<

အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔အတြက္ တာ၀န္ရွိေသာ Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) တို႔အား အၾကမ္းဖက္အုပ္စုအျဖစ္ ေၾကညာ

အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္ ယင္းအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအတြက္ တာ၀န္ရွိေသာ Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) တို႔အား အၾကမ္းဖက္အုပ္စုျဖစ္သည္ဟု အၾကမ္းဖက္တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၊ ပုဒ္မခြဲ (င) ပါ လုပ္ပုိင္ခြင့္အတုိင္းက်င့္သံုး၍ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ဖ်က္ေရး ဗဟုိအဖြဲ႕က ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ ညပုိင္းက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေရွးဦးစြာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းေန တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ား အၾကားျဖစ္ပြားသည့္ ပဋိပကၡမ်ားအား ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္လံုျခံဳေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ျဖည့္ဆည္းျခင္း၊ ေဒသလံုျခံဳေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ နံနက္ပုိင္းက အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အမွတ္ (၁) နယ္ျခားေစာင့္ရဲကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ (က်ီးကန္းျပင္)၊ ကုိးတန္ေကာက္ရဲကင္းစခန္းႏွင့္ ငါးခူနယ္ေျမ႐ံုးမ်ားအား အလစ္အငိုက္ အၾကမ္းဖက္ ၀င္ေရာက္စီးနင္း တုိက္ခုိက္ခဲ့သည့္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ကုိးဦးက်ဆံုးၿပီး လက္နက္မ်ိဳးစံု ၄၈ လက္၊ က်ည္မ်ိဳးစံု ၆၆၂၄ ေတာင့္၊ လွံစြပ္ ၄၇ ေခ်ာင္း၊ က်ည္ အိမ္ ၁၆၄ ခု ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ အမွတ္ (၁) နယ္ျခားေစာင့္ရဲကြပ္ကဲမႈအဖြဲ႕သည္ လံုျခံဳေရး အင္အားထပ္မံျဖည့္တင္း၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ေဒသလံုျခံဳေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိစဥ္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ားအား သတ္ျဖတ္မႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ ၀ါဒျဖန္႔မႈျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေဒသတည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးတုိ႔တြင္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္း၊ နယ္ေျမခံ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက လွည့္ကင္း ေဆာင္ရြက္စဥ္ ေမယုေတာင္ေၾကာေပၚတြင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ေျခကုပ္စခန္းမ်ား စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

August 26, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.