<

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး သရက္ေခ်ာင္းႏွင့္ ပုေလာၿမိဳ႕နယ္တြင္ Plasmodium Vivax ေရာဂါပိုးေၾကာင့္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ျဖစ္ပြားသူ ျမင့္မားေနၿပီး ကပ္ေရာဂါအသြင္ျဖစ္ေန

ငွက္ဖ်ားေရာဂါဆိုင္ရာ အသိပညာေပး လက္ကမ္းစာေစာင္ ဖတ္႐ႈေနသူ တစ္ဦးအား ေတြ႕ရစဥ္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး သရက္ေခ်ာင္းႏွင့္ ပုေလာၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ Plasmodium Vivax ေရာဂါပိုးေၾကာင့္  ျဖစ္ပြားေသာ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ျဖစ္ပြားသူ ယခင္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ျမင့္မားေနၿပီး ကပ္ေရာဂါအသြင္ ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း အမ်ဳိးသားငွက္ဖ်ားေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးစီမံခ်က္မွ သိရသည္။

“သရက္ေခ်ာင္းနဲ႔ ပုေလာၿမိဳ႕ေတြမွာ ဒီႏွစ္ ဧၿပီလကစၿပီး ဇြန္လအထိ Plasmodium Vivax ေရာဂါ ပိုးေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ျဖစ္ပြားသူမ်ားေနၿပီး ကပ္အသြင္ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီလိုကပ္အသြင္ ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ေရျဖဴ၊ ေကာ့ေသာင္းနဲ႔ ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ အလားတူ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ကပ္အသြင္ ျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခ ရွိေနတဲ့အတြက္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ရပကနအဖြဲ႕နဲ႔ URC အဖြဲ႕တို႔ပူးေပါင္းၿပီး ေရာဂါကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရး လုပ္ငန္းေတြကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟု အမ်ဳိးသား ငွက္ဖ်ားေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးစီမံခ်က္မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

Plasmodium Vivax ေရာဂါပိုးေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာ ငွက္ဖ်ားေရာဂါအား ကုသရာတြင္ အဓိကက်ေသာ Primaquine ေဆးကို National Treatment Guideline အတိုင္း ေဆးပတ္လည္ေအာင္ တိုက္ေကြၽးရေၾကာင္းႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၊ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသား ငွက္ဖ်ားေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး စီမံခ်က္တို႔ ပူးေပါင္း၍ အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား  ပိုမိုတိုးျမႇင့္ ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရး၊ ကပ္ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူဦးေရ ၁၀၀၀ လွ်င္ ႏွစ္ဦးႏႈန္း ငွက္ဖ်ားေရာဂါျဖစ္ပြားမႈရွိေနၿပီး လာမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္  ျဖစ္ပြားႏႈန္း၏ ၈၅  ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေသဆံုးမႈႏႈန္း၏ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏႈန္းမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ျဖစ္ႏႈန္း၏ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ယခင္က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါျဖစ္ပြားသူ ေျခာက္သိန္းခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လာမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားႏႈန္း၏ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေသ ဆံုးမႈႏႈန္း၏ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့   ခ်ႏုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ ၿပီး ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ကင္းစင္ပေပ်ာက္ေရးကို ဦးတည္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ကုိ  ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ကူးစက္မႈ ရွိႏုိင္ေသာေနရာမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း အာရွ-ပစိဖိတ္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ကင္းစင္ပေပ်ာက္ေရး ကြန္ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ရက္သတၱပတ္ လႈပ္ရွားမႈ အစည္းအေ၀းမွ သိရသည္။

အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသ အတြင္း ငွက္ဖ်ားေရာဂါျဖစ္ပြားမႈသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၈၆ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၄၇ ရာခုိင္ ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းသြားသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈေပါင္း ၁၁၀၁၄၆ ခုႏွင့္ငွက္ဖ်ား ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆုံးမႈေပါင္း၂၁ မႈ သာရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈေပါင္း ၇၇ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါေၾကာင့္  ေသဆုံးမႈေပါင္း ၉၁ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ငွက္ဖ်ားေရာဂါပုိး ကူးစက္ ျဖစ္ပြားမႈသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔တြင္ ျဖစ္ပြားမႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ လကၡဏာမ်ားသည္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါပုိးကုိျဖစ္ေစေသာ ေရာဂါပုိး အမ်ဳိးအစားေပၚတြင္ မူတည္ေၾကာင္း၊ ေရာဂါပုိးရွိေသာ ျခင္ကုိက္ၿပီး ၁၀ ရက္မွ ၂၁ ရက္အတြင္း ျဖစ္တတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎ရက္မ်ားထက္လည္း ပုိ၍ၾကာႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါျဖစ္ပြားႏႈန္း က်ဆင္းလာေသာ္လည္း ယင္း၏ေနာက္ဆက္တြဲ ေဆးယဥ္ပါး ငွက္ဖ်ားမွာမူ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း၊ ေဆးယဥ္ပါးငွက္ဖ်ားျဖစ္ႏႈန္း ျမင့္မားေနျခင္းေၾကာင့္ အာတီမီစနင္း ငွက္ဖ်ားေဆးယဥ္ပါးမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး စီမံခ်က္ေနရာမ်ားကို တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆးယဥ္ပါး ငွက္ဖ်ားတိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေဆးယဥ္ပါး ငွက္ဖ်ားျဖစ္ပြားမႈ စတင္ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ အပါအ၀င္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ ၿမိဳ႕ နယ္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေရႊက်င္ၿမိဳ႕ စုစုေပါင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၂၁ ၿမိဳ႕နယ္ကို အာတီမီစနင္း ငွက္ဖ်ားေဆးယဥ္ပါးမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး စီမံခ်က္ေနရာမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

 

August 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.