<

စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ FPB ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၂၃၀၀၀ သာျဖစ္ေသာ္လည္း အစုတစ္စု အမွန္တကယ္တန္ဖိုး ၃၄၂၁၉ က်ပ္ ရွိသျဖင့္ ရရာေစ်းျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းမွာ ရွယ္ယာရွင္မ်ား နစ္နာေန

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္ (FPB) ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၂၃၀၀၀ ခန္႔သာျဖစ္ေနေသာ္လည္း ရွယ္ယာတစ္စု၏ အမွန္တကယ္တန္ဖိုး (Fair Value) မွာ ၃၄၂၁၉ က်ပ္အထိ ရွိေနသျဖင့္ ရွယ္ယာမ်ားကို ရရာေစ်းျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းမွာ ရွယ္ယာရွင္မ်ား နစ္နာေၾကာင္း FPB က ၾသဂုတ္ ၆ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

FPB ၏ ျပင္ပစာရင္းစစ္ အစီရင္ခံစာအရ အစုတစ္စုတန္ဖိုး (Book Value Per Share) မွာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၂၃၂၈၉ ဒသမ ၃၄ က်ပ္ရွိၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၂၃၇၃၁ ဒသမ ၅၅ က်ပ္ ရွိသျဖင့္ ၁ ဒသမ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း တုိးတက္လာခဲ့သည္။ အဆုိပါ တန္ဖိုးအေပၚ ဘဏ္ပိုင္အေဆာက္အအံု၊ ေျမေစ်းမ်ားျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ၾကည့္ရာ အစုရွယ္ယာတစ္စုတန္ဖိုးမွာ ၃၄၂၁၉ က်ပ္အထိ ရွိေနသျဖင့္ ရွယ္ယာမ်ားကို ရရာေစ်းျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းမွာ ရွယ္ယာရွင္မ်ား နစ္နာရေၾကာင္း FPB က သံုးသပ္ထားသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈႏွင့္ သြင္းကုန္/ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္း၍ FPB ၏ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္လုပ္ငန္း ၀င္ေငြထက္၀က္ ေက်ာ္ေလ်ာ့က်ခဲ့ေသာ္လည္း ရွယ္ယာတစ္စုတန္ဖိုး တုိးတက္လာၿပီး အျမတ္ေ၀စုအျဖစ္ ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၂၀၀၀ ခြဲေ၀ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ FPB ၏ အတုိး၀င္ေငြ စုစုေပါင္းမွာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ထက္ ၆ ဒသမ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုရရွိခဲ့ေသာ္လည္း အျခားလုပ္ေဆာင္မႈ ၀င္ေငြမ်ားျဖစ္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ၊ ေငြလႊဲႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ၀င္ေငြမ်ားမွာ ၁၉ ဒသမ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။

August 6, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.