<

ျမန္မာအမ်ဳိးသားေလေၾကာင္းလိုင္းႏွင့္ မန္းရတနာပံုေလေၾကာင္းလိုင္းက ေရလႊမ္းမိုးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေမာ္လၿမိဳင္ႏွင့္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕သို႔ အထူးခရီးစဥ္မ်ားပ်ံသန္းမည္

ျမန္မာအမ်ဳိးသားေလေၾကာင္းလိုင္း ႏွင့္ မန္းရတနာပံုေလေၾကာင္းလိုင္းတို႔မွ ေရလႊမ္းမိုးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေမာ္လၿမိဳင္ ႏွင့္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ အထူးခရီးစဥ္မ်ား ပ်ံသန္းေျပးဆဲြမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တစ္ခုတည္းေသာ ႏိုင္ငံပိုင္ေလေၾကာင္းလိုင္းျဖစ္သည့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသားေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္မွစတင္ကာ ေရလႊမ္းခံေဒသမ်ားသို႔ အထူးခရီးစဥ္ ပ်ံသန္းမႈအျဖစ္ ရန္ကုန္- ေမာ္လၿမိဳင္ UB 325 ခရီးစဥ္အား နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္လည္း ေကာင္း၊ ရန္ကုန္- ေမာ္လၿမိဳင္ UB 319 ခရီးစဥ္အား နံနက္ ၇ နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ေမာ္လၿမိဳင္- ရန္ကုန္ UB 320 ခရီးစဥ္အား နံနက္ ၈ နာရီခြဲတြင္လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္- ေမာ္လၿမိဳင္ UB 309 ခရီးစဥ္အား နံနက္ ၁၁ နာရီ မိနစ္ ၃၀ တြင္ လည္းေကာင္း၊ ေမာ္လၿမိဳင္-ရန္ကုန္ UB 310 ခရီးစဥ္အား မြန္းလြဲ ၁၂နာရီ ၃၅ မိနစ္တြင္ လည္းေကာင္း ၊ ရန္ကုန္-ထား၀ယ္ UB 301 ခရီးစဥ္အား မြန္းလြဲ ၁၆ နာရီခြဲတြင္ လည္းေကာင္း ၊ ထား၀ယ္-ရန္ကုန္ UB 302 ခရီးစဥ္အား ညေန ၁၇ နာရီ ၅၅ တြင္လည္း ေကာင္း ပ်ံသန္းမည္ဟု သိရသည္။

ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္ အဂၤါေန႔တြင္  ရန္ကုန္- ေမာ္လၿမိဳင္ UB 309 ခရီးစဥ္အား နံနက္ ၈ နာရီ မိနစ္ ၃၀ တြင္လည္းေကာင္း၊  ေမာ္လၿမိဳင္-ရန္ကုန္ UB 310 ခရီးစဥ္အား နံနက္ ၉ နာရီ ၃၅ တြင္လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္- ေမာ္လၿမိဳင္ UB 319 ခရီးစဥ္အား မြန္းလြဲ ၁၅ နာရီ တြင္လည္းေကာင္း၊ ေမာ္လၿမိဳင္- ရန္ကုန္ UB 320 ခရီးစဥ္အား မြန္းလြဲ ၁၆ နာရီလည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္-ထား၀ယ္ UB 301 ခရီးစဥ္အား နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ လည္းေကာင္း၊ ထား၀ယ္-ရန္ကုန္ UB 302 ခရီးစဥ္အား မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္-ထား၀ယ္ UB 301 ခရီးစဥ္အား နံနက္ ၁၁ နာရီ ၃၅ မိနစ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ထား၀ယ္-ရန္ကုန္ UB 302 ခရီးစဥ္အား ညေန ၁၇ နာရီ ၂၀ မိနစ္တြင္ လည္းေကာင္း ပ်ံသန္းမည္ဟု သိရသည္။

မန္းရတနာပံုေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ ေရလႊမ္းမိုးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေဒသမ်ားသို႔ MYP Special Flights မ်ား အေနျဖင့္ ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္ တနလၤာေန႔တြင္ ရန္ကုန္-ေမာ္လၿမိဳင္ ခရီးစဥ္အား နံနက္ ၁၀ နာရီ ၃၀ မိနစ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ေမာ္လၿမိဳင္-ရန္ကုန္ ခရီးစဥ္အား နံနက္ ၁၁ နာရီ မိနစ္ ၂၀ တြင္လည္းေကာင္း ပ်ံသန္းမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းျပင္ ရန္ကုန္-ထား၀ယ္ခရီးစဥ္အား ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္မွစတင္ကာ နံနက္ ၇ နာရီ ၃၀ မိနစ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ထား၀ယ္ ရန္ကုန္ခရီးစဥ္အား နံနက္ ၈ နာရီ ၅၅ မိနစ္ တြင္လည္းေကာင္း ပ်ံသန္းသြားမည္ဟု သိရသည္။

July 29, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.