<

ႏုိင္ငံေတာ္၏ ျပည္ပေၾကြးၿမီ လက္က်န္အေျခအေနအရ ေၾကြးၿမီခံႏုိင္ရည္ရွိမႈ အတုိင္းအတာအတြင္း ရွိေသာ္လည္း ေခ်းေငြအလြန္မ်ားျပားေနၿပီးေနာင္တြင္ ေငြေခ်းယူလုိမႈမ်ားရွိပါက အခက္အခဲ ရွိလာမည္ကုိ စုိးရိမ္ပူပန္မိေၾကာင္း တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ ေျပာၾကား

ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း ေခတၱရပ္နားေနခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ႏုိင္ငံေတာ္၏ ျပည္ပေၾကြးၿမီလက္က်န္ အေျခအေနအရ ေၾကြးၿမီခံႏုိင္ရည္ရွိမႈ အတုိင္းအတာအတြင္း ရွိေသာ္လည္း ေခ်းေငြမ်ား အလြန္မ်ားျပားေနၿပီး ေနာင္တြင္ ေငြေခ်းယူလုိမႈမ်ားရွိပါက အခက္အခဲ ရွိလာမည္ကုိ စုိးရိမ္ပူပန္မိေၾကာင္း တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဗုိလ္မွဴးေဇာ္၀င္းႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပုိ႔ထားေသာ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၏ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ထံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၀ ဒသမ ၅ သန္း ေခ်းယူရန္ ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေနျပည္ေတာ္၌ ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ န၀မပုံမွန္အစည္းအေ၀း အ႒မေန႔တြင္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္က ေဆြးေႏြးရာတြင္ အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ျပည္ပေၾကြးၿမီလက္က်န္ အေျခအေနအရ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ ျပည္ပေၾကြးၿမီနဲ႔ GDP အခ်ဳိးဟာ ၁၅ ဒသမ ၄၅ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ျဖစ္သျဖင့္ ေၾကြးၿမီခံႏုိင္ရည္ရွိမႈ အတုိင္းအတာအတြင္း ရွိေၾကာင္းကုိလည္း တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက တာ၀န္လဲႊေျပာင္း၊ လက္ခံတဲ့အခမ္းအနားမွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကေဟာင္းရဲ႕ မိန္႔ခြန္းမွာပါရွိတာက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အေနျဖင့္ လေပါင္း ၃၀ အတြင္း ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပေခ်းေငြ ၄၀ ခုအား သေဘာတူညီခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေခ်းေငြေတြ အလြန္မ်ားျပားေနၿပီး ေနာင္မွာ ယခုထက္ ပုိအေရးႀကီးတဲ့ ေငြေခ်းယူလုိမႈမ်ားရွိပါက အခက္အခဲ ရွိလာမွာကုိ စိုးရိမ္ပူပန္မိပါတယ္” ဟု ဗုိလ္မွဴးေဇာ္၀င္းႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္ထိေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိရန္ႏွင့္ Oversight Team မ်ား ဖဲြ႕စည္းၿပီး ေစာင့္ၾကည့္သြားရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးစီးပြားေရးကုိ အဓိကထားေနရေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုကုိ အက်ိဳးျပဳမည့္ စီမံကိန္းျဖစ္သည့္အတြက္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ဆုိပါက ေခ်းေငြႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကန္႔ကြက္ရန္မရွိေၾကာင္း တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပေခ်းေငြသည္ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၅၇၁ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ေခ်းေငြသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၀ ဒသမ ၅၄၆ ဘီလ်ံရွိကာ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနမွ ေခ်းယူေငြသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၀ ဒသမ ၇၁၄ ဘီလ်ံျဖစ္၍ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ တတိယအမ်ားဆုံး ေခ်းယူထားသည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သုိ႔ ေခ်းေငြမ်ားကုိ ေခ်းယူသုံးစဲြသည့္ေနရာတြင္ တုိင္းျပည္အတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ဳိးရွိရန္ႏွင့္ တုိင္းျပည္စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ပြင့္ျဖဴမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

“သုံးစဲြတဲ့ေနရာမွာလည္း အက်ဳိးရွိရွိ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေလအလြင့္မရွိေအာင္ မဖိတ္မစင္ေအာင္ သုံးစဲြဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ေခ်းေငြေတြကုိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ကစၿပီး ျပန္ဆပ္ေနရပါၿပီ။ ေခ်းေငြေတြကုိ ဘယ္လုိဆပ္မယ္၊ အတုိးေတြကုိ ဘယ္လုိရေအာင္ ရွာမယ္ဆုိတာကုိလည္း ေရရွည္ထည့္တြက္ စဥ္းစားသင့္ပါတယ္” ဟု ဦးထြန္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ႏွစ္စဥ္ျပည္ပေခ်းေငြမ်ား အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပထမသက္တမ္းငါးႏွစ္ကာလႏွင့္ ဒုတိယသက္တမ္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္အထိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူထားေသာ ျပည္ပေခ်းေငြမ်ားစာရင္းကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ပထမဆုံးအႀကိမ္ တင္ျပခဲ့သည္မွာ ေကာင္းမြန္ေသာ တင္ျပခ်က္ျဖစ္ၿပီး တင္ျပခ်က္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္သည့္ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္ကိန္းဂဏန္းမ်ားသာ ေဖာ္ျပသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရကာ စီမံကိန္းေအာင္ျမင္ျခင္း (သုိ႔) မေအာင္ျမင္ျခင္းမ်ားအတြက္ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးသင့္ေၾကာင္း ေခ်ာက္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးဘုိႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

“မေအာင္ျမင္သည့္ အခ်က္ကုိလည္းေကာင္း၊ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြရွိရင္ ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူျခင္းကုိလည္းေကာင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပသင့္ပါတယ္။ ဒီလုိအၾကံဳျပဳတင္ျပေနရတာဟာ ေခ်းေငြယူၿပီး အေၾကြးတင္၍ အခ်ိန္တန္ရင္ ျပန္ဆပ္႐ုံသာမဟုတ္ဘဲ ေခ်းေငြေတြ ေခ်းယူခဲ့ျခင္းမွာ တုိင္းျပည္အတြက္ မည္သုိ႔အက်ိဳးသက္ေရာက္သည္ကုိ ႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားေတြ သိျမင္ႏုိင္ေစရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔မွသာ အေၾကြးတင္ေပမယ့္ တုိင္းျပည္အတြက္ အက်ဳိး ရွိ၊ မရွိကုိ ျမင္သာေစပါမယ္” ဟု ဦးဘုိႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

August 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.