<

ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ စံခ်ိန္တင္ မ်ားျပားေနၿပီး ဘီလ်ံ ၅၀၀၀ နီးပါးရွိေနခ်ိန္တြင္ ယခုႏွစ္ဘတ္ဂ်က္၌ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ယမန္ႏွစ္ အသံုးစရိတ္ က်ပ္ ဘီလ်ံ ၆၀ ေက်ာ္ထက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ေက်ာ္ ပိုမ်ားေသာ က်ပ္ ၁၀၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ ခြင့္ျပဳရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပေတာင္းခံ

ေန႔စဥ္ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္ေရာင္းခ်ေနသည့္ ျမင္ကြင္းအား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္ (ယခုအခ်ိန္တြင္ ဂ်ာနယ္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ သတင္းစာအခ်ဳိ႕ ရပ္နားသြားၿပီျဖစ္သည္)

ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ စံခ်ိန္တင္ ဘီလ်ံ ၅၀၀၀ နီးပါး ရွိေနခ်ိန္တြင္ ယခုႏွစ္ဘတ္ဂ်က္၌ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ယမန္ႏွစ္ အသံုးစရိတ္ က်ပ္ ဘီလ်ံ ၆၀ ေက်ာ္ထက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ေက်ာ္ ပိုမ်ားေသာ က်ပ္ ၁၀၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ ခြင့္ျပဳရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပေတာင္းခံထားေၾကာင္း ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ လာေရာက္ ရွင္းလင္းမႈအရ သိရသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းပါ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းပါ ရေငြသုံးေငြမ်ားအရ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ အသုံးစရိတ္ကုိ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္က က်ပ္ ၁၀၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ စိစစ္ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ သာမန္အသုံးစရိ္တ္အျဖစ္ က်ပ္ ၈၃ ဘီလ်ံေက်ာ္ႏွင့္ ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္အျဖစ္ က်ပ္ ၃၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ စုစုေပါင္း ၁၁၉ ဘီလ်ံေက်ာ္ကုိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ သာမန္ႏွင့္ ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္အျဖစ္ အဆုိျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္က သာမန္အသုံးစရိတ္ကုိ က်ပ္ ၈၀ ဘီလ်ံေက်ာ္ႏွင့္ ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္ကုိ က်ပ္ ၂၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ စုစုေပါင္း ၁၀၈ ဘီလံ်ေက်ာ္ စိစစ္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး၏ ရွင္းလင္းခ်က္အရ သိရသည္။

