<

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း စီမံခ်က္ ၁၅ ခုျဖင့္ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေခ်းေငြအျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၃ သန္းေက်ာ္၊ ယူ႐ို ၁၀၃ သန္းေက်ာ္၊ စင္ကာပူေဒၚလာ ၃၄၆ သန္းေက်ာ္၊ ဂ်ပန္ယန္း သန္းတစ္သိန္းေက်ာ္အား စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္တစ္ခုတြင္ မိုးစပါး စိုက္ပ်ဳိးေနသည့္ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု-မင္းသူ၀င္းထြဋ္)

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း စီမံခ်က္ ၁၅ ခုျဖင့္ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေခ်းေငြအျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၃ ဒသမ ၃၀၀ သန္း၊ ယူ႐ို ၁၀၃ ဒသမ ၈၈၃ သန္း၊ စင္ကာပူေဒၚလာ ၃၄၆ ဒသမ ၃၀၀ သန္း၊ ဂ်ပန္ယန္း ၁၂၇၈၂၇ ဒသမ ၀၀၀ သန္းအား ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေခ်းေငြေပးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ဳိးသား စီမံကိန္း ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားမႈအရ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္ပေခ်းေငြ ရရွိရန္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ား အေနျဖင့္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ေခတ္မီအဆင့္ျမင့္ မီးၿငႇိမ္းသတ္ေရးႏွင့္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးယာဥ္မ်ား၊ မီးသတ္အေထာက္အကူျပဳယာဥ္မ်ား၊ စက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူရန္အတြက္ ပိုလန္ႏိုင္ငံမွ ယူ႐ိုသန္း ၅၀ ဒသမ ၀၀၀၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ေရသြင္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ ဧရိယာ အပါအ၀င္ လယ္ယာက႑ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး စီမံကိန္း AFD ထံမွ ယူ႐ို ၂၅ ဒသမ ၀၀၀ သန္း၊ အေရွ႕ပိုင္း ျပည္နယ္မ်ား စိုက္ပ်ဳိးစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ IFAD မွ စင္ကာပူေဒၚလာ ၄၀ ဒသမ ၄၀၀ သန္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၀င္ေငြက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ JICA ထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၃၀၄၆၉ ဒသမ ၀၀၀ သန္း၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့မီးရထား ဒီဇယ္စက္ေခါင္းစက္႐ံု (ရြာေထာင္) တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးစီမံကိန္း KfW ထံမွ ယူ႐ို ၅ ဒသမ ၀၀၀ သန္း၊ တြံေတးတူးေျမာင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း KEDCF ထံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၁ ဒသမ ၃၀၀ သန္း၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး စီမံကိန္းအဆင့္ ၂ (အပိုင္း ၁)အတြက္ JICA ထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၅၆၆၂၂ ဒ သမ ၀၀၀ သန္းေခ်းယူရန္ စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားေပးစက္႐ံုမ်ား အလံုးစံု ျပဳျပင္မြမ္းမံေရး စီမံကိန္းအတြက္ JICA ထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၁၀၇၈၇ ဒသမ ၀၀၀ သန္း၊ ေက်းလက္ေဒသ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိေရး အစီအစဥ္ ၂ (ဓာတ္အားစနစ္တိုးခ်ဲ႕ျခင္း) အတြက္ KfW ထံမွ ယူ႐ို ၂၃ ဒသမ ၈၈၃ သန္း၊  က်န္းမာေရး အားကစား၀န္ႀကီးဌာန မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းေဒသ က်န္းမာေရး လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ စီမံခ်က္အတြက္ ADB ထံမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၂ ဒသမ ၀၀၀ သန္း၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန Development Policy Operation (DPO) အတြက္ IDA မွ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၄၈ ဒသမ ၇၀၀ သန္း၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း (အဆင့္-၂) အတြက္ JICA ထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၁၄၉၄၉ ဒသမ ၀၀၀၊ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းအတြက္ JICA  ထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၁၅၀၀၀ ဒသမ ၀၀၀ သန္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေရးေၾကးေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ IDA မွ စင္ကာပူေဒၚလာ ၇၁ ဒသ မ ၇၀၀ သန္း၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ စီမံကိန္းအတြက္ IDA မွ စင္ကာပူေဒၚလာ ၈၅ ဒသမ ၅၀၀ သန္း ေခ်းယူရန္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေပးအပ္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အကူအညီမ်ားကို အသံုးျပဳရာတြင္ ျပည္သူမ်ား ထိေရာက္စြာ အက်ဳိးရွိေစေရးအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အကူအညီမ်ား ညိႇႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ (DACU) အေနျဖင့္ က႑ဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းေရး အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အကူအညီမ်ား ထိေရာက္မႈ ရွိေစေရးအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အကူအညီဆိုင္ရာ ၿပီးျပည့္စံုေသာ မူ၀ါဒ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ပါ၀င္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အကူအညီဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ (DAP) ထုတ္ျပန္ကာ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ျမန္မာျပည္သူ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အစီအစဥ္ (မူၾကမ္း) ႏွင့္ Myanmar Sustainable Development Plan (မူၾကမ္း) ကို ေရးဆြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

 

August 5, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.