<

တင္ဒါေအာင္ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕သည္ မတရားအက်ဳိးအျမတ္ရေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး အရည္အေသြးမျပည့္မီသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လာသည္ကို ေတြ႕ရသျဖင့္ ကုမၸဏီကိုသာမက ကုမၸဏီတာ၀န္ရွိသူမ်ားကုိပါ ထိေရာက္သည့္ အေရးယူမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အၾကံျပဳ

တင္ဒါေအာင္ျမင္သည့္ အခ်ဳိ႕ကုမၸဏီမ်ားသည္ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈနည္းပါးစြာျဖင့္ မတရားအက်ဳိးအျမတ္ရေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး အရည္အေသြး၊ အတိုင္းအတာ၊ စံခ်ိန္စံညႊန္း မျပည့္မီသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လာသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည့္အတြက္ သတ္မွတ္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ ကုမၸဏီကို သာမက ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကုိပါ ထိေရာက္သည့္ အေရးယူမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္ကို သံုးသပ္ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက သံုးသပ္ထားသည္။

ၾသဂုတ္ ၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ အေျခအေနႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းစဥ္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအာင္မင္းက “အစိုးရဌာနဆိုင္ရာေတြရဲ႕ ပစၥည္း၀ယ္ယူျခင္း၊ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို တင္ဒါေခၚယူတဲ့စနစ္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ေနာင္တြင္ ပိုမိုမ်ားျပားလာဖြယ္ ရွိပါတယ္။ တင္ဒါစနစ္နဲ႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းဟာ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား မွန္ကန္ျခင္း၊ ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္ျခင္း၊ အခ်ိန္မီလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းစတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ရရွိပါတယ္။ သို႔ရာတြင္ တင္ဒါေအာင္ျမင္တဲ့ အခ်ဳိ႕ကုမၸဏီေတြဟာ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈနည္းပါးစြာနဲ႔ မတရားအက်ိဳးအျမတ္ရေစဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး အရည္အေသြး၊ အတိုင္းအတာ၊ စံခ်ိန္စံညႊန္း မျပည့္မီတဲ့လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္လာတာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သတ္မွတ္ အရည္အခ်င္းနဲ႔မကိုက္ညီတဲ့ ကုမၸဏီေတြကို သာမကဘဲ ကုမၸဏီက တာ၀န္ရွိသူေတြကိုပါ ထိေရာက္တဲ့ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုအပ္လာတာကို သံုးသပ္ေတြ႕ရွိရပါတယ္” ဟု အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းစဥ္ ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အရည္အေသြး၊ စံခ်ိန္စံညႊန္း၊ အတိုင္းအတာမကိုက္ညီသည္ကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိျခင္း၊ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တြင္ လုပ္ငန္းခြင္ အင္ဂ်င္နီယာသတ္မွတ္ တာ၀န္ေပးအပ္ထားျခင္း၊ လာေရာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈ မရွိျခင္း၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ေက်ာင္းအေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ Work Plan ႏွင့္ Work Programme အေသးစိတ္၊ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္၊ ယာဥ္ယႏၲရား၊ လူအင္အားဖြဲ႕စည္းထားမႈမရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပည့္စံုစြာမထားရွိျခင္း၊ လံုေလာက္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းကို Work Plan, Work Programme အတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာျခင္းမ်ားကို စစ္ဆးေတြ႕ရွိပါက ခ်က္ခ်င္း ျပန္လည္အစားထိုး လဲလွယ္ေစျခင္း၊ ဖ်က္သိမ္းၿပီး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေစျခင္း၊ ျပန္လည္ျပဳျပင္ အစားထိုးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ အေျခအေနတြင္ ႀကီးေလးေသာ ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ေစျခင္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းတန္ဖိုးေပးေခ်ေငြမွ ခုႏွိမ္ျဖတ္ေတာက္ယူႏိုင္ခြင့္ရွိသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အေဆာက္အအံု ဦးစီးဌာနသို႔ အပ္ႏွံေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းတန္ဖိုးေပးေခ်ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး တည္ဆဲဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေစေရးအတြက္ အေဆာက္အအံု ဦးစီးဌာနကိုယ္တိုင္ တာ၀န္ယူ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ပါက လက္ရွိအတိုင္း ႀကိဳတင္ေငြေပးေခ်စနစ္ျဖင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ အေဆာက္အအံု ဦးစီးဌာနမွ တပ္ဆင့္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါက ႀကိဳတင္ေငြထုတ္ေပးျခင္းမျပဳဘဲ တည္ဆဲလုပ္ထံုးလုပ္နည္း ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အေဆာက္အအံု ဦးစီးဌာန၏ အရည္အေသြး၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းကိုက္ညီၿပီး သတ္မွတ္ရာခိုင္ႏႈန္းအလိုက္ လုပ္ငန္းၿပီးစီးေၾကာင္း စိစစ္ ေထာက္ခံခ်က္အရ သက္ဆိုင္ရာဌာနက တိုက္႐ိုက္ေပးေခ်သည့္စနစ္ကိုသာ က်င့္သံုးရန္၊ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား သတ္မွတ္ကာလအတြင္း မၿပီးစီးမႈအတြက္ ေနာက္က်ဒဏ္ေၾကးမ်ားကို အခ်ိန္မီေတာင္းခံ ေဆာင္ရြက္သြားရန္န္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းတန္ဖိုးေပးေခ်ေငြမွ ခုႏွိမ္ျဖတ္ေတာက္သြားရန္ႏွင့္ ထိုကဲ့သို႔ ရရွိသည့္ဒဏ္ေၾကးမ်ားကို ဌာနဆိုင္ရာ ရေငြစာရင္းသို႔ စနစ္တက် ျပန္လည္ေပးသြင္းသြားေစရန္ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ျပဳေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာတင္သြင္းခဲ့သည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြတြင္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း ၂၅၈၀ ခု ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အေဆာက္အအံု ဦးစီးဌာနသို႔ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ဘ႑ာေရး ႏွစ္ကုန္ဆံုးသည့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ ၿပီးစီးခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းရပ္ ၆၂၂ ခုသာရွိသည္ကို စိစစ္ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း အခ်ိန္မီ မၿပီးစီးပါက ေနာက္က်ဒဏ္ေၾကးအျဖစ္ တစ္ရက္လွ်င္ ေဆာင္ရြက္ရန္ က်န္လုပ္ငန္း တန္ဖိုး၏ ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေပးေဆာင္ရမည္ဟု စည္းကမ္းသတ္မွတ္ထားရာ အခ်ိန္မီ မၿပီးစီးေသးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဒဏ္ေၾကးမ်ား သတ္မွတ္ေကာက္ခံရန္ လိုအပ္ေသးသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့သည္။

August 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.