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ သာမန္ရေငြ က်ပ္ ၆၀ ဘီလ်ံေက်ာ္ႏွင့္ ေငြလုံးေငြရင္းရေငြ က်ပ္ ၂၀ ဘီလ်ံ (ျပည္ပအကူအညီရေငြ) စုစုေပါင္း က်ပ္ ၈၀ ဘီလ်ံေက်ာ္ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိျပဳ စီမံကိန္းမ်ား အေနျဖင့္ ေရဒီယုိ္ျမန္မာပုိင္း အစီအစဥ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား အစီအစဥ္မ်ားကုိ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္စြာျဖင့္ ထုတ္လြင့္ႏိုင္ေရးအတြက္ ရုပ္ျမင္သံၾကားထပ္ဆင့္လႊင့္ စက္ရုံႏွစ္ရုံတြင္ FM Radio လႊင့္စက္မ်ား တုိးခ်ဲ႕တပ္ဆင္ရန္ စက္ပစၥည္း ၀ယ္ယူတပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ေရဒီယုိလုပ္ငန္းသုံး ပစၥည္းမ်ား၊ ရုပ္ျမင္သံၾကား လုပ္ငန္းသုံး စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ Studio မ်ားအတြက္ လုိအပ္သည့္ စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ Spare Parts ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူျဖည့္တင္းျခင္းမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေဖျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ Japan International Cooperation Agency က ကူညီေထာက္ပံ႔သည့္ ODA စီမံကိန္းျဖစ္ေသာ ရုပ္ျမင္သံၾကား၊ ေရဒီယုိ အစီအစဥ္မ်ား ထုတ္လုပ္မႈဆုိင္ရာ နည္းပညာႏွင့္ စတူဒီယုိ ပစၥည္းမ်ား အဆင့္ျမင့္တင္ျခင္း၊ News Room System အဆင့္ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာ စက္ပစၥည္းမ်ား တုိးခ်ဲ႕တပ္ဆင္ျခင္း၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ သတင္းဗ်ဴရုိရုံး တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ မႏၱႅေလးသတင္းဌာနခဲြတြင္ Mini Studio တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကား (ရုံးခ်ဳပ္) ႏွင့္ နယ္ထပ္ဆင့္ လႊင့္စက္ရုံမ်ားတြင္ လုိအပ္လ်က္ရွိေသာ အေဆာက္အဦးမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပဳထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည္ျဖင့္ ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ႏွစ္စဥ္လိုေငြျပေနသည့္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ရေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၂၉၁၄၃ ေက်ာ္သာ ရွိခဲ့ၿပီး သံုးေငြႏွင့္ ျဖည့္စြက္ေတာင္းခံေငြမွာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၈၆၈၈ဝ (က်ပ္ ၈၆ ဘီလ်ံေက်ာ္) ေက်ာ္ ရိွခဲ့ကာ လိုေငြပမာဏက က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၇၇၃၆ ေက်ာ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ရေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၂၇၂၈၅ ေက်ာ္သာရိွခဲ့ၿပီး သံုးေငြႏွင့္ ျဖည့္စြက္ ေတာင္းခံေငြမွာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၈၄၂၁ဝ (က်ပ္ ၈၄ ဘီလ်ံေက်ာ္) ေက်ာ္ရိွခဲ့သျဖင့္ လိုေငြပမာဏ က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၁၁၂၉ ေက်ာ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာနွစ္တြင္ ရေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၄၁ဝ၂၃ ေက်ာ္သာ ရိွခဲ့ၿပီး သံုးေငြႏွင့္ ျဖည့္စြက္ေတာင္းခံေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၇၅၄၁၉ (က်ပ္ ၇၅ ဘီလ်ံေက်ာ္) ေက်ာ္ရိွခဲ့ကာ လိုေငြပမာဏ က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၄၃၉၅ ေက်ာ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာနွစ္တြင္ ရေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၃၆ဝ၇၈ ေက်ာ္သာရွိၿပီး သံုးေငြမွာ ကနဦးစာရင္းမ်ားအရ က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၈၂၄၉ (က်ပ္ ၅၈ ဘီလ်ံေက်ာ္) ေက်ာ္ရိွခဲ့ကာ ကနဦးလိုေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၂၁၇ဝ ေက်ာ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာနွစ္တြင္လည္း ျပန္ျကားေရးဝန္ျကီးဌာန၏ ကနဦးစာရင္းမ်ားအရ ရေငြက က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၅၇၅၃ ေက်ာ္သာ ရွိခဲ့ၿပီး သံုးေငြမွာ ကနဦးစာရင္းမ်ားအရ က်ပ္သန္းေပါင္း ၆ဝဝ၅၄ (က်ပ္ ၆၀ ဘီလ်ံေက်ာ္) ေက်ာ္ရိွခဲ့ရ်္ လိုေငြပမာဏ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၄၃ဝ၁ ေက်ာ္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တိုတြင္လည္း ရေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၁၇၅၀၅ (က်ပ္ ၁၇ ဘီလ်ံေက်ာ္) ေက်ာ္သာရွိကာ သံုးေငြမွာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၄၇၈၅ ေက်ာ္ သံုးစြဲခဲ့သျဖင့္ လိုေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၇၂၇၉ ေက်ာ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏွစ္စဥ္အသံုးစရိတ္အေနျဖင့္ လိုေငြအျမဲတမ္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပုံႏွိပ္မီဒီယာမ်ားစြာ ရပ္တန္႔ေနခ်ိန္၌ ႏွစ္စဥ္သံုးစြဲမႈထက္ပိုမို၍ က်ပ္ ၁၀၈ ဘီလ်ံအထိ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရေငြမွာ က်ပ္ ၈၀ ဘီလ်ံေက်ာ္ (က်ပ္သန္းေပါင္း ၈၀၄၃၉ ေက်ာ္) သာရွိကာ သံုးေငြမွာ ၁၀၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ (က်ပ္သန္း ၁၀၈၆၆၀ ေက်ာ္) ျဖစ္သျဖင့္ လိုေငြ ၂၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ (က်ပ္သန္း၂၈၂၂၀ ေက်ာ္) ျဖစ္ေပၚထားသည္။

