<

၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္က မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သတ္မွတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံ/ဘ႑ာဒုတိယ၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ၾသဂုတ္ ၇ ရက္က စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန႐ံုးအမွတ္ (၃၂) တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေ၀းကို ေတြ႕ရစဥ္

၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ႏုိင္ငံေတာ္က မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သတ္မွတ္ကာ ေဆာင္ရြက္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးဆက္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

“ဒီအခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔က Plan ေတြရဲ႕ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကိုေရာ၊ Plan ေတြရဲ႕ The Hole Process ေတြေရာစၿပီး ေျပာင္းဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။ ဘယ္လိုစီစဥ္ေနလဲဆုိေတာ့ ၀န္ႀကီးဌာနအလိုက္ ဘာလုပ္မယ္လို႔တင္တာထက္စာရင္ ႏုိင္ငံေတာ္ကေန ဗ်ဴဟာေတြသတ္မွတ္ၿပီးေတာ့ မဟာဗ်ဴဟာ ေျမာက္လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ သတ္မွတ္ၿပီးေတာ့ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳး အေကာင္အထည္ေဖာ္မလဲဆိုတဲ့ Plan ေတြကို သြားဖို႔ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ အခုသြားေနတာ ၀န္ႀကီးဌာနေတြက သက္ဆိုင္ရာမိမိတို႔က႑မွာ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ မလဲဆိုတဲ့တင္တဲ့ Plan ေတြကေနၿပီးေတာ့ ဗ်ဴဟာေျမာက္ Planing အဆင့္ကို သြားဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ၾသဂုတ္ ၇ ရက္က စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာ ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ႐ံုးအမွတ္ (၃၂) တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံခိုင္ျမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ ေစာင့္ၾကည့္ အကဲျဖတ္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားညႊန္းကိန္းမူေဘာင္တစ္ရပ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစေရး ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းပြဲတြင္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးဆက္ေအာင္က ထိုသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေနာင္လာမည့္ႏွစ္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာန တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ျပရာတြင္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုသာ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားသည္ ကိုေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ဦးဆက္ေအာင္က ဆိုသည္။

၎က “ေနာက္ပိုင္းက်ရင္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနေတြကေနၿပီးေတာ့ ေနာင္ႏွစ္ကို ဘာလုပ္မလဲေဟ့ဆိုၿပီးေတာ့ ေမးတာထက္စာရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဗ်ဴဟာေျမာက္ Plan ကေတာ့ ဒီလိုရွိပါတယ္။ ဗ်ဴဟာေျမာက္ Plan ေတြမွာျပထားတဲ့၊ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနေတြက ဘာေတြလုပ္မွာလဲ ဆိုတဲ့ပံုစံမ်ိဳးပဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေနာက္ပိုင္းက်ရင္ ၀န္ႀကီးဌာနအလိုက္ ေမးျမန္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုမ်ိဳး မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ေရာက္သြားမယ္ဆိုရင္ ဘာေတြလုိလာမလဲဆိုရင္ Plan ေတြကေန အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ Implementation လိုလာပါတယ္” ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္အညြန္းကိန္းမ်ားမူေဘာင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ စီမံကိန္းပါမဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ ညႊန္းကိန္းမ်ားရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္း၊ တြက္ခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္းတို႔ကို ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသားစာရင္းအင္း ညိႇႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕အေနျဖင့္ UNDP ၏ နည္းပညာအကူအညီမ်ားရယူကာ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္မ်ား လက္တြဲေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုစာရင္းအဖြဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ၀ါ၀ါေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

August 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.