<

ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ တင္ရွိေနသည့္ ျပည္ပေၾကြးၿမီ အေျခအေနကုိ ျပည္သူလူထု သိရွိရန္အတြက္ အသိေပးသင့္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အၾကံျပဳ

ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ တင္ရွိေနသည့္ ျပည္ပေၾကြးၿမီ အေျခအေနကုိ ျပည္သူလူထု သိရွိရန္အတြက္ အသိေပးသင့္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဗုိလ္မွဴးတင္လင္းက အၾကံဳျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပုိ႔ေသာ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၏ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အီတလီႏုိင္ငံမွ အတုိးမဲ့ေခ်းေငြ ယူ႐ုိ သန္း ၃၀ ရယူရန္ ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေနျပည္ေတာ္၌ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ န၀မပုံမွန္ အစည္းအေ၀း သတၱမေန႔တြင္ တပ္မေတာ္သားျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးရာတြင္ အထက္ပါအတုိင္း အၾကံျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ျပည္ပေၾကြးၿမီ အေျခအေနကုိၾကည့္ရင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ ျပည္ပေၾကြးၿမီနဲ႔ ဂ်ီဒီပီအခ်ိဳးဟာ ၁၅ ဒသမ ၄၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ကမၻာ့ဘဏ္နဲ႔ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေရးေၾကးေရး ရန္ပုံေငြအဖဲြ႕တုိ႔က သတ္မွတ္ထားတဲ့ ႏုိင္ငံရဲ႕ မူ၀ါဒနဲ႔ အဖဲြ႕အစည္းဆုိင္ရာ မူေဘာင္ကုိ တုိင္းတာတဲ့ Score အရ အလယ္အလတ္၀င္ေငြရွိတဲ့ ႏုိင္ငံအတြက္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မွာ ျပည္ပေခ်းေငြနဲ႔ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိး ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း မေက်ာ္လြန္သင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားခ်က္နဲ႔လည္း ကိုက္ညီတာေၾကာင့္ ေခ်းေငြရယူရန္ သင့္ေလ်ာ္မႈ ရွိတာကုိလည္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္မွာ တင္ရွိေနတဲ့ ျပည္ပေၾကြးၿမီ အေျခအေနကုိ ျပည္သူလူထုသိရွိရန္အတြက္ အသိေပးသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳလုိပါတယ္” ဟု ဗုိလ္မွဴးတင္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဗုိလ္မွဴးတင္လင္းက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိၿပီး ဆက္သြယ္ေရး စနစ္ေကာင္းမြန္လာျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီရရွိလာႏုိင္ျခင္း၊ အေသးစားကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ၀င္ေငြရရွိမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား တုိးပြားလာၿပီး ေက်းရြာေနျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘ၀ႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္း တုိးတက္ျမင့္မားလာျခင္းစသည့္ ထပ္ဆင့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားပါ ရရွိမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အီတလီ၏ အတုိးမဲ့ေခ်းေငြကုိ အေလအလြင့္မရွိေစဘဲ စီမံကိန္း၀င္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ိဳးရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တုိက္တြန္းေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပုိ႔ေသာ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၏ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အီတလီႏုိင္ငံမွ အတုိးမဲ့ေခ်းေငြ ယူ႐ုိ သန္း ၃၀ ရယူရန္ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၁၈ ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

August 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.