<

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခြန္ေလွ်ာ့ခ်ေပးၿပီး အစိုးရအသံုးစရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်မည့္အစီအစဥ္ကို ျပင္သစ္ေၾကညာ

ျပင္သစ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အက္ဒ၀ပ္ဖီးလစ္က ေခ်းေငြအေပၚ အစိုးရက မွီခိုေနရမႈကို အဆံုးသတ္ရန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို တြန္းအားေပးရန္အတြက္ ရည္ရြယ္သည့္ အခြန္ေလွ်ာ့ခ်မည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရအသံုးစရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ဇူလိုင္ ၄ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

ေမလႏွင့္ ဇြန္လက သမၼတေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားၿပီးေနာက္ ပါလီမန္တြင္ ပထမဆံုးမူ၀ါဒ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ေသာ ဖီးလစ္က စြန္႔ဦးတီထြင္မႈကို အားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးထား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

July 6, 2017














Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.