<

ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၄၅၁ က်ပ္အထိ စံခ်ိန္တင္ ဆက္လက္ျမင့္တက္ၿပီး ပုိ႔ကုန္ရေငြ ၁၄၅၈ က်ပ္၊ စင္ကာပူဘဏ္စာရင္းေစ်း က်ပ္ ၁၄၆၀ အထိ ေရာက္လာ

ၾသဂုတ္ ၂ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၄၅၁ က်ပ္အထိ စံခ်ိန္တင္ ဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ပုိ႔ကုန္ရေငြ ၁၄၅၈ က်ပ္၊ စင္ကာပူဘဏ္စာရင္းေစ်း (Away) က်ပ္ ၁၄၆၀ အထိ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္ ေဒၚလာသည္ ဂ်ပန္ယန္းႏွင့္ယွဥ္ပါက ျပန္က်လာေသာ္လည္း တ႐ုတ္-အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရး တင္းမာမႈမ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြသည္ ဆက္လက္အားေပ်ာ့ေနၿပီး သံုးလအတြင္း ယြမ္ေငြတန္ဖုိး ရွစ္ရာခုိင္ႏႈန္း၀န္းက်င္ က်ဆင္းခဲ့ကာ အာရွစေတာ့ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ က်ဆင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္။ တ႐ုတ္ယြမ္ ေငြမွာ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္တြင္ ေဒၚလာႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ တစ္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၈၁ ယြမ္ ၀န္းက်င္ျဖစ္ေနကာ က်ပ္ ၁၀၀ လွ်င္ ၀ ဒသမ ၄၇ ယြမ္၀န္းက်င္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ တစ္ေဒၚလာ ၁၄၃၈ က်ပ္ စံခ်ိန္ကုိ ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၄၀ ျဖင့္ ခ်ဳိးခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္တြင္ ၁၄၄၃ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ၁၄၄၇ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္တြင္ ၁၄၅၁ က်ပ္အထိ စံခ်ိန္တင္ ဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လဒုတိယပတ္မွစတင္ကာ ေဒၚလာေစ်းမ်ား ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဇြန္ ၁၁ ရက္မွ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္အထိ တစ္ေဒၚလာ ၁၀၅ က်ပ္ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ကာ ယင္းကာလအတြင္း ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိး ၇ ဒသမ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလမွစတင္ကာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း သိသိသာသာ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ငါးလအတြင္း လအလုိက္ျဖစ္ေပၚေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းမ်ားမွာ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၅၄ က်ပ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၃၁ က်ပ္၊ မတ္တြင္ ၁၃၂၆-၁၃၃၄ က်ပ္၊ ဧၿပီတြင္ ၁၃၂၄-၁၃၃၂ က်ပ္၊ ေမတြင္ ၁၃၃၂-၁၃၅၁ က်ပ္၊ ဇြန္တြင္ ၁၃၄၅-၁၄၀၇၊ ဇူလုိင္တြင္ ၁၃၈၄-၁၄၄၃ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ဇြန္တြင္ ကြာဟခ်က္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ဇြန္လလယ္မွစ၍ ေဒၚလာေစ်း သိသိသာသာ စတင္လႈပ္ခတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဇြန္ ၁၁ ရက္တြင္ ၁၃၄၆ က်ပ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေဒၚလာေစ်းသည္ ဇြန္၂၈ ရက္တြင္ ၁၄၀၇ က်ပ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ဇူလုိင္ ၁ ရက္တြင္ ၁၃၈၄ က်ပ္အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၁၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၀၀၊ ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၁၀၊ ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္တြင္ ၁၄၂၆ က်ပ္၊ ဇူလုိင္ ၂၄ ရက္တြင္ ၁၄၃၂ က်ပ္၊ ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၄၀၊ ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္တြင္ ၁၄၄၄ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ၁၄၄၇ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္တြင္ ၁၄၅၁ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဗဟုိဘဏ္ ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္းမွာ က်ပ္ ၁၄၂၉ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ၾသဂုတ္ ၂ ရက္တြင္ျဖစ္ေပၚေသာ အျခားႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ား၏ လဲလွယ္မႈႏႈန္းထားမ်ားမွာ ယူ႐ုိ ၁၆၇၅ က်ပ္၊ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၀၆၉ က်ပ္၊ မေလးရွားရင္းဂစ္ ၃၅၁ က်ပ္၊ ထုိင္းဘတ္ ၄၃ ဒသမ ၉၀ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ယြမ္ ၂၁၁ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ ယန္း ၁၂ ဒသမ ၉၅ က်ပ္၊ ေတာင္ကုိရီးယား ၀မ္ ၁ ဒသမ ၃၈ က်ပ္ျဖစ္သည္။

August 2, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.