ျပည္တြင္းသတင္းစာမ်ား ရပ္ဆိုင္းလုျဖစ္ေပၚေနၿပီး သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္ အမ်ားအျပား ရပ္ဆုိင္းေနခ်ိန္တြင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ဘတ္ဂ်က္မ်ား ပိုမိုသံုးစြဲကာ အစိုးရအာေဘာ္မ်ားကိုသာ ဆက္တိုက္ေရးသား ေဖာ္ျပမႈေၾကာင့္ ေ၀ဖန္ခံေနရသည္။ ထို႔ျပင္ အစိုးရတစ္ရပ္၏ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးယႏၱရားအတြက္ ေငြအမ်ားအျပား သံုးစြဲေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္မွာ က်ဆင္းေနေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ားရွိေနၿပီး ျပည္တြင္းသတင္းသမားမ်ားမွာ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ၆၆ (ဃ)၊ ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃(၁) (ဂ) စသည့္ ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ အစိုးရက တရားစြဲဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္မွာ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ကထက္ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ အႏုတ္သေဘာေဆာင္လာသည္ဟု အသံအဖြဲ႕၀င္မ်ားက ဇြန္ ၁၀ ရက္တြင္ Phandeeyar ၌ ျပဳလုပ္သည့္ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ပထမႏွစ္ႏွစ္အတြင္း လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ အေျခအေန အစီရင္ခံစာ မိတ္ဆက္ပြဲတြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

“တစ္အခ်က္က ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တရားစြဲဆိုခံရမႈေတြဟာ အရင္အစိုးရထက္ ျမင့္တက္လာတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက သတင္းသမား တရားစြဲဆိုခံရမႈကလည္း အရင္အစိုးရထက္ ပိုမ်ားတယ္၊ လက္ရွိအစိုးရ အသစ္ျပ႒ာန္းထားတဲ့ Privacy Law ကလည္း အားနည္းခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးနဲ႔” ဟု ေမာင္ေဆာင္းခက ေျပာၾကားသည္။

လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ က်ဆင္းေနၿပီး အစိုးရမွ ျပည္သူမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ေျပာေရးဆိုခြင့္ကို ပိုမိုထိန္းခ်ဳပ္လာသည္ဟု ေ၀ဖန္ခံရမႈမ်ားရွိေနသည့္ NLD အစိုးရအေနျဖင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို ထိခိုက္ နစ္နာေစသူမ်ားအား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ က်ပ္သန္း ၆၄၀၀ ေက်ာ္ သုံးစြဲထားေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ရွင္းလင္းမႈတြင္လည္း အစိုးရက Facebook ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ျပည္သူမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာေျပာေရးဆိုခြင့္ကို ကန္႔သတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ေနေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

နယ္စည္းမျခားသတင္းေထာက္အဖြဲ႕ RSF ၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၅ ရက္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည့္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာ့မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္မွာ ယခင္ကထက္ အဆင့္ေျခာက္ဆင့္ က်ဆင္းသြားေၾကာင္း သိရသည္။

