<

ပါကစၥတန္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ စီးပြားေရးစႀကၤံလမ္း တည္ေဆာက္ရန္ တ႐ုတ္က ႀကိဳးပမ္းေန

အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေနေသာ တ႐ုတ္-ပါကစၥတန္ စီးပြားေရးစႀကၤံလမ္း (CPEC) တစ္ေလွ်ာက္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကၤံ လမ္းတစ္ရပ္ကို တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကို တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ နီးစပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း The Time of India သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

အဆိုပါ စႀကၤံလမ္း စတင္သည္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ရန္ပံုေငြမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ အလံုးအရင္းျဖင့္ စီး၀င္လာမည္ျဖစ္ရာ အိႏၵိယႏုိင္ငံအေနျဖင့္ သူ၏ အေရွ႕ဘက္အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ ထပ္မံ ေလ်ာ့က်လာႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း အဆိုပါ သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတို႔သည္ စႀကၤံလမ္း တည္ေဆာက္ရန္ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာတစ္ရပ္ကို ေရးထုိးလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇူလိုင္ ၁၈ ရက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုသေဘာတူညီခ်က္သည္ ယခင္က ျပဳလုပ္ထားသည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္အေပၚ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခင္သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ရန္၊ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရး အေထာက္အပံ့မ်ား ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑တို႔အား တိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္တို႔ ပါရွိသည္။

ႏွစ္ႏုိင္ငံအစိုးရအဖြဲ႕မ်ားက ယခု စီမံကိန္းအေပၚ စိတ္အားထက္သန္ေနၾကေသာ္လည္း လုပ္ငန္းေရွ႕ဆက္ရန္ တားဆီးႏုိင္သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရွိေနသည္ဟု သတင္းရင္းျမစ္မ်ားက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ရွိေနျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း၌ တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ေရး သေဘာထားရွိေနျခင္းတို႔သည္ အဟန္႔အတားမ်ားထဲ၌ ပါ၀င္သည္ဟု ဆိုသည္။ ထုိ႔ျပင္ တ႐ုတ္က ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ေသာ ဆည္တည္ေဆာက္ရန္ စီမံကိန္းတစ္ရပ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းထားရသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အေၾကြးေထာင္ေခ်ာက္တစ္ရပ္ကို စိုးရိမ္ေနသည့္ ျပႆနာလည္း ရွိေနသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ အေၾကြးၿခိမ္းေျခာက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အျမင္မ်ားစြာ ရွိေနေပမဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ OBOR စီမံကိန္းကုိ ေဘးဖယ္မထားႏုိင္ပါဘူး” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္ေလးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုစီစဥ္ထားေသာ စႀကၤံလမ္းသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အေရးပါသည့္ စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာ ေနရာမ်ားျဖစ္ေသာ မႏၲေလး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ (SEZ) တို႔ကို ဆက္သြယ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ယခုစီးပြားေရးစႀကၤံလမ္းသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔၏ ဆက္သြယ္မႈကိုလည္း အားေကာင္းေစလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္အစိုးရအာေဘာ္ သတင္းစာျဖစ္ေသာ ဂလိုဘယ္တိုင္း(မ္) တြင္ တ႐ုတ္ကြၽမ္းက်င္သူတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ပန္နီအန္းက ေရးသားခဲ့ရာ၌ စႀကၤံလမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာတူညီခ်က္သည္ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေသဆံုးေတာ့မည္ဟု သကၤာမကင္း ျဖစ္ေနမႈကို ျပသလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎အျပင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္-တ႐ုတ္-အိႏိၵယ-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကၤံလမ္းျဖစ္ေပၚ တိုးတက္မႈ ေႏွးေကြးေနျခင္းကို ေက်နပ္မႈမရွိျခင္းႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စႀကၤံလမ္းကို လႈံ႔ေဆာ္ျခင္းအားျဖင့္ ေဒသတြင္းသို႔ ကိုယ္တိုင္ပူးေပါင္း ၀င္ေရာက္ျခင္းကို ပိုမိုလိုလားေၾကာင္း ျပသလိမ့္မည္ဟုလည္း ဟိုင္နန္ျပည္နယ္ရွိ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ ေလ့လာေရးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားဌာနမွ ပန္နီအန္းက ေရးသားခဲ့သည္။

July 19, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.