<

အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား ထုတ္လုပ္မႈ PMI ညႊန္းကိန္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အဆင့္အနိမ့္ဆံုးသုိ႔ က်ဆင္းၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ဆုိးရြားစြာ ျမင့္တက္မႈဒဏ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ကာမိရန္ ကုန္ပစၥည္း ေရာင္းေစ်းမ်ား ဆက္လက္ျမႇင့္တင္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ စက္မႈကုန္ထုတ္စက္႐ုံ တစ္႐ုံကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား ထုတ္လုပ္မႈ PMI ညႊန္းကိန္း PMI (Manufacturing Purchasing Manager’s Index) ၀ယ္ယူေရး မန္ေနဂ်ာမ်ား၏ အညႊန္းကိန္း) တြင္ ျမန္မာက သံုးလဆက္တုိက္ က်ဆင္း၍ ႏုိင္ငံေပါင္း ခုနစ္ႏုိင္ငံအနက္ အဆင့္အနိမ့္ဆံုး ေနရာအထိေရာက္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ဆုိးရြားစြာ ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ကာမိရန္ ကုန္ပစၥည္းေရာင္းေစ်းမ်ား ဆက္လက္ျမႇင့္တင္ လ်က္ရွိေၾကာင္း Nikkei ၏ ပံ့ပုိးမႈျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ HIS Markit စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ အာဆီယံထုတ္လုပ္မႈ PMI ညႊန္းကိန္းတြင္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ က ၅၄ ဒသမ ၉၊ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံက ၅၀ ဒသ မ ၉၊ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံက ၅၀ ဒသမ ၅၊ စင္ကာ ပူႏုိင္ငံက ၅၀ ဒသမ ၂၊ ထုိင္းႏုိင္ငံက ၅၀ ဒသမ ၁၊ မေလးရွားႏုိင္ငံက ၄၉ ဒသမ ၇၊ ျမန္မာႏုိင္ငံက  ၄၇ ဒသမ ၉ ရရွိခဲ့ၿပီး စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ အာဆီယံႏုိင္ငံ ခုနစ္ႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက အဆင့္အနိမ့္ဆံုးသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္၊ ဧၿပီ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား ထုတ္လုပ္မႈ PMI ညႊန္းကိန္းတြင္ ႏွစ္လဆက္တုိက္ ထိပ္ဆံုး၌ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စီးပြားေရး အရွိန္ေပ်ာ့လာျခင္းေၾကာင့္ ေမတြင္ အဆင့္ ၄၊ ဇြန္တြင္ အဆင့္ ၆၊ ဇူလုိင္တြင္ အဆင့္ ၇ ေနရာအထိ ဆက္တုိက္က်ဆင္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လအတြင္း ျမန္မာအပါအ၀င္ အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းမ်ား ဆုိးရြားလာ၍ သြင္းကုန္မ်ားဆုိင္ရာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမွာ ပုိမုိျမင့္လာခဲ့သည္။ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၏ အားေကာင္းသည့္ ဖိအားေပးမႈကုိ ေဒသတစ္၀န္းတြင္ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး သြင္းကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား၏ ေဖာင္းပြမႈမွာ တစ္ဟုန္ထုိး ထုိးတက္သြားသည္။ စစ္တမ္းတြင္ အက်ဳံး၀င္ၾကသည့္ ခုနစ္ႏုိင္ငံ စလံုးတုိ႔သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တတိယ သံုးလပတ္ အစပုိင္းတြင္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၏ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိးမ်ား ပုိမုိႀကီးမားလာေၾကာင္း အစီရင္ခံၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲတြင္မူ ပစၥည္းျဖန္႔ျဖဴးၾက သူတုိ႔ထံတြင္ ပစၥည္းမ်ား နည္းပါးေနလ်က္ ေငြလဲႏႈန္း အေျခအေန မေကာင္းသည့္ အၾကားမွာပင္ အထင္ရွားဆံုး ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံထားရာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ေရာင္းေစ်းမ်ားကုိ ေရွ႕ဆက္ျမႇင့္တင္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးက႑ တစ္၀န္းရွိ အေျခအေနမ်ား အသင့္အတင့္ ဆုတ္ယုတ္လာေၾကာင္း ဇူလုိင္စစ္တမ္း ေဒတာတြင္ ညႊန္ျပခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွစ၍ ပထမဦးဆံုးလအျဖစ္ ယခင္က်ဆင္းမႈႏွင့္အတူ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ေအာ္ဒါသစ္မ်ား က်ဆင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ အဓိက PMI ကိန္းက်ဆင္းလာေစခဲ့သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ကုမၸဏီမ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ေအာက္တုိဘာ ကတည္းကစၿပီး ၀န္ထမ္းအင္အား ပထမအႀကိမ္ က်ဆင္းလာမႈကုိ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ကာ လက္က်န္ အလုပ္စာရင္းမ်ားလည္း သိသိသာသာ ဆက္လက္က်ဆင္းခဲ့သည္။

ယင္းအေတာအတြင္း ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား ရွားပါးလာျခင္းေၾကာင့္ သြင္းကုန္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ေရွ႕ဆက္ၿပီး ျမင့္မားေစခဲ့ၿပီး ၀ယ္လုိအား အေျခအေနမ်ား အားနည္းေနခဲ့ေသာ္လည္း ထုတ္ကုန္မ်ား အတြက္ ေတာင္းခံသည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ပုိမုိေဖာင္းပြလာခဲ့ျခင္းျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမင့္တက္လာသည့္ ကုန္က်စရိတ္အခ်ဳိ႕ကုိ ေစ်း၀ယ္မ်ားအေပၚ လႊဲခ်ေပးခဲ့ၾကသည္။

ကုန္စည္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ရရွိခဲ့ၾကသည့္ လုပ္ငန္းေအာ္ဒါသစ္မ်ားမွာ ဇူလုိင္လတြင္ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ေအာ္ဒါသစ္မ်ားမွာ ဒုတိယလအထိ ဆက္တုိက္က်ဆင္း လာခဲ့ၿပီး က်ဆင္းမႈႏႈန္းမွာမူ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အျမန္ဆံုးသုိ႔ အရွိန္ျမင့္တက္ သြားခဲ့သည္။ ေထာက္ျပခဲ့သူ အမ်ားစုက စားသံုးသူတုိ႔၏ ၀ယ္ႏုိင္စြမ္းအား ေပ်ာ့လာျခင္းမွာ ေဖာက္သည္မ်ားဘက္မွ ၀ယ္လုိအားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ခဲ့သည္ဟု ယူဆသည္။ အျခားကုမၸဏီမ်ားကမူ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း ရွားပါးမႈေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ေအာ္ဒါသစ္မ်ားကုိ ျငင္းပယ္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

 

August 4, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.