<

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ုံ တည္ေဆာက္ၿပီး ၂၇ ႐ုံရွိကာ တည္ေဆာက္ဆဲစီမံကိန္း ရွစ္ခုႏွင့္ ထပ္မံတည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ တုိင္းထြာတြက္ခ်က္၍ ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္း အစီရင္ခံစာမ်ား ျပဳစုလ်က္ရွိေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ေရႊက်င္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ံု တစ္ေနရာကို ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တည္ေဆာက္ၿပီး စက္႐ုံ ၂၇ ႐ုံရွိၿပီး တည္ေဆာက္ဆဲ စီမံကိန္း ရွစ္ခုႏွင့္ ထပ္မံတည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ကြင္းဆင္းတုိင္းထြာ တြက္ခ်က္၍ ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္း အစီရင္ခံစာမ်ား ျပဳစုလ်က္ရွိေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး  ေဒါက္တာထြန္းႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ န၀မပုံမွန္ အစည္းအေ၀း အ႒မေန႔တြင္ ေက်ာက္တံတား မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေနမ်ဳိးထက္၏ Base Load ျဖစ္ေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ လွ်ပ္စစ္လုိအပ္လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ မည္ကဲ့သုိ႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကုိ သိလုိျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းကုိ ဒု၀န္ႀကီးက ေျဖၾကားရာတြင္ အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လက္ရွိတည္ေဆာက္ၿပီး ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ုံ ၂၇ ႐ုံရွိၿပီး စက္တပ္ဆင္အားမွာ ၂၈၀၀ မဂၢါ၀ပ္ျဖစ္တယ္။ ေရအားစက္႐ုံ ၂၇ ႐ုံအနက္ Intermediate Load Generation အျဖစ္ သုံးသင့္တဲ့ Reservoir type ေရအားက ၂၁ ႐ုံ၊ စက္တပ္ဆင္အင္အား ၂၁၀၇ မဂၢါ၀ပ္ရွိၿပီး Base Load Generation အျဖစ္ သုံးသင့္တဲ့ Run-off-river type ေရအားက ေျခာက္႐ုံ၊ စက္တပ္ဆင္အင္အားက ၆၃၀ မဂၢါ၀ပ္သာ ရွိပါတယ္။ ေနာင္မွာ ထပ္မံတည္ေဆာက္ႏုိင္မယ့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းေတြကုိ ႏုိင္ငံဘ႑ာ ရန္ပုံေငြနဲ႔ျဖစ္ေစ၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ျဖစ္ေစ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔ ကြင္းဆင္းတုိင္းထြာ တြက္ခ်က္ၿပီး ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္း အစီရင္ခံစာေတြ ျပဳစုလ်က္ရွိပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာထြန္းႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိကာလတြင္ စက္တပ္ဆင္အင္အား ၁၃၅၈ ဒသမ ၆ မဂၢါ၀ပ္ရွိ တည္ေဆာက္ဆဲ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ရွစ္ခုမွာ အထက္က်ဳိင္းေတာင္း ၅၁ မဂၢါ၀ပ္ (Reservoir type)၊ အထက္ရဲရြာ ၂၈၀ မဂၢါ၀ပ္ (Reservoir type)၊ သူေဌး ၁၁၁ မဂၢါ၀ပ္ (Reservoir type)၊ ေရြလီ (၃) ၆၇၁ မဂၢါ၀ပ္ (Reservoir type)၊ အလယ္ေပါင္းေလာင္း ၁၅၂ မဂၢါ၀ပ္ (Reservoir type)၊ အထက္နမ့္ထြမ္ ၃ ဒသမ ၂ မဂၢါ၀ပ္ (Reservoir type)၊ အထက္ဘီလူးေခ်ာင္း ၃၀ ဒသမ ၄ မဂၢါ၀ပ္ (Reservoir type) ႏွင့္ ဒီဒုတ္ ၆၀ မဂၢါ၀ပ္ (Low Head Dam) တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ထပ္မံတည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီမံကိန္းေဒသ၏ ေျမျပင္အေနအထား၊ ဘူမိေဗဒ အေျခအေန၊ မုိးေရခ်ိန္ ေရစီး၀င္မႈႏႈန္း၊ ေရသုိေလွာင္ႏုိင္မႈ အလားအလာ၊ ထုတ္လုပ္ႏုိင္မည့္ လွ်ပ္စစ္ပမာဏ၊ ေရလႊမ္းဧရိယာ က်ေရာက္သြားႏုိင္မည့္ သစ္ေတာ၊ ေက်းရြာ၊ စုိက္ပ်ဳိးေျမ၊ သယံဇာတ လုပ္ကြက္ အစရွိသည္တုိ႔ကုိ စူးစမ္းေလ့လာ တြက္ခ်က္မႈမ်ားအား အနည္းဆုံး သံုးႏွစ္ခန္႔ အခ်ိန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရၿပီး တည္ေဆာက္ေရး ကာလသည္ ၄ ႏွစ္မွ ၁၀ ႏွစ္အထိ အခ်ိန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရေၾကာင္း ဒု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

 

August 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.