<

နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာကို လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ UNDP ႏွင့္ UNHCR ၀န္ထမ္းမ်ားအား ကြင္းဆင္း၊ အကဲျဖတ္မႈ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ခရီးသြားလာခြင့္ျပဳ

ဇူလုိင္ ၂၂ ရက္က ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲ နယ္စပ္သုိ႔ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ကနဦး ကြင္းဆင္းစဥ္

နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ (MoU) ကို လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ UNDP ႏွင့္ UNHCR ၀န္ထမ္းမ်ားအား ကြင္းဆင္း၊ အကဲျဖတ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ခရီးသြားလာခြင့္ျပဳၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၉ ရက္က ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၊ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (UNDP) ႏွင့္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး (UNHCR) တို႔အၾကား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၆ ရက္က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာအုပ္စု ငါးအုပ္စု (ေက်းရြာ ၁၂ ရြာ)ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာအုပ္စု ရွစ္အုပ္စု (ေက်းရြာ ၁၁ ရြာ)၊ စုစုေပါင္း ေက်းရြာအုပ္စု ၁၃ အုပ္စု (ေက်းရြာ ၂၃ ရြာ) တို႔၌ ကြင္းဆင္း၊ အကဲျဖတ္မႈမ်ား စတင္ ေဆာင္႐ြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ယင္းသို႔ ကြင္းဆင္းအကဲျဖတ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ UNDP ႏွင့္ UNHCR တို႔ဘက္မွ တာ၀န္ခ်ထားသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား လိုအပ္သည့္ ခရီးသြားလာခြင့္ ျပဳေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနက ၾသဂုတ္ ၇ ရက္တြင္ အသိေပးထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုအခါ အဆိုပါေနရာမ်ားသို႔ ကြင္းဆင္း အကဲျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည္မ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားသို႔လည္း အေၾကာင္းၾကားထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

August 10, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.