<

အစုရွယ္ယာမ်ား၏ မူရင္းတန္ဖိုး သို႔မဟုတ္ အမည္ခံတန္ဖိုး ဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ားဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ထုတ္ျပန္

အစုရွယ္ယာမ်ား၏ မူရင္းတန္ဖိုး သို႔မဟုတ္ အမည္ခံတန္ဖိုးဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ားဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ဇူလုိင္ ၂၃ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၆၂ ပုဒ္မခြဲ (က) ပုဒ္မခြဲငယ္ (၁) အရ အပ္ႏွင္းထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို က်င့္သံုး၍ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အဆိုပါစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ားဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ား ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ  အခန္း (၂) တြင္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းမ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားရွိျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈျခင္း၊ အခန္း (၂) တြင္ တည္ဆဲကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ရန္ကာလအတြင္း ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္းမွ သက္သာခြင့္စသည္တို႔ကို ေဖာ္ျပထားသည္။

အခန္း(၄)တြင္ အစုရွယ္ယာမ်ား၏ မူရင္းတန္ဖိုး သို႔မဟုတ္ အမည္ခံတန္ဖိုးဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ အခန္း (၅) တြင္ ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္း၊ အခန္း (၆) တြင္ အမ်ားအားျဖင့္ေနထုိင္သူဒါ႐ိုက္တာ ၊ အခန္း(၇)တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အခန္း(၈)တြင္ ၁၉၅၀ ျပည့္ ႏွစ္ အထူးကုမၸဏီ အက္ဥပေဒအရဖြဲ႕စည္းထားေသာ ကုမၸဏီမ်ား၊ အခန္း (၉)အေသးစား ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္အခန္း (၁၀) အေထြေထြတို႔ကို ေဖာ္ျပထားသည္။

တည္ဆဲကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုးသည္ အီလက္ထေရာနစ္ မွတ္ပံုတင္စနစ္တြင္ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ရမည့္ ကာလအတြင္း အီလက္ထေရာနစ္ နည္းလမ္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားနည္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ရန္၊ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ရမည့္ ကာလအတြင္း အီလက္ထရြန္နစ္ မွတ္ပံုတင္စနစ္တြင္ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ျခင္း မျပဳလုပ္ခဲ့ပါက မွတ္ပံုတင္အရာရွိသည္ ထိုကုမၸဏီ၏အမည္ကို မွတ္ပံုတင္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ႏုိင္ၿပီး အဆိုပါ အေၾကာင္းကိစၥကို ႏုိင္ငံေတာ္ျပန္တမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္ကာ အဆိုပါ အေၾကာင္းၾကားစာကို ႏုိင္ငံေတာ္ျပန္တမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပၿပီးသည့္အခါ ကုမၸဏီသည္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားအားလံုး၏တာ၀န္ရွိမႈမ်ား ရွိခဲ့လွ်င္ ကုမၸဏီကို ဖ်က္သိမ္းျခင္းမျပဳသကဲ့သို႔ ဆက္လက္အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစရမည္ ျဖစ္သည္။

July 23, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.