<

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲမႈေၾကာင့္ အရြယ္မတိုင္မီ ေသဆံုးသူ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၉၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ ေရာဂါမ်ား ကူးစက္မႈႏႈန္း ျမင့္တက္ေန

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါး အလဲြသံုးစားမႈႏွင့္ တရားမ၀င္ေရာင္း၀ယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကို မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု – ေအာင္မ်ဳိးသန္႔)

မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ အရြယ္မတိုင္မီ ေသဆံုးသူေပါင္း ၁၉၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ၊ အသည္းေရာင္အသား၀ါ၊ တီဘီေရာဂါမ်ား ကူးစက္မႈႏႈန္း ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ကမၻာ့မူးယစ္ေဆး၀ါး အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ပထ၀ီအေနအထားအရ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာကို ရင္ဆုိင္ေနရသည့္အျပင္ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ ျပႆနာ၊ ဘိန္းျဖဴႏွင့္ စိတ္ၾကြေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္မႈျပႆနာ၊ သံုးစြဲမႈ ျပႆနာမ်ားကိုလည္း ရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆးစြဲသူမ်ား အတြက္ ကုသေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ မူးယစ္ေဆးစြဲ ကုသေရး ဌာနႀကီး ၂၆ ခုႏွင့္ ဌာနငယ္ ၄၇ ခု တို႔ကို ဖြင့္ လွစ္၍ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ ကုသေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး မက္သာဒုန္း အစားထိုး တိုက္ေကြၽးမႈ အစီအစဥ္အရ မက္သာဒုန္း တိုက္ေကြၽးသည့္ဌာန ၅၁ ခုကိုလည္း မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲမႈမ်ားသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္လုပ္ေဆာင္ ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆးစြဲလူနာမ်ားအတြက္ တစ္ ေနရာတည္းတြင္ ကုသေရး၀န္ေဆာင္မႈအားလံုး ရရွိေစရန္ ျပည္သူလူထု အေျချပဳ One Stop Service လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု ေဆးကုသေရး ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး အေၾကာတြင္း ထိုးသြင္းျခင္းေၾကာင့္ ကူးစက္တတ္ေသာ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ၊ အသည္းေရာင္အသား၀ါ ေရာဂါပိုး (ဘီ၊ စီ)ႏွင့္ ေသြးမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ား အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

အဆိုပါ အစီရင္ခံစာအရ ကမၻာ့လူဦးေရ၏ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းသည္ တစ္ႏွစ္အတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး အနည္းဆံုး တစ္ႀကိမ္ သံုးစြဲမႈရွိၿပီး ကမၻာ့လူဦးေရ ၂၅၅ သန္းရွိသည့္ အနက္ ၂၉ ဒသမ ၅ သန္းသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ကုသမႈခံယူရန္ လိုအပ္ေနသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ၁၂ သန္းသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါး အေၾကာတြင္း ထိုးသြင္းသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ မူးယစ္ေဆးလြန္ ေသဆံုးမႈမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးစြဲမႈေၾကာင့္ ကူးစက္ခံရေသာ အိပ္ခ်္အုိင္ဗြီေရာဂါ၊ အသည္းေရာင္အသား၀ါ ဘီႏွင့္စီ၊ တီဘီေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားမႈ ျမင့္တက္လာေၾကာင္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္မႈမွာ ဘိန္းျဖဴ၊ ေဆးေျခာက္၊ ကိုကင္းႏွင့္ အဖက္တမင္း စိတ္ၾကြ႐ူးသြပ္ ေဆးျပားမ်ားအျပင္ စိတ္ေျပာင္းေဆး၀ါး သစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကိုပါ ေတြ႕ရွိလာရေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ စိတ္ေျပာင္းေဆး၀ါးသစ္ အမ်ဳိးေပါင္း၂၆၀ ခန္႔ ေတြ႔ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း အမ်ဳိးေပါင္း ၆၃၀ မ်ဳိးအထိ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဓာတုပစၥည္းမွတစ္ဆင့္ ထုတ္လုပ္သည့္ စိတ္ၾကြေဆးျပား ျပႆနာသည္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ မွစၿပီး ပ်ံ႕ႏွံ႔လာခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အစပ်ဳိးဓာတုပစၥည္းမ်ား နယ္စပ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ၀င္ေရာက္လာျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ခက္ခဲျခင္း၊ စိတ္ၾကြေဆးျပားကို လြယ္ကူစြာ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ျခင္း၊ နယ္ေျမအေျခအေန ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိျခင္းမ်ားကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ နယ္စပ္ေဒသအခ်ဳိ႕တြင္ စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား ထုတ္လုပ္လာခဲ့ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား လူငယ္ထုအတြင္း သံုးစြဲမႈ ျမင့္တက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မူးယစ္ေဆး၀ါး အေျခအေနမွာ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈအျပင္ စိတ္ၾကြေဆးျပား ထုတ္လုပ္မႈ၊ သံုးစြဲမႈ စသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ထပ္မံရင္ဆိုင္ ေနရျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အာဆီယံေဒသ မူးယစ္ေဆး၀ါး ကင္းစင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အလြန္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္အညီ စတုတၳငါးႏွစ္ စီမံကိန္းကို ၂၀၁၄-၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္အထိ ထပ္မံတိုးျမႇင့္ၿပီး ထုတ္လုပ္မႈ  ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ သံုးစြဲမႈ ပေပ်ာက္ေရးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

August 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.