<

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ႏွစ္စဥ္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လုိအပ္ခ်က္ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္ေနသျဖင့္ ဓာတ္အားလုိအပ္ခ်က္ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ရန္အတြက္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ အပုိင္းႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးအပုိင္းမ်ား တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေနဟုဆုိ

ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္းရွိ လွ်ပ္စစ္ႀကိဳးမ်ား ျပဳျပင္ေနမႈကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ႏွစ္စဥ္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လုိအပ္ခ်က္ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္ေနသျဖင့္ ဓာတ္အားလုိအပ္ခ်က္ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ရန္အတြက္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ အပုိင္းႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးအပုိင္းမ်ား တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၁ ဒသမ ၅ သန္းခန႔္ရွိရာ ၁ ဒသမ ၃ သန္းခန႔္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ ၈၃ ရာခုိင္ႏႈန္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ လူေနသိပ္သည္းဆသည္ အျခားတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ား၏ လူေနသိပ္သည္းဆထက္ လြန္စြာမ်ားျပားၿပီး 1900 People/ sq mile ခန႔္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိကာ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျမင့္ဆုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္သုံးစြဲမႈမွာ ၃၃၅၇ ဒသမ ၈ မဂၢါ၀ပ္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားသုံးစြဲမႈမွာ ၁၅၄၈ မဂၢါ၀ပ္ျဖစ္သည့္အတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားသုံးစြဲမႈ၏ ၄၆ ရာခုိင္ႏႈန္း သုံးစြဲလ်က္ရွိၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အျမင့္ဆုံး ဓာတ္အားသုံးစြဲမႈမွာ ၁၀၉၅ မဂၢါ၀ပ္ျဖစ္သည့္အတြက္ လက္ရွိတြင္ ၄၅၃ မဂၢါ၀ပ္အထိ တိုးတက္သုံးစြဲခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသုံးစြဲမႈမွာ ႏွစ္စဥ္ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း တိုးတက္ေနသည့္အတြက္ အဆိုပါ ဓာတ္အားတိုးတက္ သုံးစြဲမႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈအပိုင္း အျပင္ ဓာတ္အားျဖန႔္ျဖဴးျခင္း အပိုင္းမ်ားကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕ျပဳျပင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တိုးတက္သုံးစြဲႏိုင္ေရးအတြက္ System Development လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ား၊ ဓာတ္အားလိုင္း၊ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံအသစ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ျခင္းအျပင္ System Improvement လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ၀န္အားႏိုင္နင္းမႈမရွိသည့္ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားကို ၀န္အားႏိုင္နင္းေသာ ဓာတ္အားလိုင္းႀကိဳးမ်ားျဖင့္ အစားထိုးလဲလွယ္ျခင္း၊ ၀န္အားႏိုင္နင္းမႈ မရွိေသာ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံမ်ားရွိ Power Transformer မ်ားကို အင္အားတိုးခ်ဲ႕တပ္ဆင္ျခင္း၊ ၀န္အားမႏိုင္နင္းေသာ Distribution Transformer မ်ားအတြက္ Load Center က်ေသာေနရာမ်ားတြင္ Distribution Transformer မ်ား တိုးခ်ဲ႕တပ္ဆင္ျခင္း၊ HDBC ဓာတ္အားလိုင္းႀကိဳးမ်ားကုိ Spaced Aerial Cable (SAC) ႀကိဳးမ်ားျဖင့္ အစားထိုးလဲလွယ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္အျပင္ ADB၊ JICA၊ World Bank၊ ODA ေခ်းေငြတို႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန႔္ျဖဴးေရးလိုင္း အမ်ားစုသည္ HDBC လိုင္းႀကိဳးမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ရာသီဥတု၊ သစ္ပင္သစ္ကိုင္း၊ တိရစၦာန္တို႔ေၾကာင့္ ယာယီဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္ျခင္းမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္  အမ်ားျပည္သူ လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ မျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ Insulation Cover ပါေသာ SAC ႀကိဳးမ်ားျဖင့္ လဲလွယ္တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္အတြင္း ၁၂ ဒသမ ၄၂ မိုင္၊ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္အတြင္း ၁၁ ဒသမ ၈၃ မိုင္၊ ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္အတြင္း ၂၂ ဒသမ ၁၈ မိုင္၊ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ အတြင္းတြင္ ၁၈ ဒသမ ၈၁ မိုင္ စုစုေပါင္း ၆၅ ဒသမ ၂၄ မိုင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ထပ္မံ၍ ၇၁ ဒသမ ၁၅ မိုင္လဲလွယ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဓာတ္အားခြဲ႐ုံမ်ားကို တည္ေဆာက္ဓာတ္အားေပး လ်က္ရွိရာ ယခုလက္ရွိတြင္ ၂၆၆၅ အမ္ဗြီေအသာရွိသျဖင့္ ထပ္မံ၍ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ဆဲ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံအင္အား အေနျဖင့္ ၆၈၅ အမ္ဗြီေအ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံအင္အား အေနျဖင့္ ၉၀၀ အမ္ဗြီေအ ထပ္မံတည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ စုစုေပါင္း ၄၂၅၀ အမ္ဗြီေအ တပ္ဆင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

August 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.