<

ဘ႑ာႏွစ္ ကုိးႏွစ္အတြင္း စံခ်ိန္တင္ လုိေငြမ်ားခဲ့သည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္ကုိ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၃၆၀ ျဖင့္ ေရးဆြဲထားၿပီး လတ္တေလာ ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္းမွာ ၁၄၂၇ က်ပ္ ျဖစ္ေနသျဖင့္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၆၇ က်ပ္ ကြာဟမႈ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး လုိေငြ ပုိမုိျမင့္တက္ဖြယ္ ရွိ

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၾကားကာလ ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တို႔ အပါအ၀င္ ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ဘ႑ာႏွစ္ ကိုးႏွစ္အတြင္း စံခ်ိန္တင္ လိုေငြမ်ားခဲ့သည့္ ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္ကို တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၃၆၀ ျဖင့္ ေရးဆြဲထားၿပီး ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္ ဗဟိုဘဏ္ ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္းမွာ တစ္ေဒၚလာ ၁၄၂၇ က်ပ္ ျဖစ္သျဖင့္ တစ္ေဒၚလာ ၆၇ က်ပ္အထိ ကြာဟမႈ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ထိုသို႔ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၃၆၀ ျဖင့္ ေရးဆြဲထားသည့္ ဘတ္ဂ်က္ကို လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ရည္ညႊန္း ေငြလဲႏႈန္း ၁၄၂၇ က်ပ္ျဖင့္ ျပန္လည္ တြက္ခ်က္ပါက လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ က်ပ္ ၄၉၀၃ ဘီလ်ံထက္ လိုေငြ ပိုမိုျမင့္တက္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ အမ်ားဆံုး ေတာင္းခံထားသည့္ ဌာနမ်ားမွာ ႏိုင္ငံျခားေငြအမ်ားအျပား အသံုးျပဳေလ့ရွိသည့္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ၊ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန စသည့္ဌာနမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

NLD အစိုးရ တာ၀န္ယူေနသည့္ ကာလအတြင္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၄ ရက္တြင္ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၂၁၀ သာ ရွိေနေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္တြင္ တစ္ေဒၚလာ ၁၄၂၇ က်ပ္ ျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈ ဆိုးရြားစြာ ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ထို႔ျပင္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ က်ပ္ ၁၅၀၀ အထိ ျမင့္တက္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း ခန္႔မွန္းေနသျဖင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈ ပိုမိုဆိုးရြားဖြယ္ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ လက္ရွိ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆဲြသည့္ ပံုစံမွာ ႏိုင္ငံျခားေငြ ရရွိသံုးစြဲမႈမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံျခားေငြႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ျမန္မာက်ပ္ေငြကို ဘတ္ဂ်က္တြင္ လ်ာထားျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္း၌ ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြ ေစ်းကြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္း မရွိေသး၍ အစိုးရထံမွ ႏုိင္ငံျခားသံုးေငြကို ေတာင္းခံ သံုးစြဲေနရသည့္ ပံုစံျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ အေျခအေနကို ျပင္ဆင္ရန္ ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြ ေစ်းကြက္မွာလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဳဟာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ႏုိင္ငံျခားသံုးေငြ ေစ်းကြက္မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမရွိဘဲ အစိုးရထံမွ ႏိုင္ငံျခားေငြကို ေတာင္းခံရယူသည့္ အဆင့္သာ ရွိေနသည္။

“လိုအပ္တဲ့ ပစၥည္းေတြ၊ ယႏၲရားေတြ ၀ယ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ႏုိင္ငံျခားေငြနဲ႔ပဲ ရွင္းရတာကိုး။ ႏုိင္ငံျခားေငြနဲ႔ ရွင္းတဲ့အခါ ဘာပဲေျပာေျပာ အစိုးရရဲ႕ဘ႑ာေငြ၊ ဘတ္ဂ်က္ထဲကပဲ သံုးရတာေတြ ရွိႏိုင္တယ္။ အဲဒီလိုက်ေတာ့ ဘယ္လိုပံုစံ ေငြေပးေငြယူ ရွင္းတမ္းေတြ လုပ္မလဲ။ ႏုိင္ငံျခားေငြ ဆိုတာက ျပည္ပပို႔ကုန္ေတြ (ကုန္စည္ေတြ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ) က ရတာေပါ့။ သူမ်ားႏုိင္ငံေတြ က်ေတာ့ ဒီႏွစ္မ်ဳိးတည္းနဲ႔ မကေတာ့ဘူး။ မ်ဳိးစံုရွိတယ္။ အစုရွယ္ယာ ၀ယ္ယူတာမ်ဳိး အက်ဳိးအျမတ္ေတြ ရတာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အဲဒီအဆင့္ကို မေရာက္ေသးဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ၀န္ေဆာင္မႈ ဆိုတာေတာင္ ၀န္ေဆာင္မႈက ျမင့္ျမင့္မားမား ရႏုိင္တာ မရွိေသးဘူး။ ကုန္စည္ကပဲ ရေနေသးတယ္။ အဲဒီကုန္စည္ေတြမွာကိုေတာင္ သယံဇာတ ၀င္ေငြေတြပဲ ရွိေနေသးတယ္။ အဲဒီလိုေငြေတြကို သံုးမယ္ဆိုရင္ ၀န္ႀကီးဌာနေတြ အေနနဲ႔လည္း ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားဖို႔ လုိတယ္” ဟု မူ၀ါဒဆိုင္ရာ စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက သံုးသပ္ထားသည္။

လက္ရွိအစိုးရ လက္ထက္တြင္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ စံခ်ိန္တင္ ျမင့္မားေနၿပီး ယခင္ အစိုးရလက္ထက္ ငါးႏွစ္သက္တမ္းအတြင္း လိုေငြ က်ပ္ဘီလ်ံ ၈၀၂၈ သာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိအစိုးရ လက္ထက္တြင္ ကနဦးစာရင္းမ်ားအရ လိုေငြမွာ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၈၂၆၉ ဘီလ်ံေက်ာ္ ျဖစ္ေပၚေနသည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္၏ ေျခာက္လတာ ဘတ္ဂ်က္တြင္ ႏိုင္ငံျခားေငြ အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္းကို ေစ်းကြက္တြင္ မျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ႏႈန္းထားမ်ားျဖစ္သည့္ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၃၈၀ ျဖင့္ ေရးဆြဲထားမႈမွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ တန္ဖိုးက်ဆင္းမႈအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါႏႈန္းထားကို ေစ်းကြက္တြင္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ႏႈန္းထားကိုသာ အေျခခံတြက္ခ်က္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက သံုးသပ္ အၾကံျပဳထားသည္။

July 27, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.