<

လက္ရွိတြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၁၃၇ ဘီလ်ံေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ထားေသာ္လည္း ယခင္ႏွစ္ကာလတူ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈထက္ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္း

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ထားေသာ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီတစ္ခုအား ေတြ႕ရစဥ္

လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၁၃၇ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ၀င္ေရာက္ထားေသာ္လည္း ယခင္ႏွစ္ကာလတူတြင္ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈထက္ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းေနေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္႐ံုးတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ အခမ္းအနားမွ သိရသည္။

“၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီကေန ၾသဂုတ္လအထိ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳ/အတည္ျပဳေပးခဲ့မႈမွာ လုပ္ငန္း ၆၁ ခု၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၃၅ ဒသမ ၅၂၅ သန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္္ျခင္း အပါအ၀င္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၆၆ ဒသမ ၅၇၅ သန္း ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒအရ ၾသဂုတ္လအထိ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇၁ ဒသမ ၁၀၀ သန္း ျဖစ္ပါတယ္။ စုစုေပါင္း ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁,၁၃၇ ဒသမ ၆၇၅ သန္း (၁ ဒသမ ၁၃၇ ဘီလ်ံ) ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့မႈမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လဆန္းအထိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၁၁၂ ခု၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၂၉၅၂ ဒသမ ၇၉၇ သန္းျဖစ္သည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္း အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၃၄၈၇ ဒသမ ၇၃၂ သန္း စီး၀င္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒအရ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁၈၉ ဒသမ ၆၀၀ သန္း ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၃၆၇၇ ဒသမ ၃၃၂ သန္း စီး၀င္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၉/၂၀၁၇) အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ အစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္ (၁၂/၂၀၁၈) ကို ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္က က်င္းပခဲ့ရာ အဆိုပါ အစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္ (၁၂/၂၀၁၈)အပါအ၀င္ ရက္သတၱပတ္အတြင္း ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အဆိုျပဳလုပ္ငန္းငါးခု၊ အတည္ျပဳ လုပ္ငန္းသံုးခုႏွင့္ စုစုေပါင္းလုပ္ငန္းရွစ္ခု ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ားအနက္ အဆိုျပဳလုပ္ငန္း ငါးခုႏွင့္ အတည္ျပဳလုပ္ငန္းတစ္ခုတို႔အား ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီက အတည္ျပဳလုပ္ငန္း တစ္ခု၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီက အတည္ျပဳလုပ္ငန္း တစ္ခု ျဖစ္သျဖင့္ အဆိုပါ အစည္းအေ၀းကာလအတြင္း စုစုေပါင္း လုပ္ငန္းရွစ္ခုက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၉၂ ဒသမ ၈၁၆ သန္းကို ခြင့္ျပဳ အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။

အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ားက ျပည္တြင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၅၆၅ ဦးကို ဖန္တီးေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ယခင္ခြင့္ျပဳၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားမွ ျပည္တြင္းလုပ္သားအင္အား တိုးျမႇင့္မႈမွာ ၁၃၂ ဦးျဖစ္သျဖင့္ စုစုေပါင္း ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ၆၉၇ ဦးျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ခြင့္ျပဳ၊ အတည္ျပဳလုပ္ငန္းရွစ္ခုမွာ စက္မႈက႑ေျခာက္ခု၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းက႑မွတစ္ခုႏွင့္ ဟိုတယ္က႑မွ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးရာတြင္ လုပ္ငန္း၏ စီးပြားေရးတြက္ေျခကိုက္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္မႈ၊ အမ်ဳိးသား၀င္ေငြႏွင့္ အခြန္တိုးတက္ ရရွိႏုိင္မႈ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေစ်းကြက္အေျခအေန၊ ျပည္တြင္းစားသံုးရန္ လိုအပ္ခ်က္၊ နည္းပညာဆီေလ်ာ္မႈ၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ၊ နည္းပညာ လႊဲေျပာင္းရရွိမႈ၊ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈႏွင့္ လူမႈေရးထိခိုက္မႈ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈအစီအမံမ်ား၊ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖစ္ျခင္းႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ စိစစ္ျခင္းျဖစ္သည္။

August 15, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.