<

လက္ရွိတြင္ ဘတ္ဂ်က္အေနအထားေပၚ မူတည္၍ စီမံကိန္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ေလ့ရွိၿပီး ႏိုင္ငံအတြက္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္ရန္ ပို၍အဓိကက်ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေျပာၾကား

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ဘတ္ဂ်က္အေနအထားေပၚ မူတည္၍ စီမံကိန္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ေလ့ရွိသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ရာ၌ ေငြေရးေၾကးေရး အေျခအေနကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အေရးႀကီးေသာ္လည္း ႏုိင္ငံအတြက္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္သည့္ စီမံကိန္း မ်ားကို ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္ ပို၍အဓိကက်သည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း ၂၀၁၈-၂၀၃၀ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ဳိးအမ်ားဆံုး ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုိင္မည့္ စီမံကိန္း မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားအားလံုး၏ ဘ၀ျမႇင့္တင္ေရးကို ေရွး႐ႈေဖာ္ေဆာင္ထား သည့္ စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အပါအ၀င္ အမ်ဳိးသားအဆင့္စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ ေရရွည္တည္တံ့ေရးႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီညီ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို အထူးအေလးထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ရာ၌ မဟာဗ်ဴဟာက်က် စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ၾကရန္ကိုလည္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုက္တြန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က႑အလိုက္ ၀န္ႀကီးဌာနအလိုက္၊ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးအလုိက္ စသည္ျဖင့္ စီမံကိန္းမ်ားစြာ ရွိေနေၾကာင္း၊ ထိုသို႔အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို အမ်ဳိးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းႀကီး တစ္ခုေအာက္၌ သဟဇာတ ျဖစ္ေစရန္ ေပါင္းစည္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွသာ တိုင္းျပည္အတြက္ စစ္မွန္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဗဟိုအစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး သာယာ၀ေျပာသည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္လာရန္ ေဖာ္ ေဆာင္ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္း (Myanmar Sustainable Development Plan – MSDP) မွ ဘက္စံုပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ မူေဘာင္တစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးသည္ ယခုစီမံကိန္း၏ မ႑ိဳင္သံုးခုအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည့္အျပင္ ၎တို႔မရွိလွ်င္ တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို ေရရွည္ထိန္းထားႏုိင္ရန္ ခက္ခဲလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေရရွည္တည္တံ့ၿပီး မွ်တသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကသာ တုိင္းျပည္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေစရန္ အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ MSDP ၏ လမ္းျပမႈျဖင့္ ဘက္စံုေထာင့္စံု ဟန္ခ်က္ညီညီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ထပ္ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ အေနႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အားလံုးထံမွ အဆိုျပဳ စီမံကိန္းမ်ားသည္ MSDP ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာက်က် ကိုက္ညီမႈ ရွိ မရွိ ဆိုသည္ကို စိစစ္သံုးသပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ စိစစ္ထားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းမ်ားကို MSDP ၏ လႊမ္းျခံဳမႈေအာက္တြင္ ျပည္သူ႔ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ စီမံခ်က္ဘဏ္ (Project Bank) အျဖစ္ တစ္စုတစ္ေ၀းတည္းထားရွိ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

August 5, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.