္ လုပ္တာေတာ့ မွန္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း လုပ္ေနတာပဲ။ ဒါေပမဲ့လို႔ အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါကို ၾကည့္ရေသးတာကိုး။ ကြၽန္ေတာ္ထင္တဲ့ အဓိကအေၾကာင္းရင္းက ဗဟိုဘဏ္မွာ အရန္ေငြပမာဏ နည္းလို႔လည္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အရန္ေငြ နည္းေတာ့ တစ္ေန႔ ေဒၚလာ တစ္သိန္းေလာက္ ထုတ္ေရာင္းေပးေနတာမ်ဳိးက အဆင္မေျပဘူး။ ေစ်းကြက္ ကစားတာကိုလည္း မထိန္းႏိုင္တာေၾကာင့္ ဒီလို လုပ္လိုက္တာလို႔ ကြၽန္ေတာ္ ထင္တယ္။ ျပႆနာက ဒီလိုမ်ဳိး ႐ုတ္ျခည္းလုပ္လိုက္တာက ဆိုးတာ။ လုပ္သင့္တယ္လို႔ေတာ့ ထင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ မဟုတ္ေသးဘူး။ ေစ်းကြက္ထဲမွာ ဂယက္ ႐ိုက္သြားတာေပါ့” ဟု မူ၀ါဒဆိုင္ရာ စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာ ေအာင္ကိုကိုက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

August 16, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.