ယမန္ႏွစ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ RSF ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ကမၻာ့သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္စာရင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အဆင့္ ၁၃၁ တြင္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အဆင့္ ၁၃၇ သို႔ က်ဆင္းသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကးစိုက္ထုတ္ကာ လုပ္ကိုင္ေနရသည့္ ပုဂၢလိကမီဒီယာမ်ား အေနျဖင့္ အစိုးရမွ ဘတ္ဂ်က္စိုက္ထုတ္ေပးေနသည့္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္မႈမရွိသျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ား ရပ္နားမႈ ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနသုိ႔ ဂ်ာနယ္ ၄၉၀ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ္လည္း ၂၆၃ ေစာင္သာ ထြက္ရွိေနၿပီး လက္ရွိတြင္ အေစာင္ေရ ၉၀ ရပ္နားသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ယခင္ထုတ္ေ၀ခဲ့မႈမွာ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ လက္ရွိ ထုတ္ေ၀ေနမႈမွာ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ သတင္းစာ ထုတ္ေ၀မႈမွာလည္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ သတင္းစာအေစာင္ေရ ၁၂ ေစာင္အထိ ရပ္နားသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ သတင္းစာ အေရအတြက္ ၄၀ ေက်ာ္ ရွိေသာ္လည္း (လတ္တေလာ စုံစမ္းသိရွိထားသည့္ အခ်က္အလက္စာရင္းအရ) ၂၃ ေစာင္သာ ထြက္ရွိေနေၾကာင္း၊ ပုဂလိကသတင္းစာ ၇ ေစာင္သာ ထြက္ရွိႏုိင္ေၾကာင္း၊ အစုိးရ၊ ဌာနဆုိင္ရာ သတင္းစာ ၇ ေစာင္ ထြက္ရွိေနေၾကာင္း၊ ယခင္ထုတ္ေ၀မႈ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက လက္ရွိတြင္ ၃၈ ဒသမ ၀၉ ရာခုိင္ႏႈန္းသုိ႔ က်ဆင္းသြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတူ မဂၢဇင္းထုတ္ေ၀မႈ အပုိင္းတြင္လည္း ယခင္က ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ မဂၢဇင္းအေတာ္မ်ားမ်ား ရပ္နားသြားၿပီျဖစ္ကာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မဂၢဇင္း ၃၄၀ ေက်ာ္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္အနက္ ၂၀၀ ေက်ာ္သာ ထုတ္ေ၀ႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း သတင္းေထာက္တစ္ဦးျဖစ္သူ ကုိစုိးရာဇာထြန္းက ယင္း၏လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇြန္ ၇ ရက္က ေရးသားထားသည္။

NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ အမွန္တကယ္ သံုးစြဲႏိုင္မႈမရွိဘဲ ေငြပိုမိုေတာင္းခံထားမႈမ်ား ပိုမိုၾကံဳေတြ႕လာေနၿပီး ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြအျမင့္ဆံုးအျဖစ္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၃၀၀၀ ေက်ာ္သာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ႏွစ္ႏွစ္တြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္ ဘီလ်ံ ၄၀၀၀ ခန္႔ လိုေငြျဖစ္ေပၚလာေနသည္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ဘီလ်ံ ၅၀၀၀ ခန္႔ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး လိုေငြ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ ကို ေငြစကၠဴ ရိုက္ထုတ္မည္ဟု ေျပာဆိုမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ေငြေဖာင္းပြမႈႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ပိုမိုျမင့္တက္လာမည္ကို စိုးရိမ္မႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ထုိ႔ျပင္ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း က်ဆင္းလာသည္ဟု အစိုးရဘက္မွ တြက္ခ်က္မႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုးမွာ ႏွစ္စဥ္က်ဆင္းမႈ ဆိုးရြားစြာ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး NLD အစိုးရ စတင္တာ၀န္ယူသည့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ဗဟိုဘဏ္၏ ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္းတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၄ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၂၁၀ သာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္တြင္ ၁၄၂၇ က်ပ္အထိ သတ္မွတ္ခဲ့သျဖင့္ လတ္တေလာတြင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈ က်ပ္ ၂၁၇ က်ပ္အထိ ျဖစ္ေပၚေနသည္။

July 25, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.