<

မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ဆီးရီးယားရွိ IS ေျခကုပ္ ရာကာ၌ အဓိက ထုိးစစ္ခံေၾကာင္းကုိ ထုိးေဖာက္ႏုိင္ခဲ့

ဆီးရီးယားတြင္ အေမရိကန္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားေသာ တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ IS တုိ႔၏ ပင္မေျခကုပ္ျဖစ္ေသာ ရာကာ၏ အခုိင္မာဆုံး ခံတပ္ေနရာကုိ ထုိးေဖာက္ ၀င္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ဗဟုိ ကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႕က ဇူလုိင္ ၄ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဂ်ီဟတ္တုိ႔ကုိ ႏွိမ္နင္းမႈ စစ္ဆင္ေရးတြင္ ညြန္႔ေပါင္းတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ရာကာၿမိဳ႕ေဟာင္းကုိ ၀န္းရံထားေသာ ရာဖီကာၿမိဳ႕႐ုိးကုိ ေနရာႏွစ္ခုမွ ထုိး ေဖာက္ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ဗဟုိကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႕က ေျပာၾကားခဲ့သည္။  ဆီးရီးယား ဒီမုိကရက္တစ္အင္အားစုမ်ားသည္ ၿမိဳ႕တြင္းသုိ႔ ခ်ီတက္စဥ္ ျပင္းထန္သည့္ ခုခံမႈႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနခဲ့ရသည္။ IS တုိ႔က ၿမိဳ႕႐ုိးကုိ တုိက္ပြဲေျခကုပ္အျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့ၿပီး မုိင္းမ်ားေထာင္ထားျခင္းေၾကာင့္ ထုိးေဖာက္ ၀င္ေရာက္မႈ၌ ခက္ခဲေနခဲ့သည္။

အေမရိကန္ဦးေဆာင္ေသာ ညြန္႔ေပါင္းက ေလေၾကာင္းတုိက္ခုိက္မႈ၌ အလယ္ေခတ္ ၿမိဳ႕႐ုိးတြင္ အေပါက္ႏွစ္ေပါက္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ တပ္ေပါင္းစုတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ရာကာၿမိဳ႕ေဟာင္းကုိ ခ်ဳိးေဖာက္၀င္ ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟုိကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႕၏ ေၾကညာခ်က္က ဆုိသည္။

July 6, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.