<

ႏုိင္ငံျခားသားကုမၸဏီ၊ ႏုိင္ငံသားႏွင့္ႏုိင္ငံျခားသား ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္သည့္ ကုမၸဏီသည္ ၾကမ္းခင္းေျမအက်ယ္အ၀န္း စတုရန္းမီတာ ၉၂၉ ေအာက္ရွိ မီနီမားကတ္ႏွင့္ Convenience Store အပါအ၀င္ လက္လီေရာင္းခ်ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိ ဟုဆို

လက္လီလက္ကား ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ Park Royal ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပသည့္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ေတြ႕ရစဥ္

ႏုိင္ငံျခားမွ အျပည့္အ၀ေဆာင္ရြက္သည့္ ကုမၸဏီ၊ ႏုိင္ငံသားႏွင့္ႏုိင္ငံျခားသား ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္သည့္ ကုမၸဏီသည္ ၾကမ္းခင္းေျမအက်ယ္အ၀န္း စတုရန္းမီတာ ၉၂၉ ေအာက္ရွိ မီနီမားကတ္ႏွင့္ Convenience Store အပါအ၀င္ လက္လီေရာင္းခ်ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိေၾကာင္း ဇူလုိင္ ၃၀ရက္ က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Park Royal ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပသည့္ လက္လီလက္ကား ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲမွ သိရသည္။

“ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြထဲမွာ ႏုိင္ငံျခားသား အျပည့္အ၀ေဆာင္ရြက္မယ့္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီဟာ  ျမန္မာႏုိင္ငံသားရဲ႕ တိုက္႐ိုက္အစုရွယ္ ယာပါ၀င္မႈအခ်ဳိး (Equity Ration) ဟာ ရာခိုင္ႏႈန္း၂၀ ေအာက္နဲ႔ ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္တဲ့ ကုမၸဏီဟာ လက္ကားေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္ပါက ေရာင္းခ်မယ့္ ကုန္ပစၥည္းအေပၚ ကနဦး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေငြပမာဏဟာ ေျမငွားရမ္းခမပါ ေဒၚလာငါးသန္းနဲ႔အထက္ ရွိရပါမယ္။ လက္လီေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္ပါက ေရာင္းခ်မယ့္ ကုန္ပစၥည္းအေပၚ ကနဦးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေငြ ပမာဏဟာ ေျမငွားရမ္းခမပါ ေဒၚလာသံုးသန္း ႏွင့္အထက္ရွိရပါမယ္” ဟု စီးပြားေရး ႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚခ်ဳိသက္မူက ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံသားႏွင့္ႏုိင္ငံျခားသား ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္သည့္စနစ္ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား၏ တိုက္႐ိုက္အစုရွယ္ယာပါ၀င္မႈအခ်ဳိး (Equity Ration) သည္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ႏွင့္ အထက္ ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္သည့္ ကုမၸဏီျဖစ္ပါက၊ လက္ကားေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္ပါက ေရာင္းခ်မည့္ကုန္ပစၥည္းအေပၚ ကနဦးရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေငြပမာဏသည္ ေျမငွားရမ္းခမပါ ေဒၚလာႏွစ္သန္းႏွင့္အထက္ရွိ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္လီေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္ပါက ေရာင္းခ်မည့္ကုန္ပစၥည္းအေပၚ ကနဦး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေငြပမာဏသည္ ေျမငွားရမ္းခမပါ ေဒၚလာခုနစ္သိန္းႏွင့္အထက္ရွိရမည္ဟု ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏိုင္ငံသားကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏုိင္သည့္ ကနဦး ရင္းႏွီးေငြပမာဏျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း၊ ကနဦးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ခုနစ္သိန္းေအာက္ သို႔မဟုတ္ ယင္းႏွင့္ညီမွ်ေသာ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ လက္လီလက္ကားေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ကုမၸဏီသည္ လက္လီလက္ကား ေရာင္းခ်ခြင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း သိရသည္။

လက္လီေရာင္းခ်ျခင္းသည္တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ရန္အတြက္မဟုတ္ဘဲ စားသံုးရန္အတြက္ ပမာဏအနည္းငယ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူေသာ ျပည္သူမ်ားထံသို႔ ကုန္စည္မ်ား ေရာင္းျခင္း၊ လက္ကားေရာင္းခ်ျခင္းသည္ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းတြင္ အသံုးျပဳသူမ်ားကိုလည္းေကာင္း ပမာဏမ်ားျပားစြာျဖင့္ ကုန္စည္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေရာင္းခ်ခြင့္အေနျဖင့္ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ထားသည့္ ကုန္စည္မွအပ ျပည္တြင္းမွ ထုတ္လုပ္ေသာကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ျပည္ပမွ တင္သြင္းေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို သတ္မွတ္လုပ္ ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ လက္လီလက္ကား ေရာင္းခ်ျဖန္႔ျဖဴးႏုိင္ေၾကာင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ မည္သည့္ၿမိဳ႕တြင္မဆို ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

စားေသာက္ကုန္၊ လူသံုးကုန္၊ ေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းအပါအ၀င္ ဦးစားေပး ကုန္ပစၥည္း အုပ္စုစာရင္း ၂၄ စုအား ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီ၊ ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသားေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား လက္လီလက္ကား ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

လက္လီလက္ကား ေရာင္းခ်ျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ားအၾကား ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတိုးတက္ျခင္းအားျဖင့္ စားသံုးသူမ်ားအတြက္ ေစ်းႏႈန္းေလ်ာ့က်ၿပီး ေရြးခ်ယ္ခြင့္ပိုမိုရရွိလာေစရန္၊ ျပည္တြင္းကုန္စည္ႏွင့္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈတြင္ ကုန္ပစၥည္းအရည္အေသြး၊ ၀န္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြးႏွင့္ နည္းပညာတိုးတက္ေစရန္၊ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္မ်ား ေစ်းကြက္ပိုမိုရရွိ၍ အေသးစား၊ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ားအၾကား မွ်တေသာယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား ရွိေစေရးအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမို၀င္ေရာက္လာျခင္းျဖင့္ ျပည္တြင္းျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မႈ ကြင္းဆက္တစ္ေလွ်ာက္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ပိုမိုရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ခြင့္ျပဳခဲ့ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

 

July 30, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.